Ordonanța de Urgență nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar

Ordonanța de Urgență nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 562 din 30 iunie 2005

Recent au fost aprobate acte normative prin care s-au reglementat drepturile salariale şi alte drepturi ale personalului finanţat din fonduri publice.
Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se instituie monitorizarea numărului de posturi şi a cheltuielilor de personal pentru crearea bazei de date privind situaţia numerică şi structura pe categorii a personalului din instituţiile publice.
Măsurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă vizează interesul în urmărirea reformei în administraţia publică şi creşterea calităţii serviciului public, fapt ce constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Capitolul I - Dispoziţii referitoare la monitorizare

Art. 1 - Sunt supuse monitorizării numărul de posturi şi cheltuielile de personal din instituţiile publice finanţate astfel:
a) integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;
b) din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;
c) integral din venituri proprii.

Art. 2 - Ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice finanţate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale şi ai instituţiilor publice autonome finanţate integral din venituri proprii, după caz, vor depune la Ministerul Finanţelor Publice până la data de 17 a lunii curente pentru luna anterioară situaţiile privind monitorizarea numărului de posturi şi a cheltuielilor de personal pentru aparatul propriu şi pentru instituţiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acestora, indiferent de modul de finanţare.

Art. 3 - (1) Ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice finanţate din bugetele locale vor depune la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană şi a municipiului Bucureşti, după caz, până la data de 12 a lunii curente pentru luna anterioară, situaţiile privind monitorizarea numărului de posturi şi a cheltuielilor de personal pentru aparatul propriu şi pentru instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare.
(2) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor transmite la Ministerul Finanţelor Publice până la data de 17 a lunii curente pentru luna anterioară situaţia centralizatoare, pe judeţ şi, respectiv, pe municipiul Bucureşti, privind monitorizarea numărului de posturi şi a cheltuielilor de personal.

Art. 4 - Ordonatorii de credite bugetare au obligaţia să se încadreze în cheltuielile de personal şi în numărul maxim de posturi aprobate în condiţiile legii, prin bugetele proprii şi prin anexele la acestea.

Art. 5 - Ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 2 vor depune la Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la data publicării legilor bugetare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea I, situaţia privind repartizarea până la sfârşitul anului, pe fiecare lună, a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii potrivit atribuţiilor acestora, numai pentru aparatul propriu şi instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz, aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acestora.

Art. 6 - (1) Ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 3 vor depune la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, după caz, în termen de 50 de zile de la publicarea legilor bugetare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea I, situaţia privind repartizarea până la sfârşitul anului, pe fiecare lună, a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii potrivit atribuţiilor acestora, numai pentru aparatul propriu şi instituţiile şi serviciile publice finanţate integral din bugetele locale, aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acestora.
(2) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor transmite la Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 5 zile de la primirea situaţiilor prevăzute la alin. (1), situaţia centralizatoare pe judeţ, respectiv pe municipiul Bucureşti, privind repartizarea pe fiecare lună a cheltuielilor de personal aprobate.

Capitolul II - Contravenţii şi sancţiuni

Art. 7 - (1) Următoarele fapte constituie contravenţii:
a) prezentarea de date eronate în situaţiile transmise potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă;
b) depăşirea numărului maxim de posturi aprobat;
c) nerespectarea termenelor de transmitere a datelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.
(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Curţii de Conturi şi al Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 8 - Dispoziţiile referitoare la contravenţii prevăzute la art. 7 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Capitolul III - Dispoziţii finale

Art. 9 - Ordonatorii principali de credite vor raporta lunar numărul de posturi şi plăţile de casă aferente cheltuielilor de personal la datele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi în structura stabilită prin ordin al ministrului finanţelor publice.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
—————
Ministrul finanţelor publice
Ionel Popescu

Ministrul administraţiei şi internelor
Vasile Blaga

Bucureşti, 1 iunie 2005.
Nr. 48.