Hotărîre nr. 2/1991 pentru completarea Hotărîrii nr. 1/1990 privind Regulamentul Adunarii Constituante

Hotărîre nr. 2/1991 pentru completarea Hotărîrii nr. 1/1990 privind Regulamentul Adunarii Constituante
EMITENT: ADUNAREA CONSTITUANTĂ
Publicat în M.O. nr. 184 din 13 septembrie 1991

Adunarea Constituanta adopta prezenta hotărîre:

Articolul UNIC - Hotărîrea nr. 1 din 11 iulie 1990 privind Regulamentul Adunarii Constituante, publicată în Monitorul Oficial nr. 90/1990 şi republicată în Monitorul Oficial nr. 42/1991, se completeaza prin introducerea după art. 12 a unui nou articol, 12^1, care va avea urmatorul cuprins:
„Art. 12^1. – Dezbaterea în Adunarea Constituanta a proiectului de Constitutie se face direct pe articole, cu respectarea urmatoarelor reguli:
1. Pentru argumentarea aceluiasi amendament formulat de către un grup parlamentar sau de către un grup de parlamentari se acordă cuvintul unei singure persoane. La solicitare, preşedintele poate acorda dreptul la replica unui membru al Comisiei de redactare a proiectului de Constitutie, precum şi altor parlamentari.
2. Amendamentele privind redactarea textelor se vor prezenta, în scris, Comisiei de redactare a proiectului de Constitutie cu cel puţin 48 de ore înainte de sedinta Adunarii Constituante în care se discuta articolele respective. După susţinerea acestora de către autori, este obligatorie prezentarea punctului de vedere al Comisiei de redactare a proiectului de Constitutie.
3. Durata unei interventii poate fi de maximum 5 minute.
4. Amendamentele insusite de către Comisia de redactare a proiectului de Constitutie se supun votului inaintea amendamentelor neinsusite prin raportul comisiei, dacă ele mai sînt susţinute de către autorii lor.
5. Dacă un articol al proiectului de Constitutie nu a intrunit majoritatea ceruta de art. 12, el se restituie Comisiei de redactare a proiectului de Constitutie, care, în termenul stabilit de Adunarea Constituanta, va prezenta o noua versiune.
6. Nu mai pot face obiectul dezbaterilor amendamentele care:
a) repun în discutie principii, elemente de structura sau modificari de fond ale unor teze ale proiectului de Constitutie, aprobate prin vot de către Adunarea Constituanta, potrivit procedurii de la art. 12;
b) reitereaza teze sau idei respinse de către Adunarea Constituanta, potrivit procedurii de la art. 12.
Constatarea situaţiilor de la lit. a) şi b) se face de către presedintii Adunarii Constituante, după consultarea Comisiei de redactare a proiectului de Constitutie. La cerere, asupra acestor situaţii, decide Adunarea Constituanta.”
PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR
MARŢIAN DAN
PREŞEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

Bucureşti, 10 septembrie 1991.
Nr. 2.