Decret nr. 90/1990 privind înfiinţarea şi organizarea Comisiei muzeelor şi colectiilor

EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 20 din 6 februarie 1990

În vederea ocrotirii, cunoaşterii, evidentei, păstrării, folosirii adecvate, conservării, restaurarii şi punerii în valoare a patrimoniului cultural naţional mobil al României, precum şi pentru coordonarea activităţii muzeelor şi colectiilor muzeale de orice fel din întreaga ţara, Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Art. 1 - Se înfiinţează, pe lîngă Ministerul Culturii, Comisia muzeelor şi colectiilor. Comisia muzeelor şi colectiilor este instituţie autonomă şi va coordona activitatea de ocrotire, cunoaştere, evidenta, păstrare, restaurare, şi punere în valoare a patrimoniului cultural naţional mobil al României, precum şi organizarea şi funcţionarea muzeelor şi colectiilor muzeale.
Hotărîrile comisiei în domeniul sau de activitate sînt obligatorii pentru toţi deţinătorii de muzee şi colecţii, indiferent de forma de proprietate.

Art. 2 - Se înfiinţează Direcţia muzeelor şi colectiilor, instituţie bugetară, cu personalitate juridică, ca organ operativ al comisiei prevăzute la art. 1. Gradul de organizare al direcţiei se stabileşte de Ministerul Culturii, cu acordul Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale.
Fondurile necesare funcţionarii direcţiei se asigura atît de la bugetul de stat, prin Ministerul Culturii şi unităţile administrativ-teritoriale, din donaţii de la organizaţii obşteşti şi de cult, de la persoane fizice, cît şi din încasări pentru lucrările executate în regim contractual.

Art. 3 - Numărul şi structura personalului din aparatul Direcţiei muzeelor şi colectiilor se stabilesc corespunzător cerinţelor activităţii desfăşurate, în corelare cu indicatorii economici prevăzuţi în planurile anuale.

Art. 4 - Ministerul de Interne şi organele poliţiei vor sprijini, la cerere, Comisia muzeelor şi colectiilor în aplicarea atribuţiilor prevăzute în prezentul decret.

Art. 5 - Comisia muzeelor şi colectiilor va prezenta, în termen de 30 de zile de la data prezentului decret, propuneri de reglementare generală în domeniul sau de activitate, precum şi de organizare a activităţii instituţiilor specializate.

Art. 6 - Radu Florescu se numeşte în funcţia de preşedinte al Comisiei muzeelor şi colectiilor.

Art. 7 - Membrii Comisiei muzeelor şi colectiilor se numesc de ministrul culturii, la propunerea preşedintelui comisiei.

Art. 8 - Ministerul Economiei Naţionale şi Ministerul Finanţelor vor introduce modificările corespunzătoare prevederilor prezentului decret în planul şi bugetul pe anul 1990 ale Ministerului Culturii.

Art. 9 - Legea nr. 63/1974, Decretul nr. 13/1975, decretele prezidenţiale nr. 52/1975 şi 53/1975, precum şi prevederile din Decretul nr. 244/1978 cu privire la obligativitatea depunerii la Banca Naţionala a bunurilor culturale mobile cuprinzînd metale preţioase sau pietre preţioase ori semipretioase, H.C.M. nr. 661/1955, H.C.M. nr. 311/1975 şi H.C.M. nr. 312/1975, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentului decret, se abroga.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

București, 5 februarie 1990.
Nr. 90.