Decret nr. 94/1990 privind înființarea Corpului de control economico-financiar al primului-ministru al guvernului

Decret nr. 94/1990 privind înființarea Corpului de control economico-financiar al primului-ministru al guvernului
EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAȚIONALE
Publicat în M.O. nr. 21 din 8 februarie 1990

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1 - Pe data prezentului decret se înființează Corpul de control economico-financiar al primului-ministru al guvernului.
Corpul de control are următoarele atribuții:
a) exercita controlul financiar preventiv asupra legalității și eficientei cheltuielilor efectuate de la bugetul de stat, de către organele centrale ale administrației de stat, precum și de primăriile județene și primăria municipiului București;
b) verifica executarea bugetului de stat și a balanței de încasări și plati externe;
c) verifica legalitatea bilanțurilor contabile ale organelor centrale ale administrației de stat;
d) prezintă lunar primului-ministru concluziile din controalele și analizele efectuate, precum și, la finele anului, contul general de încheiere a exercițiului bugetar.
Din împuternicirea primului-ministru, Corpul de control economico-financiar îndeplinește orice alte sarcini de control și analiza în domeniul economico-financiar.

Art. 2 - Cheltuielile din bugetul de stat se fac numai cu viza de control preventiv al împuternicitului Corpului de control economico-financiar al primului-ministru.
În cazul în care împuternicitul constata ca o cheltuiala este nelegală sau nejustificată economic, va cere luarea măsurilor ce se impun, sesizind de îndată pe șeful corpului de control.

Art. 3 - Pe data prezentului decret, Curtea Superioară de Control Financiar se desființează.
Legea nr. 2/1973 privind Curtea Superioară de Control Financiar se abroga.

Art. 4 - Litigiile aflate în curs de judecată, în fond sau în recurs, la Colegiul de jurisdicție și ministerul public al Curții Superioare de Control Financiar se vor trimite spre soluționare instanțelor judecătorești competente, potrivit legii.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAȚIONALE
ION ILIESCU

București, 7 februarie 1990.
Nr. 94.