Legea nr. 11/1990 privind încuviinţarea înfierii

Legea nr. 11/1990 privind încuviinţarea înfierii
EMITENT: PARLAMENT
Publicat în M.O. nr. 95 din 1 august 1990

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Art. 1 - Încuviinţarea înfierii este de competenţa instanţelor judecătoreşti.
Cererea pentru încuviinţarea înfierii se introduce la judecătoria în raza căreia domiciliază cel care infiaza.
Cererea pentru încuviinţarea înfierii unui copil părăsit, din părinţi necunoscuţi sau care, din orice alte cauze, se afla în îngrijirea unei instituţii de ocrotire, se introduce la instanţa în raza căreia se afla sediul instituţiei de ocrotire.
Cererea pentru încuviinţarea înfierii facuta de un străin sau de un cetăţean român cu domiciliul ori reşedinţa în străinătate se introduce la tribunalul în raza căruia domiciliază cel ce urmează a fi înfiat.

Art. 2 - La cererea pentru încuviinţarea înfierii se vor ataşa următoarele acte:
a) Acte privind infiatul:
– certificat de naştere, în copie legalizată;
– certificatele de naştere şi, după caz, de căsătorie sau deces, ale părinţilor fireşti ai minorului, în copie legalizată;
– declaraţie autentificată de consimtamint la înfiere, data de părintele sau părinţii fireşti, tutore sau ocrotitorii legali, ori, după caz, de autoritatea tutelara;
– certificat medical privind starea de sănătate a minorului, eliberat, după caz, de policlinica judeteana, municipala sau de sector.
b) Acte privind infietorii:
– declaraţie autentificată în care infietorii sa precizeze dacă înfierea se face cu efecte depline sau cu efecte restrînse;
– certificatele de naştere şi de căsătorie, în copie legalizată;
– certificate privind antecedentele penale;
– certificate privind starea de sănătate;
– un act, eliberat de autorităţile străine competente, din care să rezulte ca pot sa înfieze, potrivit legislaţiei tarii respective;
– ancheta socială efectuată de autorităţile străine competente de la domiciliul infietorilor, în care să se arate opinia acestora cu privire la înfiere.

Art. 3 - Instanţa soluţionează cererea pentru încuviinţarea înfierii în camera de consiliu, în complet constituit din 2 judecători, cu respectarea condiţiilor de fond prevăzute de lege.
Judecarea cererii se face cu citarea celor prevăzuţi la art. 70 din Codul familiei şi a autorităţii tutelare, precum şi cu participarea procurorului.
Instanţa poate administra orice proba admisă de lege. Efectuarea anchetei sociale este obligatorie. În cazul prevăzut de art. 1 alin. 4, ancheta socială se face de către organele judeţene sau al municipiului Bucureşti.

Art. 4 - În cazul în care infietorul sau cel ce urmează a fi înfiat este străin, fiecare este supus, în ceea ce priveşte condiţiile de fond pentru încheierea înfierii, legii sale naţionale, dacă legea străină nu încalcă ordinea publică de drept internaţional privat român.

Art. 5 - În cazul în care înfierea priveşte un copil ai cărui părinţi sînt necunoscuţi ori un copil care a fost abandonat, iar părinţii, deşi cunoscuţi, nu pot fi gasiti, precum şi în situaţia în care este necesară punerea sub tutela a copilului, dar aceasta nu a fost încă instituită, consimţămîntul la înfiere va fi dat de autoritatea tutelara.

Art. 6 - În condiţiile legii, cei care justifica un interes legitim pot interveni în procesul privind încuviinţarea înfierii.

Art. 7 - Instanţa se va pronunţa asupra cererii de încuviinţare a înfierii prin hotărîre.
Hotărîrea prevăzută la alin. 1 este supusă căilor de atac, în condiţiile şi în termenele prevăzute de Codul de procedură civilă.

Art. 8 - Cererile pentru încuviinţarea înfierii, în curs de soluţionare la organele de autoritate tutelara, vor fi înaintate de îndată instanţelor competente, potrivit dispoziţiilor prezentei legi.
Cererile de anulare sau desfacere a înfierii urmează aceleaşi reguli de competenţa ca cele pentru încuviinţarea acesteia.

Art. 9 - Dispoziţiile prevăzute în capitolul III din Codul familiei se modifica în mod corespunzător prevederilor din prezenta lege.
Articolele 73 şi 74 din Codul familiei, Decretul nr. 137 din 23 martie 1956, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi, se abroga.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa sa din ziua de 30 iulie 1990.
PREŞEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa sa din ziua de 30 iulie 1990.
PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR
MARŢIAN DAN

În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm Legea privind încuviinţarea înfierii şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial.
PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucureşti, 31 iulie 1990.
Nr. 11.