Hotărîrea de Guvern nr. 995/2003 privind reglementarea unor activităţi preluate de Inspectoratul teritorial de muncă al municipiului Bucureşti
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 630 din 3 septembrie 2003

În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 17 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 11 şi art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Art. 1 - Contractele individuale de muncă încheiate de către cetăţenii români cu misiunile diplomatice şi cu oficiile consulare străine cu sediul în România, precum şi cu reprezentantele din România ale unor firme, asociaţii, fundaţii sau organizaţii cu sediul în străinătate se înregistrează la Inspectoratul teritorial de muncă al municipiului Bucureşti, cu respectarea reglementărilor stabilite de lege pentru celelalte categorii de angajatori care desfăşoară activitatea pe teritoriul României şi pentru ai căror angajaţi carnetele de muncă se păstrează şi se completează de inspectoratele teritoriale de muncă.

Art. 2 - (1) Pentru prestarea serviciilor prevăzute la art. 1 Inspectoratul teritorial de muncă al municipiului Bucureşti va percepe un comision de 0,75% din fondul lunar de salarii, calculat în lei, misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine cu sediul în România, precum şi reprezentantelor din România ale unor firme, asociaţii, fundaţii sau organizaţii cu sediul în străinătate, persoanelor juridice străine cărora le păstrează şi le completează carnetele de muncă.
(2) Angajatorii prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia de a prezenta la Inspectoratul teritorial de muncă al municipiului Bucureşti dovezile din care să rezulte plata salariilor, însoţite de actele ce atesta plata lunară a contribuţiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Aceste dovezi, inclusiv actele care le însoţesc, se vor prezenta lunar, până la sfârşitul lunii următoare celei pentru care sunt datorate contribuţiile la bugetele menţionate.
(3) Comisionul prevăzut la alin. (1) se va calcula în lei, iar plata acestuia se va efectua până la sfârşitul lunii următoare celei pentru care este datorată.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemnează:
—————
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei
Elena Dumitru

Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat

Ministrul finanţelor publice
Mihai Nicolae Tanasescu

Bucureşti, 22 august 2003.
Nr. 995.