Decret-lege nr. 8/1990 privind organizarea şi funcţionarea organelor locale ale administraţiei de stat

Decret-lege nr. 8/1990 privind organizarea şi funcţionarea organelor locale ale administraţiei de stat
EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 4 din 8 ianuarie 1990

Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Art. 1 - Pe data prezentului decret, în judeţe, municipiul Bucureşti, municipii, sectoarele municipiului Bucureşti, oraşe şi comune se constituie primării, ca organe locale ale administraţiei de stat.

Art. 2 - Organele locale ale administraţiei de stat exercita conducerea activităţii administrative în judeţe, municipiul Bucureşti, municipii, sectoarele municipiului Bucureşti, oraşe şi comune pe baza şi în vederea realizării obiectivelor cuprinse în programul Consiliului Frontului Salvării Naţionale şi hotărîrilor consiliilor teritoriale ale frontului, asigurind aplicarea tuturor prevederilor legale în vigoare.

Art. 3 - Organele locale ale administraţiei de stat rezolva, în unitatiile în care funcţionează, problemele economiei locale, sociale, culturale, de învăţămînt, sănătate, comerţ, asistenţa socială, munca, asigurări sociale, financiare, de agricultura, gospodărie comunală şi locativă, drumuri, edilitar-gospodăreşti, transport local şi altele stabilite de lege, prin organele şi unitatiile de specialitate care le sînt subordonate.

Art. 4 - Organele locale ale administraţiei de stat sînt formate din:
a) la municipiul Bucureşti: 1 primar, 2 viceprimari, 1 secretar şi 7 membri;
b) la judeţe: 1 primar, 1 viceprimar, 1 secretar şi 6 membri;
c) la municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti: 1 primar, 1 viceprimar, 1 secretar şi 4 membri;
d) la oraşe şi comune: 1 primar, 1 secretar şi 3 membri.
Primării, viceprimarii, secretarii şi membrii organelor locale ale administraţiei de stat nu pot fi membri ai consiliilor teritoriale ale Frontului Salvării Naţionale.

Art. 5 - Componenta organelor locale ale administraţiei de stat se stabileşte pe funcţii de consiliile teritoriale ale Frontului Salvării Naţionale.

Art. 6 - Organele locale ale administraţiei de stat, în întregul lor, şi fiecare dintre membri acestora sînt răspunzători în faţa consiliilor teritoriale ale Frontului Salvării Naţionale, precum şi în faţa organelor administraţiei de stat ierarhic superioare şi a guvernului.

Art. 7 - În îndeplinirea raspunderilor ce le revin, organele locale ale administraţiei de stat emit decizii cu majoritate simpla de voturi ale membrilor acestora care se semnează de primar şi se contrasemnează de secretar.
Deciziile de interes general ale organelor locale ale administraţiei de stat se aduc la cunoştinţa cetăţenilor prin orice mijloc de publicitate.
În unităţile administrativ-teritoriale locuite şi de populaţie de alta naţionalitate decît cea română, aceste decizii se aduc la cunoştinţa cetăţenilor şi în limba acelei naţionalitati.

Art. 8 - Deciziile organelor locale ale administraţiei de stat pot fi anulate de organele ierarhic superioare, atunci cînd considera ca acestea contravin legilor, decretelor, hotărîrilor guvernului, hotărîrilor consiliilor teritoriale care le-au desemnat sau ale celor ierarhic superioare.

Art. 9 - Organele locale de specialitate ale administraţiei de stat se subordonează atît primăriilor, cît şi ministerelor şi celorlalte organe centrale de specialitate.
Primăriile au un aparat propriu de specialitate, organizat potrivit legii.

Art. 10 - Primăriile exercita drepturile şi îndeplinesc obligaţiile pe care le au ca persoana juridică judeţul, municipiul, sectorul municipiului Bucureşti, oraşul şi comuna.
În executarea bugetului, primarul îndeplineşte atribuţiile de ordonator principal de credite.

Art. 11 - Organele locale ale administraţiei de stat se întrunesc ori de cîte ori este necesar şi cel puţin o dată pe saptamina, lucrînd valabil în prezenta majorităţii membrilor lor.
Convocarea se face de către primar.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 7 ianuarie 1990.
Nr. 8.