Hotărîrea de Guvern nr. 1102/2011 pentru modificarea Programului de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1268/2010

Hotărîrea de Guvern nr. 1102/2011 pentru modificarea Programului de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1268/2010
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 802 din 14 noiembrie 2011

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul UNIC - Programul de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1268/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 5 ianuarie 2011, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
Art. 9 – (1) Pentru fiecare monument înscris în Lista patrimoniului mondial UNESCO va fi numit un coordonator al monumentului de către consiliul județean în a cărui rază teritorială se află monumentul.
(2) Coordonatorul monumentului asigură managementul monumentului istoric și este răspunzător pentru aplicarea tuturor măsurilor necesare asigurării protecției acestuia.

2. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
Art. 10 – (1) Pentru fiecare monument înscris în Lista patrimoniului mondial UNESCO se va constitui un comitet de organizare UNESCO (COU), prin hotărâre a consiliului județean, din care vor face parte:
a) coordonatorul monumentului, numit potrivit art. 9 alin. (1);
b) un reprezentant al deținătorului monumentului istoric;
c) un reprezentant al inspectoratului județean pentru situații de urgență;
d) un reprezentant al inspectoratului județean de poliție;
e) un reprezentant al comunității locale;
f) un reprezentant al Ministerului Culturii și Patrimoniului Național;
g) un reprezentant al direcției județene de cultură și patrimoniu național;
h) un responsabil științific, desemnat de Institutul Național al Patrimoniului, care asigură coordonarea metodologică a activității de protejare a monumentului istoric;
i) un reprezentant al consiliului județean.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
—————
Ministrul culturii și patrimoniului național,
Vasile Timiș,
secretar de stat

Ministrul administrației și internelor
Constantin-Traian Igaș

București, 2 noiembrie 2011.
Nr. 1102.