Ordonanța de Urgență nr. 38/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre

Ordonanța de Urgență nr. 38/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 290 din 26 aprilie 2011

Având în vedere numărul mare de construcţii finalizate sau în curs de execuţie, amplasate în zona de coastă a Mării Negre, pe terenuri proprietate publică sau privată, realizate cu încălcarea prevederilor Legii nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre, cu modificările ulterioare, luând în considerare că, datorită importanţei economice a zonei de coastă a Mării Negre, întinselor sale habitate naturale protejate şi zone umede de importanţă internaţională (Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”, Lacul Techirghiol, care reprezintă două din cele 5 situri RAMSAR de pe teritoriul României, alte lacuri şi lagune, plajele etc.), precum şi poziţiei geografice ca principal coridor de transport la frontiera estică a Europei, zona costieră impune măsuri concertate de protecţie şi gestionare în vederea dezvoltării durabile, întrucât până în prezent unele consilii locale ale unităţilor administrativ-teritoriale riverane Mării Negre nu au întocmit şi/sau nu au reactualizat planurile urbanistice generale şi planurile urbanistice zonale cu avizul obligatoriu, prealabil, al autorităţii administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul turismului, în condiţiile legii, ţinând cont de faptul că, anual, sezonul estival începe la data de 1 mai şi că în acest scop trebuie asigurate condiţiile optime pentru desfăşurarea activităţilor de turism, precum şi pentru asigurarea sănătăţii şi siguranţei turiştilor, luând în considerare că trebuie asigurat cadrul legislativ necesar stopării proliferării de construcţii/lucrări de construcţii realizate cu încălcarea prevederilor legale atât pe domeniul public şi privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, cât şi pe proprietatea privată a persoanelor juridice/fizice, fapt ce afectează grav zonele naturale protejate, zonele cu potenţial turistic, staţiunile turistice, rezervaţiile naturale şi altele asemenea, mediul, siguranţa şi sănătatea populaţiei în aceste zone, ţinând cont că neluarea măsurilor de stopare a activităţilor de construire necontrolată şi de utilizare neadecvată a zonei de coastă a Mării Negre, inclusiv prin sancţionarea cu amendă adecvată a faptelor contravenţionale în scopul descurajării practicilor de realizare de construcţii şi amenajări nelegale sau cu încălcarea prevederilor legale în această zonă, este de natură să aducă prejudicii conservării şi reconstrucţiei ecologice a acesteia, precum şi dezvoltării durabile a zonei de coastă a Mării Negre, având în vedere că acestea reprezintă elemente ce vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I - Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 8 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
„(2) Autorizaţiile emise cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept.”

2. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Construcţiile şi amenajările care fac obiectul clasificării plajelor cu destinaţie turistică, conform actelor normative în vigoare, sunt exceptate de la prevederile prezentei legi, construirea lor autorizându-se conform legii.”

3. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 7. – Nerespectarea prevederilor art. 3 şi 6 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.”

4. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 8. – (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul de control şi inspecţie din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.”

Art. II - Autorizaţiile emise pentru amenajările destinate activităţilor de agrement, cultural-sportive care au şi scop de promovare a turismului de litoral, cu respectarea dispoziţiilor legale, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă rămân valabile.

Art. III - Construcţiile aflate în orice stadiu de execuţie după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în zona delimitată potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 597/2001, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi desfiinţate potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2011.

Art. IV - Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
—————
Ministrul dezvoltării regionale şi turismului
Elena Gabriela Udrea

Ministrul administraţiei şi internelor
Constantin-Traian Igaş

Ministrul finanţelor publice
Gheorghe Ialomiţianu

Bucureşti, 13 aprilie 2011.
Nr. 38.