Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coasta a Marii Negre

Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coasta a Marii Negre
EMITENT: PARLAMENT
Publicat în M.O. nr. 711 din 8 noiembrie 2001

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Art. 1 - În scopul protejării şi conservării diversitatii biologice, peisagistice şi fizice a zonei de coasta a Marii Negre, pe teritoriul românesc se delimiteaza o zona de interdicţie temporară de construire, generata de linia de coasta, până la aprobarea planurilor urbanistice generale şi zonale, astfel:
a) în direcţia marii, până la izobata de 2 m;
b) în direcţia uscatului, pe o latime masurata la orizontala de 300 m.

Art. 2 - În sensul prezentei legi următorii termeni se definesc astfel:
a) linia de coasta – limita rezultată prin unirea punctelor în care apa este în contact cu uscatul;
b) linia de ţărm – granita naturala de nisip, pietriş, roci, stanci, papuris, mlastina sau zone umede la tarmul marii, aflate în spatele liniei de coasta, în direcţia uscatului sau la baza falezei;
c) tarmul – zona dintre linia de coasta şi linia de ţărm;
d) zona tampon – zona care are o latime orizontala de 100 m masurata de la linia de ţărm în direcţia uscatului.

Art. 3 - Se interzice autorizarea executării oricărui fel de construcţii definitive sau provizorii în cadrul zonei delimitate conform art. 1.

Art. 4 - (1) Sunt exceptate de la prevederile art. 3 zonele portuare, zonele militare şi de securitate delimitate conform normelor legale în vigoare, care sunt supuse unor reglementări specifice, lucrările de reparare de maxima necesitate sau de avarie privind cai de comunicaţie şi dotări tehnico-edilitare subterane şi aeriene, lucrările şi construcţiile hidrotehnice stabilite şi aprobate conform legii, precum şi staţiunea Mamaia.
(2) Construcţiile şi amenajările care fac obiectul clasificarii plajelor cu destinaţie turistica conform actelor normative în vigoare, precum şi amenajările destinate activităţilor de agrement, cultural-sportive care au şi scop de promovare a turismului de litoral sunt exceptate de la prevederile prezentei legi, construirea lor autorizandu-se conform legii.

Art. 5 - (1) Consiliile locale ale unităţilor administrativteritoriale riverane litoralului românesc al Marii Negre au obligaţia ca, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, sa întocmească şi/sau sa reactualizeze planurile urbanistice generale şi planurile urbanistice zonale, conform prevederilor legale, care vor mai cuprinde şi următoarele elemente:
a) linia de coasta;
b) linia de ţărm;
c) tarmul;
d) plaja marii;
e) faleza marii;
f) zona tampon.
(2) Planurile urbanistice generale şi planurile urbanistice zonale, prevăzute la alin. (1), vor fi avizate în mod obligatoriu de Ministerul Turismului înainte de dezbaterea şi de aprobarea lor de către consiliile locale.

Art. 6 - (1) În staţiunile turistice de pe litoral şi în zona plajelor cu destinaţie turistica este interzisă executarea lucrărilor de pregătire, reparare, curatare a clădirilor, precum şi cele de reparare a strazilor, trotuarelor şi dotărilor tehnico-edilitare subterane şi aeriene, în perioada 15 mai-15 septembrie a fiecărui an, cu excepţia lucrărilor de remediere a unor avarii.
(2) Lucrările prevăzute la alin. (1) vor fi finalizate până la data de 15 mai a fiecărui an.
(3) Pentru anul 2001 termenul prevăzut la alin. (2) este data de 30 iunie 2001.

Art. 7 - Nerespectarea prevederilor art. 3 şi 6 constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

Art. 8 - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi ai Ministerului Turismului.
(2) Sancţiunea poate fi aplicată şi persoanelor juridice.

Art. 9 - Contravenţiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
DORU IOAN TARACILA

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 2 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

Bucureşti, 31 octombrie 2001.
Nr. 597.