Ordonanța de Urgență nr. 32/2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar

Ordonanța de Urgență nr. 32/2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 278 din 28 aprilie 2010

Având în vedere necesitatea unei bune şi rapide absorbţii a fondurilor comunitare de către potenţialii beneficiari, precum şi accelerarea absorbţiei acestor fonduri concomitent cu îmbunătăţirea cadrului administrativ şi instituţional existent prin optimizarea funcţionării acestor structuri, în aplicarea prevederilor Memorandumului suplimentar de înţelegere (primul addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2010 şi la Bruxelles la 22 februarie 2010, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2010, în ceea ce priveşte adoptarea de către Guvern până la finele lunii mai 2010 a unor măsuri concrete de suprimare a blocajelor şi întârzierilor, astfel încât să se accelereze procesul de absorbţie a fondurilor structurale ale Uniunii Europene, cunoscând obiectivul încadrării în cheltuielile de personal şi numărul de posturi aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, ţinând seama că prin Scrisoarea de intenţie, semnată de autorităţile române la Bucureşti la 5 februarie 2010 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 19 februarie 2010, ratificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2010, ţara noastră s-a angajat să continue politica de înlocuire doar a unui angajat din 7 care părăsesc sistemul public, luând în considerare cadrul normativ existent care reglementează posibilitatea ocupării unui procent de maximum 15% din posturile vacantate în sistemul bugetar, la nivel de ordonator principal de credite, apreciind că intervenţia legislativă este justificată de necesitatea unei reglementări exprese prin care Guvernul să fie abilitat să aprobe ocuparea posturilor vacante, cu încadrarea în procentul de maximum 15%, la nivelul întregului aparat guvernamental, în funcţie de priorităţile identificate în desfăşurarea activităţii acestuia, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I - Articolul 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După alineatul 2^1 se introduc două noi alineate, alineatele (2^2) şi (2^3), cu următorul cuprins:
„(2^2) Ocuparea posturilor vacante din ministere, precum şi din alte instituţii şi autorităţi publice din subordinea/coordonarea Guvernului sau a ministerelor, finanţate integral de la bugetul de stat, cu excepţia celor a căror ocupare a fost deja aprobată de Guvern prin memorandum şi a celor prevăzute la alin. (2^1), se aprobă numai de Guvern, prin memorandum, iar urmărirea încadrării în procentul de maximum 15% prevăzut la alin. (2) se realizează pe totalul posturilor vacante din aceste instituţii.
(2^3) Ordonatorii principali de credite ai instituţiilor prevăzute la alin. (2^2) au obligaţia să transmită lunar, până pe data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, la Ministerul Finanţelor Publice, numărul total al posturilor care s-au vacantat şi care nu au fost ocupate în condiţiile prevăzute la alin. (2).”

2. Alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Ocuparea posturilor prevăzute la alin. (2), (2^1) şi (2^2) se face în condiţiile legii, pe răspunderea ordonatorilor principali de credite.”

Art. II - (1) Guvernul poate aproba prin hotărâre redistribuirea posturilor prevăzute la art. 22 alin. (2^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi fondurile aferente acestora între bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, cu prioritate în vederea întăririi structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate României.
(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi structura bugetelor acestora aprobate pe anul 2010, precum şi în anexele la aceste bugete.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
—————
Ministrul finanţelor publice
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale
Mihai Constantin Şeitan

Bucureşti, 7 aprilie 2010.
Nr. 32.