Hotărîre de Guvern nr. 29 din 10 ianuarie 1990 privind categoriile de cetăţeni români cărora li se eliberează paşapoarte diplomatice şi oficiale

Hotărîre de Guvern nr. 29 din 10 ianuarie 1990 privind categoriile de cetăţeni români cărora li se eliberează paşapoarte diplomatice şi oficiale
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 6 din 10 ianuarie 1990

În baza şi în vederea aplicării prevederilor Decretului privind regimul paşapoartelor şi al călătorilor în străinătate potrivit atribuţiilor legale care îi revin, Guvernul României hotărăşte:

1. Pasaportul diplomatic se eliberează următoarelor categorii de persoane:
a) preşedintelui Consiliului Frontului Salvării Naţionale;
b) prim-vicepreşedinţilor şi vicepreşedinţilor Consiliului Frontului Salvării Naţionale;
c) membrilor Biroului Executiv al Consiliului Frontului Salvării Naţionale;
d) primului-ministru şi membrilor guvernului, precum şi persoanelor asimilate acestora;
e) ministrului apărării naţionale şi ministrului de interne;
f) adjunctilor de miniştri;
g) sotiilor (soţilor) celor prevăzuţi la lit. a)-f) cînd însoţesc pe titular;
h) procurorului general al României şi preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie;
i) preşedintelui şi vicepreşedinţilor Academiei Române şi ai celorlalte academii de ştiinţe;
j) sefilor cultelor religioase din România;
k) conducătorilor delegatiilor guvernamentale care au depline puteri pentru a participa la reuniuni internaţionale sau tratative pentru încheierea de acorduri internaţionale;
l) funcţionarilor cu grad diplomatic sau consular care se deplaseaza temporar în străinătate în interes de serviciu;
m) personalului cu grad diplomatic sau consular, precum şi reprezentanţilor comerciali cu grad diplomatic încadraţi la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi reprezentantele comerciale ale României;
n) reprezentanţilor permanenţi ai Guvernului României la organizaţiile internaţionale;
o) membrilor de familie ai celor prevăzuţi la lit. l)-n) pentru perioada în care titularul se afla în misiune;
p) curierilor diplomatici;
r) altor persoane, cu aprobarea Ministerului Afacerilor Externe.

2. Pasaportul oficial se eliberează următoarelor categorii de persoane:
a) membrilor Consiliului Frontului Salvării Naţionale;
b) preşedinţilor consiliilor judeţene ale Frontului Salvării Naţionale;
c) delegaţilor ministerelor, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor – politice, economice, sociale, culturale etc. – trimişi în misiuni oficiale;
d) personalului tehnico-administrativ trimis în misiune permanenta la misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele comerciale, organizaţii şi instituţii internaţionale, precum şi membrilor lor de familie cînd îi însoţesc;
e) corespondentilor permanenţi ai presei române în străinătate, precum şi membrilor lor de familie cînd îi însoţesc;
f) altor persoane, cu aprobarea Ministerului Afacerilor Externe.
În sensul prevederilor prezentei hotărîri, prin termenul membri de familie se înţeleg: soţul, sotia şi copiii.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

Bucureşti, 10 ianuarie 1990.
Nr. 29.