Hotărîrea nr. 1/1990 privind Regulamentul Adunării Constituante
EMITENT: ADUNAREA CONSTITUANTĂ
Publicat în M.O. nr. 90 din 12 iulie 1990

Adunarea Constituantă adopta prezenta hotărîre.

Art. 1 - Potrivit Decretului-lege nr. 92/1990, Adunarea Deputaţilor şi Senatul, în şedinţa comuna, se constituie de drept în Adunarea Constituantă pentru adoptarea Constituţiei României.
Adunarea Constituantă se întruneşte în şedinţa la convocarea preşedinţilor celor două camere.

Art. 2 - În prima sa şedinţa, care va fi condusă de preşedintele Senatului, Adunarea Constituantă ia în dezbatere regulamentul sau de organizare şi funcţionare.

Art. 3 - Şedinţele Adunării Constituante sînt prezidate, prin rotaţie, de către preşedintele Senatului şi preşedintele Adunării Deputaţilor.

Art. 4 - Proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Adunării Constituante se dezbate articol cu articol.

Art. 5 - După adoptarea regulamentului, adunarea îşi formează Comitetul Adunării Constituante, compus din preşedinţii, vicepreşedinţii şi secretarii celor două camere.

Art. 6 - După formarea Comitetului Adunării Constituante se va proceda la alegerea Comisiei de redactare a proiectului Constituţiei României, formată din deputaţi, senatori şi specialişti în domeniul dreptului constituţional şi al altor ştiinţe socio-umane, aceştia din urma neavînd vot deliberativ.
Propunerile de deputaţi şi senatori, membri ai comisiei, se vor face respectîndu-se, pe cît posibil, configuraţia politica a celor două camere.

Art. 7 - Numărul membrilor Comisiei de redactare a proiectului Constituţiei şi componenta acesteia vor fi aprobate de Adunarea Constituantă, la propunerea comitetului acesteia, prin vot deschis, majoritatea necesară fiind de jumătate plus unu din numărul total al membrilor Adunării Constituante.
Dacă aceasta majoritate nu se realizează la primul tur de scrutin, se organizează un al doilea tur de scrutin, în urma căruia vor fi declaraţi aleşi candidaţii care au obţinut cel mai mare număr de voturi.

Art. 8 - Comisia de redactare a proiectului Constituţiei României îşi va alege un preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi 2 secretari şi îşi va adopta un regulament de funcţionare. Hotărîrile în cadrul comisiei se iau cu votul majorităţii membrilor săi.

Art. 9 - Comisia de redactare a proiectului de Constituţie va elabora şi prezenta Adunării Constituante, într-o primă etapa, principiile şi structura pe capitole ale viitorului proiect de Constituţie. După aprobarea acestora, comisia va redacta textul integral al fiecărui capitol, care va fi supus spre dezbatere şi aprobare Adunării Constituante.

Art. 10 - Pentru asigurarea corelării textelor proiectului de Constituţie, după închiderea fazei de discutare şi aprobare a acestuia, Adunarea Constituantă va relua în dezbatere acele dispoziţii sau necorelari impuse de modificările ce s-au adus proiectului pe parcursul discutarii acestuia.

Art. 11 - Adunarea Constituantă se întruneşte pentru a dezbate şi adopta proiectul Constituţiei României la data şi orele pe care le va stabili Comitetul Adunării Constituante. În funcţie de necesitaţi, acesta va putea fixa ca dezbaterile să aibă loc de mai multe ori pe saptamina.

Art. 12 - Cu excepţia votării finale a proiectului de Constituţie, prin vot nominal, pentru care este necesară o majoritate calificată de două treimi din numărul total al deputaţilor şi senatorilor ce compun Adunarea Constituantă, toate celelalte hotărîri ale acesteia se iau cu majoritatea de voturi din totalul membrilor ei, afară de cazul în care prezentul regulament nu prevede altfel.

Art. 13 - În măsura în care prevederile prezentului regulament nu sînt îndestulătoare, ele se completează cu dispoziţiile corespunzătoare cuprinse în regulamentele Adunării Deputaţilor şi Senatului.

Art. 14 - Prezentul regulament se aproba cu votul majorităţii membrilor Adunării Constituante.

PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR
MARŢIAN DAN

PREŞEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

Bucureşti, 11 iulie 1990.
Nr. 1.