Ordonanța de Urgență nr. 259/2000 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar

Ordonanța de Urgență nr. 259/2000 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 659 din 15 decembrie 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României, Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1 - Rezidentiatul este organizat de Ministerul Sănătăţii sub forma rezidentiatului pe post şi/sau a rezidentiatului pe locuri.

Art. 2 - (1) Rezidentiatul pe post se organizează în funcţie de numărul de posturi solicitate de unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii, precum şi de ministerele cu reţea sanitară proprie, pe specialitatile prevăzute în Nomenclatorul specialitatilor medicale şi farmaceutice.
(2) Rezidentiatul pe locuri se organizează în funcţie de necesităţile de medici şi farmacisti specialişti, estimate de Ministerul Sănătăţii, ţinându-se seama de normativele de personal şi de propunerile spitalelor clinice sau ale altor unităţi sanitare clinice.

Art. 3 - (1) Medicii şi farmaciştii rezidenţi care ocupa prin concurs posturile pentru care se organizează rezidentiat în condiţiile art. 2 alin. (2) încheie contract individual de muncă pe perioada nedeterminată cu unitatea sanitară care a solicitat postul respectiv.
(2) După obţinerea diplomei de medic, de stomatolog sau de farmacist specialist aceştia sunt obligaţi sa lucreze cel puţin 5 ani la unitatea sanitară cu care au încheiat contractul individual de muncă.
(3) Contractul individual de muncă încheiat între rezident şi unitatea sanitară în condiţiile alin. (1) va cuprinde o clauza conform căreia nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (2) atrage răspunderea materială a rezidentului, în sensul obligării acestuia la plata unei sume echivalente cu cel puţin 36 de salarii medii pe economie, suma calculată la data încetării contractului individual de muncă din iniţiativa rezidentului.
(4) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (2) poate atrage şi sancţiunea retragerii autorizaţiei de libera practica a medicului sau a farmacistului în culpa. Retragerea autorizaţiei de libera practica se dispune pe perioada determinata de Ministerul Sănătăţii, la propunerea colegiului judeţean al medicilor.

Art. 4 - Medicii şi farmaciştii rezidenţi care au obţinut, ca urmare a concursului pe locuri, confirmarea în rezidentiat încheie contract individual de muncă pe perioada rezidentiatului cu spitalele clinice sau cu alte unităţi sanitare clinice.

Art. 5 - Rezidentii efectuează pregătirea de specialitate în unităţile sanitare nominalizate de Ministerul Sănătăţii, ţinând seama de propunerile universitatilor de medicina şi farmacie şi de capacitatile de pregătire ale unităţilor sanitare clinice, precum şi de cele ale ministerelor cu reţea sanitară proprie.

Art. 6 - Drepturile salariale ale medicilor şi farmacistilor rezidenţi se acordă, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, de unităţile sanitare cu care au încheiat contract individual de muncă.

Art. 7 - La încheierea contractelor între casele de asigurări de sănătate şi furnizorii de servicii medicale care pregătesc rezidenţi în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se iau în considerare şi serviciile medicale prestate de rezidenţi, cuprinse în curricula de pregătire.

Art. 8 - Stagiatura cu durata de un an pentru absolvenţii facultăţilor de medicina şi farmacie se desfiinţează începând cu promotia 2001.

Art. 9 - (1) Medicii şi farmaciştii din promotiile anterioare anului 2001, care efectuează stagiatura în condiţiile legale în vigoare, încheie contract individual de muncă pe perioada determinata cu unităţile sanitare, inclusiv cu cabinetele medicale organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările şi completările ulterioare, în care îşi desfăşoară activitatea.
(2) Unităţile sanitare care au încheiat contract individual de muncă cu medicii şi farmaciştii stagiari asigura plata drepturilor ce li se cuvin acestora în condiţiile legii.

Art. 10 - Ministerul Sănătăţii, precum şi ministerele cu reţea sanitară proprie pot acorda fonduri suplimentare din sume alocate de la bugetul de stat sau din fondul special pentru sănătate publică spitalelor clinice şi altor unităţi sanitare clinice care au încheiat contract individual de muncă potrivit art. 4 şi art. 9 alin. (2), în condiţiile legii.

Art. 11 - (1) Activitatea de cercetare ştiinţifică, clinica şi de medicina preventivă, care se organizează şi se desfăşoară în cadrul unităţilor din sectorul sanitar, se finanţează din bugetul unităţii sanitare respective.
(2) Ministerul Sănătăţii poate acorda fonduri suplimentare din sume alocate de la bugetul de stat sau din fondul special pentru sănătate publică pentru activităţi de cercetare care se desfăşoară în cadrul unităţilor sanitare, pe bază de programe aprobate în condiţiile legii.
(3) Activităţile de cercetare ştiinţifică fundamentală în domeniul medical se realizează prin Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti şi se finanţează de la bugetul de stat prin Ministerul Sănătăţii.
(4) Ministerul Sănătăţii împreună cu Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă, vor defini prin ordin al ministrului sănătăţii, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, domeniile cercetării ştiinţifice clinice, de medicina preventivă şi fundamentale, colectivele de cercetare, precum şi instituţiile sanitare în care se desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică.

Art. 12 - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor referitoare la plata drepturilor rezidenţilor, stagiarilor şi personalului din cercetare, care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2001, data până la care se aplică prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 85/2000 privind finanţarea drepturilor de personal cuvenite medicilor şi farmacistilor stagiari sau rezidenţi şi personalului de cercetare din unităţile sanitare.

Art. 13 - Hotărârea Guvernului nr. 325/1997 privind introducerea stagiului de pregătire practica cu durata de un an pentru absolvenţii facultăţilor de medicina şi farmacie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 12 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, îşi încetează aplicabilitatea.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemnează:
—————
Ministru de stat,
ministrul sănătăţii,
Hajdu Gabor

Ministrul educaţiei naţionale
Andrei Marga

Ministrul muncii şi protecţiei sociale
Liviu Lucian Albu

Ministrul finanţelor
Decebal Traian Remes

Bucureşti, 7 decembrie 2000.
Nr. 259.