Hotărîrea de Guvern nr. 20/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 16 din 10 ianuarie 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Art. 1 - (1) Se organizează şi funcţionează Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei, cu personalitate juridică, cu scopul de a realiza politica Guvernului în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei.
(2) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei are sediul în municipiul Bucureşti, Bd Libertăţii nr. 14, sectorul 5.

Art. 2 - În vederea îndeplinirii rolului sau Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei are următoarele funcţii:
a) de dezvoltare a strategiei, prin care se definesc obiectivele strategice şi tactice ale sectorului, asigurând planul, elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei; monitorizare, evaluare şi control privind realizarea acestor politici;
b) de elaborare şi implementare a politicilor şi strategiei sectoriale de integrare în structurile Uniunii Europene şi de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene;
c) de administrare şi gestionare de resurse, prin care planifica, aloca, urmăreşte şi evalueaza utilizarea de resurse pentru implementarea politicilor în domeniu;
d) de reglementare a activităţilor în domeniile comunicaţiilor şi tehnologia informatiei;
e) de reglementare-implementare a cadrului normativ, metodologic şi a procedurilor functionale, operationale şi financiare, prin care se realizează politicile în domeniu, urmărirea şi controlul respectării acestora;
f) de comunicare şi reprezentare în organismele şi organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniul sau de activitate; comunicare cu celelalte structuri ale administraţiei publice, cu societatea civilă şi cu cetăţenii, precum şi cu furnizorii de produse şi servicii în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei;
g) de arbitru şi organ de decizie în soluţionarea litigiilor dintre operatorii şi furnizorii de servicii în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei, în scopul asigurării liberei competitii şi protecţiei consumatorilor.

Art. 3 - (1) În vederea exercitării funcţiilor sale Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale:
1. defineste politicile de restructurare, privatizare şi de atragere a investiţiilor în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei; iniţiază şi coordonează procesul de privatizare a unităţilor aflate în subordine;
2. analizează evoluţia fenomenelor din domeniul sau de activitate prin definirea, monitorizarea şi evaluarea de indicatori specifici şi scheme de analiza pentru sistemele comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei;
3. garantează serviciul universal de posta şi telecomunicaţii pe întregul teritoriu al României;
4. stimuleaza cercetarea, dezvoltarea, inovarea şi transferul de tehnologii în comunicaţii şi tehnologia informatiei, valorifica rezultatele, urmăreşte absorbtia şi difuzia acestora în rândul agenţilor economici şi în economie în general;
5. iniţiază, conduce, finanţează, monitorizează şi implementeaza programe/proiecte de cercetare în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei; atribuie conducerea programelor/proiectelor, în conformitate cu reglementările în vigoare;
6. stimuleaza dialogul cu comunitatea ştiinţifică şi cu alte structuri ale societăţii civile; stimuleaza implicarea acestora în definirea şi implementarea politicilor în domeniul tehnologiei comunicaţiilor şi al tehnologiei informatiei;
7. elaborează principiile de politica tarifara pentru serviciile cu drepturi speciale de rezervare, urmărind implementarea acestora, şi avizează, în condiţiile legii, tarifele pentru această categorie de servicii;
8. asigura dezvoltarea şi modernizarea, pe întreg teritoriul tarii, a serviciilor pentru care sunt acordate drepturi speciale;
9. monitorizează implementarea programului de acţiuni prevăzut de strategia naţionala de dezvoltare a comunicaţiilor şi de strategia naţionala de dezvoltare a tehnologiei informatiei; prezintă Guvernului rapoarte privind stadiul de realizare a obiectivelor prevăzute în aceste strategii;
10. asigura finanţarea dezvoltării coerente a infrastructurii informationale naţionale a administraţiei publice şi a nucleului informaţional;
11. coordonează politicile privind realizarea reţelelor publice de calculatoare, cu respectarea normelor recomandate de Comunitatea Europeană;
12. promovează dezvoltarea Internetului şi a comerţului electronic la nivel naţional;
13. stimuleaza dezvoltarea regionala şi locală, precum şi înfiinţarea şi dezvoltarea de parcuri ştiinţifice şi tehnologice, centre de inovare şi incubare de afaceri, de transfer tehnologic şi altele asemenea;
14. prognozeaza, planifica şi reprogramează în proiectul de buget propriu resursele financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul sau de competenţa;
15. coordonează derularea programelor de asistenţa financiară de la Uniunea Europeană şi a acordurilor guvernamentale în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei;
16. publică specificaţiile tehnice emise de Uniunea Europeană în domeniul specific;
17. acorda licenţe în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei, stabileşte şi încasează taxele de licenţă în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în concordanta cu costurile administrative aferente emiterii, managementului şi controlului aplicării licenţelor;
18. administrează şi gestionează în mod direct următoarele resurse din domeniul public pe teritoriul României: planul naţional de numerotare, spectrul de frecvente radio-electrice şi poziţiile orbitale atribuite României;
19. iniţiază şi elaborează proiecte de acte normative în domeniu şi le supune spre aprobare Guvernului; propune şi dezvolta cadrul instituţional în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei; avizează proiecte de acte normative care conţin prevederi ce intra sub incidenţa domeniului sau de competenţa; supune spre aprobare Guvernului cadrul legislativ pentru stimularea dezvoltării sectorului privat al industriei de produse şi servicii în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei;
20. iniţiază elaborarea de standarde naţionale în acord cu cerinţele naţionale, cu standardele internaţionale în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei şi propune spre aprobare standarde internaţionale;
21. reglementează utilizarea comerţului electronic, semnăturii digitale, bazelor de date electronice, transmisiilor de date şi activitatea operatorilor de transmisii de date şi a furnizorilor de Internet;
22. elaborează reglementările şi normele necesare în vederea asigurării protecţiei mediului în domeniu;
23. armonizeaza politicile proprii cu cele din domeniul industriei, comerţului, educaţiei, precum şi din alte domenii, în conformitate cu Programul de guvernare;
24. avizează proiectele directoare de informatizare pentru administraţia publică, instituţii publice şi altele asemenea şi desemnează, după caz, reprezentantul sau în cadrul comisiilor de licitaţii;
25. promovează în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării sistemul educaţional bazat pe tehnologia informatiei;
26. promovează convergenta media, asigurând corelarea legislaţiei în domeniul telecomunicatiilor, media şi copyright;
27. stimuleaza şi monitorizează participarea României la programe şi proiecte internaţionale, comunitare şi bilaterale în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei;
28. asigura reprezentarea în organe şi organisme internaţionale de comunicaţii şi tehnologia informatiei, sustinand în cadrul acestora politica şi strategia în domeniu, aprobate de Guvernul României;
29. colaborează cu organisme şi organizaţii naţionale şi internaţionale din domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei; dezvolta şi stimuleaza relaţiile cu acestea;
30. susţine activitatea de participare a României la târguri, expoziţii şi alte asemenea manifestări internaţionale în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei;
31. publică rapoarte, studii şi altele asemenea; realizează studii, analize, monitorizari şi alte activităţi în domeniu pentru evaluarea şi controlul conducerii programelor şi proiectelor; organizează seminarii şi mese rotunde, acţiuni promotionale de imagine, informare şi de constientizare a publicului; în aceste scopuri poate contracta servicii de consultanţa, expertiza, asistenţa tehnica şi altele asemenea, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
32. adopta măsurile necesare pentru cooperarea tehnica între operatori şi stabileşte acordurile de interconectare;
33. aplica sancţiuni pentru neîndeplinirea condiţiilor din licenţe sau autorizari;
34. asigura respectarea regulilor competitiei, adopta măsurile necesare împotriva discriminarii şi supervizeaza aplicarea reglementărilor în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei;
35. exercita atribuţiile ce îi revin potrivit legii ca organ al administraţiei publice centrale, sub a cărui autoritate directa funcţionează unităţi aflate în subordinea sau în coordonarea sa; monitorizează şi evalueaza activităţi ale unităţilor specifice domeniului;
36. urmăreşte şi controlează aplicarea prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare, în convenţiile şi acordurile internaţionale în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei, luând măsuri pentru prevenirea, înlăturarea şi sancţionarea nerespectării acestor prevederi.
(2) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei îndeplineşte orice alte atribuţii care îi revin prin acte normative.

Art. 4 - (1) Întreaga activitate a Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei este condusă de ministru, care este ajutat în activitatea sa de 4 secretari de stat.
(2) Pe lângă ministru funcţionează Colegiul ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileşte prin ordin al ministrului. Colegiul se întruneşte, la cererea şi sub preşedinţia ministrului, pentru dezbaterea politicilor şi strategiilor în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei.
(3) Ministrul reprezintă Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice, din ţara şi din străinătate.
(4) În exercitarea atribuţiilor sale ministrul emite ordine şi instrucţiuni.
(5) Ministrul îndeplineşte, conform legii, funcţia de ordonator principal de credite.
(6) Atribuţiile şi sarcinile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului.
(7) Ministrul poate delega secretarilor de stat unele dintre competentele sale, în condiţiile legii.

Art. 5 - Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei are un secretar general, funcţionar public, numit în condiţiile legii, care îndeplineşte atribuţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi/sau alte atribuţii încredinţate de ministru, realizand legăturile functionale între structurile ministerului.

Art. 6 - (1) Structura organizatorică a Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei se pot organiza servicii, birouri şi colective temporare de lucru, conform legislaţiei în vigoare.
(2) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor, precum şi cele ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, care se aproba prin ordin al ministrului.
(3) Numărul maxim de posturi la Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei este de 70, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.

Art. 7 - În exercitarea atribuţiilor sale Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei conlucreaza cu ministerele şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte organisme interesate.

Art. 8 - Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei are în coordonare directa Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatica – ICI Bucureşti, Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii – I.N.S.C.C. Bucureşti şi Regia Autonomă „Inspectoratul General al Comunicaţiilor”, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 9 - Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar la societăţile comerciale prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 10 - Personalul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei va fi încadrat numai pe bază de concurs sau examen, organizate şi desfăşurate conform legii.

Art. 11 - Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei va prelua, pe bază de protocol, activul, pasivul, arhiva şi documentele Agenţiei Naţionale pentru Comunicaţii şi Informatica, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 12 - Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei are în dotare un număr de autoturisme al căror consum lunar de carburant este stabilit potrivit normelor legale în vigoare.

Art. 13 - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 973/1999 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Comunicaţii şi Informatica, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 31 decembrie 1998, precum şi orice alte prevederi contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemnează:
—————
Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei
Dan Nica

Ministrul administraţiei publice
Octav Cozmanca

Ministrul finanţelor publice
Mihai Nicolae Tanasescu

Bucureşti, 4 ianuarie 2001.
Nr. 20.

ANEXA Nr. 1
Numărul maxim de posturi = 70
(exclusiv demnitarii şi posturile
aferente cabinetelor ministrilor)
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei
ANEXA Nr. 1 - Hotărîrea de Guvern nr. 20/2001

A = OFICIUL RELAŢII CU PARLAMENTUL
B = OFICIUL RELAŢII CU SINDICATE ŞI PATRONATE
C = DIRECŢIA ARMONIZARE LEGISLATIVĂ EUROPEANĂ
D = OFICIU PENTRU INVESTITORI AUTOHTONI ŞI STRĂINI
E = DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ, MANAGEMENT RESURSE UMANE ŞI ADMINISTRATIVĂ
F = DIRECŢIA JURIDICĂ
G = DIRECŢIA RELAŢII PUBLICE
H = DIRECŢIA GENERALĂ DE REGLEMENTĂRI ŞI LICENŢE ÎN COMUNICAŢII
I = DIRECŢIA GENERALĂ DE STRATEGIE A DEZVOLTĂRII COMUNICAŢIILOR
J = DIRECŢIA GENERALĂ DE REGLEMENTĂRI ÎN TEHNOLOGIA INFORMATIEI
K = DIRECŢIA GENERALĂ DE STRATEGIE ŞI DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII INFORMATIONALE
L = DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDA ÎN TEHNOLOGIA INFORMATIEI.
Notă *) la nivel de direcţie

ANEXA Nr. 2
UNITĂŢILE care funcţionează în coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei
ANEXA Nr. 2 - Hotărîrea de Guvern nr. 20/2001

ANEXA Nr. 3
UNITĂŢILE la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar
ANEXA Nr. 3 - Hotărîrea de Guvern nr. 20/2001