Ordonanța de Urgență nr. 49/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective

Ordonanța de Urgență nr. 49/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 292 din 30 aprilie 2002

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României, Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1 - Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 29 iunie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2001, se modifica şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 33 se introduce articolul 33^1 cu următorul cuprins:
„Art. 33^1. – Sumele de bani reprezentând plati compensatorii se pot plati şi într-o singura transa, dacă beneficiarul prezintă o propunere de afacere pentru înfiinţarea, dezvoltarea sau asocierea în vederea dezvoltării unei societăţi comerciale, desfăşurarea unei activităţi comerciale pe cont propriu, înfiinţarea unei asociaţii familiale, achiziţionarea sau asocierea în vederea achiziţionării de inventar agricol.”

2. După articolul 37 se introduce articolul 37^1 cu următorul cuprins:
„Art. 37^1. – Persoanele disponibilizate care au primit plăţile compensatorii în condiţiile prevăzute la art. 33^1 sunt obligate ca, în termen de 90 de zile de la data încasării sumelor, să facă dovada utilizării lor în scopul pentru care au fost solicitate; în caz contrar sunt obligate sa restituie comisionul perceput de Casa de Economii şi Consemnaţiuni, prevăzut la art. 37 alin. (4).”

3. Articolul 39 va avea următorul cuprins:
„Art. 39. – (1) Dreptul beneficiarului la plata compensatorie încetează la data reincadrarii în unitatea din care a fost disponibilizat, iar în situaţia în care a primit plati compensatorii în condiţiile art. 33^1, acestea se restituie în limita sumelor aferente perioadei ulterioare reincadrarii în munca.
(2) În cazul în care beneficiarul care primeşte plati compensatorii în condiţiile art. 33 se angajează într-o alta unitate decât cea de la care a fost disponibilizat, acesta va primi la data angajării suma transelor cumulate cuvenite timpului rămas până la expirarea perioadei de acordare a plăţilor compensatorii.”

Art. 2 - Prevederile art. 39 alin. (2) sunt aplicabile şi persoanelor care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază de plati compensatorii potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2001.

Art. 3 - Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 98/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 29 iunie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2001, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată după aprobarea acesteia din urma prin lege, dându-se textelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemnează:
—————
Ministrul muncii şi solidarităţii sociale
Marian Sarbu

Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureşti, 18 aprilie 2002.
Nr. 49.