Hotărîrea de Guvern nr. 374/1990 privind funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

Hotărîrea de Guvern nr. 374/1990 privind funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 220 din 2 septembrie 1992

Guvernul României hotărăşte:

Art. 1 - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este organ de stat de specialitate de interes naţional, cu personalitate juridică şi are drept obiect de activitate principal acordarea protecţiei creaţiilor tehnice originale şi acordarea protecţiei creaţiilor tehnice originale şi acordarea protecţiei marcilor de fabrica, de comerţ şi de serviciu, precum şi celelalte activităţi prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare.

Art. 2 - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci întocmeşte bilanţ propriu şi este ordonator principal de credite.

Art. 3 - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci reprezintă România în cadrul organizaţiilor internaţionale guvernamentale de specialitate la care ţara noastră este parte.

Art. 4 - Se aprobă structura organizatorică a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în limita actuala a 255 posturi, potrivit anexei.

Art. 5 - Salarizarea personalului se face potrivit anexei 6 cap. C din Legea nr. 57/1974.

Art. 6 - Patrimoniul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci este cel existent pe baza bilanţului contabil încheiat la 31 decembrie 1989.

Art. 7 - Ministerul Economiei Naţionale şi Ministerul Finanţelor vor lua măsuri pentru stabilirea corespunzătoare a indicatorilor economici şi financiari ai Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărîri.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

Bucureşti, 6 aprilie 1990.
Nr. 374.

ANEXA
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
Număr maxim de posturi : 255
Nr. maxim de posturi de conducere : 18
ANEXA - Hotărîrea de Guvern nr. 374/1990
Nota:
Statul de funcţii se aproba în limita numărului de posturi, prin decizia directorului, cu avizul Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale şi Ministerului Finanţelor.
Numărul maxim de ingineri şi economişti principal I ce poate fi utilizat este de 7, iar pentru inginer principal II şi economişti principali II este de 15.