Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România

Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România

EMITENT: PARLAMENT
Publicat în M.O. nr. 401 din 12 mai 2005

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1 - Prezenta lege reglementează dreptul la indemnizaţie al artiştilor interpreţi sau executanţi, cetăţeni români, care au desfăşurat activitate artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist în perioada 1 ianuarie 1950-27 septembrie 1999 pe teritoriul României sau în străinătate.

Art. 2 - Nu fac obiectul prezentei legi activităţile care nu sunt de natură artistic-interpretativă.

Art. 3 - În sensul prezentei legi, prin artişti interpreţi sau executanţi liber-profesionişti se înţelege actorii, cântăreţii, muzicienii, dansatorii şi alte persoane care prezintă, cântă, dansează, recită, declamă, joacă, interpretează, dirijează, exprimă ori execută în orice modalitate o operă literară sau artistică, un spectacol de orice fel, inclusiv folcloric, de varietăţi, de circ ori de marionete şi care au desfăşurat activităţi în instituţii publice de stat sau persoane juridice de profil, în regim de colaborare, ca liber-profesionişti.

Art. 4 - (1) În categoria artiştilor interpreţi sau executanţi se încadrează:
a) soliştii şi interpreţii vocali de:
– muzică clasică – operă, lied, operetă;
– muzică uşoară, folk, pop, rock;
– muzică folclorică;
b) soliştii instrumentişti şi instrumentiştii de:
– muzică clasică;
– muzică uşoară;
– muzică folclorică;
c) dirijorii de:
– muzică clasică;
– muzică uşoară;
– muzică folclorică;
d) actorii:
– de teatru;
– mânuitori păpuşi;
– de pantomimă;
– de cinema;
e) prezentatorii de spectacole;
f) soliştii de balet şi dans, balerinii şi dansatorii, coregrafii;
g) artiştii de circ şi cascadorii.
(2) Completarea listei prevăzute la alin. (1) se poate face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor.

Art. 5 - (1) Artiştii interpreţi sau executanţi care au desfăşurat activitate artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru activitatea artistic-interpretativă, la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) au vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
b) au realizat o perioadă de activitate artistic-interpretativă de minimum 10 ani;
c) realizează venituri nete lunare sub nivelul pensiei medii anuale pentru limită de vârstă şi stagiul complet de cotizare, din sistemul public de pensii, comunicată de Institutul Naţional de Statistică, aferentă anului anterior acordării indemnizaţiei.
(2) Perioada prevăzută la alin. (1) lit. b) se constituie din însumarea anilor calendaristici în care s-a realizat o activitate artistic-interpretativă de cel puţin 92 de zile lucrătoare, prin echivalarea activităţilor stabilite conform prevederilor art. 10, cât şi, după caz, a perioadelor reprezentând vechime în muncă, realizată potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, dar insuficientă pentru obţinerea unei pensii în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
(3) Perioada prevăzută la alin. (2) nu include perioadele realizate şi valorificate ca stagiu de cotizare la stabilirea drepturilor de pensie în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale sau în alte sisteme de asigurări sociale.
(4) La stabilirea perioadei de activitate artistic-interpretativă, potrivit prevederilor alin. (2), anii calendaristici în care nu s-au realizat cel puţin 92 de zile lucrătoare, prin echivalarea activităţilor, nu se iau în calcul.
(5) În cazul vechimii în muncă prevăzute la alin. (2), fracţiunile mai mari de 6 luni se întregesc la un an, iar cele mai mici de 6 luni nu se iau în calcul.

Art. 6 - (1) Atestarea calităţii de beneficiar al indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi şi stabilirea perioadei de activitate artistic-interpretativă se fac la cererea artistului liber-profesionist interesat sau a Uniunii Artiştilor Liber-Profesionişti din România, denumită în continuare UALPR, pe baza actelor oficiale eliberate de către Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune, ARTEXIM, ELECTRECORD, precum şi de către orice altă instituţie publică sau persoană juridică de profil la care artiştii interpreţi sau executanţi liber-profesionişti au prestat activităţi în regim de colaborare.
(2) Instituţiile şi persoanele juridice prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a pune la dispoziţie solicitanţilor documentele care pot dovedi desfăşurarea activităţii artistic-interpretative, în termen de 30 de zile de la data solicitării.
(3) Pe baza documentelor eliberate de instituţiile şi persoanele juridice prevăzute la alin. (1) UALPR va asigura constituirea unei evidenţe ce va servi la stabilirea calităţii de potenţial beneficiar al indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi.

Art. 7 - (1) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin ordin comun al ministrului culturii şi cultelor şi ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei se înfiinţează Comisia pentru atestarea calităţii de beneficiar al indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi, denumită în continuare Comisia.
(2) Comisia este alcătuită din doi reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi Cultelor, doi reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi trei reprezentanţi ai UALPR.
(3) Comisia se organizează pe lângă Ministerul Culturii şi Cultelor şi funcţionează pe baza regulamentului aprobat prin ordinul prevăzut la alin. (1).
(4) Sumele necesare pentru desfăşurarea activităţii Comisiei se prevăd şi se suportă din bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor.

Art. 8 - (1) Comisia stabileşte, prin hotărâre, în condiţiile prezentei legi, dreptul artiştilor interpreţi sau executanţi de a primi indemnizaţia pentru activitatea desfăşurată în regim de liber-profesionist.
(2) Hotărârea prevăzută la alin. (1) se emite şi se comunică solicitantului în termen de 60 de zile de la data solicitării şi poate fi contestată de solicitant, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
(3) Hotărârea prevăzută la alin. (1) poate fi contestată de solicitant în termen de 15 zile de la primire, potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.
(4) Hotărârea care nu a fost contestată se comunică de către Comisie casei teritoriale de pensii competente, în termen de 15 zile de la expirarea termenului de contestare.
(5) În cazul în care hotărârea Comisiei a fost atacată la instanţa de contencios administrativ, hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă se comunică Comisiei, solicitantului şi casei teritoriale de pensii competente, în termen de 15 zile de la emitere.

Art. 9 - (1) De indemnizaţia pentru activitatea artistic-interpretativă beneficiază, indiferent de vârstă, şi artiştii interpreţi sau executanţi liber-profesionişti care, urmare a unei boli profesionale, nu au mai putut desfăşura activitatea artistică şi care dovedesc această situaţie, precum şi faptul că au realizat o perioadă de activitate artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist de minimum 5 ani.
(2) Bolile profesionale care pot fi dobândite ca urmare a desfăşurării activităţilor artistic-interpretative prevăzute la art. 10 alin. (1) şi care pot genera pierderea capacităţii de muncă se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi.
(3) Dobândirea uneia dintre bolile profesionale stabilite potrivit alin. (2) se certifică de către medicul specialist în medicina muncii.

Art. 10 - (1) Activitatea artistic-interpretativă se echivalează cu zile lucrătoare, după cum urmează:
a) o participare în direct la un spectacol sau reprezentare artistică televizate – 10 zile lucrătoare;
b) o participare la realizarea unui spectacol sau unei reprezentări artistice organizate de o instituţie publică de profil – 10 zile lucrătoare, la care se adaugă câte o zi pentru fiecare reprezentaţie;
c) o participare la realizarea unei emisiuni TV înregistrate – 15 zile lucrătoare;
d) o participare la realizarea unei înregistrări de teatru radiofonic sau TV – roluri principale: 40 de zile lucrătoare; roluri secundare: 20 de zile lucrătoare;
e) o participare la realizarea unei înregistrări muzicale pe orice tip de suport tehnic – 10 zile lucrătoare;
f) o participare la un eveniment artistic de genul festival, gală şi altele asemenea, declarat ca naţional – 30 de zile lucrătoare;
g) o participare la un eveniment artistic de importanţă internaţională, declarat ca atare – 60 de zile lucrătoare;
h) o interpretare a unui rol într-o producţie cinematografică de lung sau scurt metraj – un număr de zile lucrătoare echivalent cu numărul de zile de filmare prevăzute în contract, inclusiv zilele de deplasare la şi de la locurile de filmare, precum şi zilele de repaus;
i) un turneu artistic în străinătate – un număr de zile lucrătoare egal cu dublul numărului de zile calendaristice din perioada în care s-a desfăşurat turneul, la care se adaugă ziua plecării şi cea a revenirii în ţară.
(2) Numărul zilelor lucrătoare cu care se echivalează fiecare prestaţie artistic-interpretativă dintre cele prevăzute la alin. (1) include şi zilele necesare repetiţiilor de orice fel, precum şi pe cele necesare oricărei alte activităţi pregătitoare depuse în scopul bunei desfăşurări a prestaţiei, anterioare acesteia sau concomitente cu ea.
(3) Premiile unu, doi şi trei, precum şi distincţiile similare obţinute prin participarea la evenimente artistice naţionale sau internaţionale de prestigiu majorează cu 30% numărul de zile lucrătoare cu care, potrivit prevederilor alin. (1), se echivalează activitatea artistic-interpretativă şi cu 10% pentru alte premii.

Art. 11 - (1) Cuantumul indemnizaţiei lunare, în sumă fixă, acordată pentru activitatea artistic-interpretativă este:
a) 3.000.000 lei pentru artiştii interpreţi sau executanţi, prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. a), b), c), e) şi f), cu atestat categoria I, eliberat de Ministerul Culturii şi Cultelor, precum şi pentru artiştii interpreţi prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. d) şi g) care demonstrează cu documente justificative că au fost distribuiţi preponderent în roluri principale;
b) 2.250.000 lei pentru artiştii interpreţi sau executanţi, prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. a), b), c), e) şi f), cu atestat categoria a II-a, eliberat de Ministerul Culturii şi Cultelor, precum şi pentru artiştii interpreţi prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. d) şi g) care demonstrează cu documente justificative că au fost distribuiţi preponderent în roluri secundare;
c) 1.750.000 lei pentru artiştii interpreţi sau executanţi, prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. a), b), c), e) şi f), cu atestat categoria a III-a, eliberat de Ministerul Culturii şi Cultelor.
(2) Persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) care nu au avut atestatele sau nu au desfăşurat activităţile prevăzute la alin. (1) nu pot beneficia de prevederile acestei legi.
(3) Cuantumul indemnizaţiei pentru activitatea artistic-interpretativă se actualizează anual, prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor de consum.

Art. 12 - (1) Pentru acordarea indemnizaţiei prevăzute la art. 11 se iau în considerare toate veniturile pe care le realizează beneficiarul acestui drept, stabilite potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Pentru menţinerea în plată a indemnizaţiei, dovada veniturilor nete lunare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c), realizate în anul anterior, se depune la casa teritorială de pensii competentă, până la finele primului trimestru al fiecărui an calendaristic pentru care se primeşte indemnizaţie.

Art. 13 - (1) Plata indemnizaţiei pentru activitatea artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist se efectuează de casa teritorială de pensii competentă, pe baza hotărârii prevăzute la art. 8 alin. (1).
(2) Indemnizaţia pentru activitatea artistic-interpretativă se plăteşte începând cu luna următoare celei în care s-a înregistrat hotărârea prevăzută la art. 8 alin. (1).
(3) Punerea în plată se face în baza deciziei casei teritoriale de pensii competente.
(4) Decizia prevăzută la alin. (3) poate fi contestată de solicitant, în condiţiile Legii nr. 554/2004.
(5) Plata indemnizaţiei se suspendă în prima lună a trimestrului următor determinării veniturilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 12 alin. (1), în cazul în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) sau dacă acesta nu depune la timp dovada prevăzută la art. 12 alin. (2).
(6) Plata indemnizaţiei suspendate potrivit alin. (5) se reia în luna următoare îndeplinirii condiţiilor prevăzute pentru aceasta.

Art. 14 - Plata indemnizaţiei încetează începând cu luna următoare celei în care beneficiarul a decedat.

Art. 15 - (1) Sumele încasate necuvenit, cu titlu de indemnizaţie, se recuperează de la beneficiar, în condiţiile legii.
(2) În cazul în care nu se pot recupera, integral sau parţial, sumele plătite necuvenit cu acest titlu vor fi recuperate, în condiţiile legii, de la persoanele vinovate.

Art. 16 - Fondurile necesare pentru plata indemnizaţiilor stabilite în conformitate cu prevederile prezentei legi se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

Art. 17 - Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor şi Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi.

Art. 18 - (1) Încălcarea prevederilor art. 6 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.
(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către împuterniciţi ai serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, la cererea solicitantului.
(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 19 - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006, cu excepţia art. 4-7, art. 9 alin. (2), art. 12, art. 17-19 care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
DAN RADU RUŞANU

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 3 mai 2005.
Nr. 109.