Legea nr. 47/1994 privind organizarea şi funcţionarea Presedentiei României

Legea nr. 47/1994 privind organizarea şi funcţionarea Presedentiei României
EMITENT: PARLAMENT
Publicat în M.O. nr. 175 din 11 iulie 1994

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Art. 1 - Pentru exercitarea de către Preşedintele României a prerogativelor care îi sunt stabilite prin Constituţia României şi alte legi, se organizează şi funcţionează Preşedinţia României, instituţie publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti, Palatul Cotroceni.
În sensul prezentei legi, prin Preşedinţia României se înţelege serviciile publice aflate la dispoziţia Preşedintelui României, pentru îndeplinirea atribuţiilor sale.

Art. 2 - Compartimentele şi funcţiile din structura Presedentiei României, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile acestora se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Presedentiei României, care se aproba de Preşedintele României.
Numărul maxim de posturi la Preşedinţia României este de 180.

Art. 3 - Funcţiile de conducere specifice din cadrul Presedentiei României sunt următoarele: consilier prezidential, cu rang de ministru, şi consilier de stat, cu rang de secretar de stat.
Consilierul prezidential pentru apărare şi siguranţa naţionala este membru în Consiliul Suprem de Apărare a Tarii.

Art. 4 - Numirea sau eliberarea din funcţie a consilierilor prezidentiali se face de către Preşedintele României.
Numirea sau eliberarea din celelalte funcţii ale compartimentelor Presedentiei se face potrivit prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Presedentiei României.

Art. 5 - Preşedinţia României stabileşte relaţii de colaborare cu autorităţile publice şi primeşte sprijinul acestora în vederea infaptuirii prerogativelor şi exercitării competentelor ce revin Preşedintelui României.

Art. 6 - Finanţarea cheltuielilor de funcţionare a Presedentiei României se asigura de la bugetul de stat şi din venituri extrabugetare, realizate, administrate şi contabilizate, potrivit legii.

Art. 7 - Preşedinţia României, pe lângă sediul sau, poate administra şi alte spaţii repartizate prin hotărâri ale Guvernului.
Muzeul Naţional Cotroceni funcţionează în spaţiile repartizate în latura veche a Palatului Cotroceni, ca instituţie distinctă, subordonata Ministerului Culturii.
Administrarea întregului complex al Palatului Cotroceni se asigura prin compartimentele Presedentiei României.

Art. 8 - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr.1/1990 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor Presedentiei României, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 iunie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
ION SOLCANU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 iunie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ADRIAN NASTASE

Bucureşti, 7 iulie 1994.
Nr. 47.