Hotărîrea de Guvern nr. 29/1990 privind categoriile de cetăţeni români cărora li se eliberează paşapoarte diplomatice şi oficiale

Hotărîrea de Guvern nr. 29/1990 privind categoriile de cetăţeni români cărora li se eliberează paşapoarte diplomatice şi oficiale
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 6 din 10 ianuarie 1990

În baza şi în vederea aplicării prevederilor Decretului privind regimul paşapoartelor şi al călătorilor în străinătate potrivit atribuţiilor legale care îi revin, Guvernul României hotărăşte:

1. Pasaportul diplomatic se eliberează următoarelor categorii de persoane:
a) preşedintelui Consiliului Frontului Salvării Naţionale;
b) prim-vicepreşedinţilor şi vicepreşedinţilor Consiliului Frontului Salvării Naţionale;
c) membrilor Biroului Executiv al Consiliului Frontului Salvării Naţionale;
d) primului-ministru şi membrilor guvernului, precum şi persoanelor asimilate acestora;
e) ministrului apărării naţionale şi ministrului de interne;
f) adjunctilor de miniştri;
g) sotiilor (soţilor) celor prevăzuţi la lit. a)-f) cînd însoţesc pe titular;
h) procurorului general al României şi preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie;
i) preşedintelui şi vicepreşedinţilor Academiei Române şi ai celorlalte academii de ştiinţe;
j) sefilor cultelor religioase din România;
k) conducătorilor delegatiilor guvernamentale care au depline puteri pentru a participa la reuniuni internaţionale sau tratative pentru încheierea de acorduri internaţionale;
l) funcţionarilor cu grad diplomatic sau consular care se deplaseaza temporar în străinătate în interes de serviciu;
m) personalului cu grad diplomatic sau consular, precum şi reprezentanţilor comerciali cu grad diplomatic încadraţi la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi reprezentantele comerciale ale României;
n) reprezentanţilor permanenţi ai Guvernului României la organizaţiile internaţionale;
o) membrilor de familie ai celor prevăzuţi la lit. l)-n) pentru perioada în care titularul se afla în misiune;
p) curierilor diplomatici;
r) altor persoane, cu aprobarea Ministerului Afacerilor Externe.

2. Pasaportul oficial se eliberează următoarelor categorii de persoane:
a) membrilor Consiliului Frontului Salvării Naţionale;
b) preşedinţilor consiliilor judeţene ale Frontului Salvării Naţionale;
c) delegaţilor ministerelor, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor – politice, economice, sociale, culturale etc. – trimişi în misiuni oficiale;
d) personalului tehnico-administrativ trimis în misiune permanenta la misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele comerciale, organizaţii şi instituţii internaţionale, precum şi membrilor lor de familie cînd îi însoţesc;
e) corespondentilor permanenţi ai presei române în străinătate, precum şi membrilor lor de familie cînd îi însoţesc;
f) altor persoane, cu aprobarea Ministerului Afacerilor Externe.
În sensul prevederilor prezentei hotărîri, prin termenul membri de familie se înţeleg: soţul, sotia şi copiii.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

Bucureşti, 10 ianuarie 1990.
Nr. 29.