Ordonanța de Urgență nr. 36/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale

Ordonanța de Urgență nr. 36/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 263 din 14 aprilie 2011

Ţinând seama de necesitatea continuării procesului de restructurare şi reorganizare, în conformitate cu strategiile în domeniu, de necesitatea respectării reglementărilor privind ajutorul de stat, de necesitatea realizării obiectivelor de restructurare şi reorganizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale sau societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, care impun luarea unor măsuri imediate de redresare economico-financiară care să conducă la eliminarea pierderilor şi la eficientizarea pe termen lung a activităţii acestora, se impune luarea unor măsuri urgente pentru atenuarea impactului social al proceselor de restructurare şi reorganizare, pentru protecţia socială a persoanelor concediate, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 171/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 7, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
„d) venit lunar de completare.”

2. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:
„Art. 8^1. – (1) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 7 lit. d) se stabileşte odată cu indemnizaţia de şomaj şi este egal cu diferenţa dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj.
(2) Venitul de completare se acordă lunar, pe perioade stabilite diferenţiat, în funcţie de vechimea în muncă a persoanelor concediate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează:
a) 20 de luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă de până la 15 ani;
b) 22 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 şi 25 de ani;
c) 24 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă de peste 25 de ani.
(3) După expirarea perioadei de acordare a indemnizaţiei de şomaj, persoanele concediate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.”

3. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Venitul lunar de completare prevăzut la alin. (1) se modifică odată cu recalcularea indemnizaţiei de şomaj, ca urmare a modificării indicatorului social de referinţă prin hotărâre a Guvernului.”

4. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 16. – (1) Plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 7 lit. d) încetează la data refuzului nejustificat de a se încadra într-un loc de muncă conform pregătirii sau nivelului studiilor, a refuzului nejustificat de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională, la serviciile de consiliere şi mediere oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care persoanele sunt înregistrate sau la data întreruperii acestora din motive imputabile persoanei, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi la data depistării faptului că prestează activităţi lucrative fără forme legale.
(2) Se consideră refuz nejustificat în sensul alin. (1) refuzul motivat de:
a) primirea unui salariu egal sau mai mic decât venitul lunar de completare;
b) neparticiparea la programe de reconversie profesională furnizate gratuit de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sub formă de servicii de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare, în situaţia în care persoanele nu participă la programe de formare profesională, organizate în condiţiile legii, a căror finanţare este asigurată din asistenţa financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european şi Fondului de coeziune, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Nu se consideră refuz nejustificat în sensul alin. (1) starea de sănătate necorespunzătoare pentru prestarea unei munci, justificată în baza unui certificat medical, confirmat de comisiile de expertiză medicală şi prezentat de persoanele în cauză, în termen de 30 de zile de la intervenirea acesteia.”

Art. II - În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 171/2007, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la art. 8 alin. (1)-(3) şi la art. 7 lit. c) se fac la art. 8^1 alin. (1)-(3) şi, respectiv, la art. 7 lit. d).

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
—————
Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri
Ion Ariton

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale
Ioan Nelu Botiş

Ministrul finanţelor publice
Gheorghe Ialomiţianu

Bucureşti, 6 aprilie 2011.
Nr. 36.