Decret-lege nr. 104/1990 privind activităţile pentru care guvernul adopta hotărîri

Decret-lege nr. 104/1990 privind activităţile pentru care guvernul adopta hotărîri
EMITENT: CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALA
Publicat în M.O. nr. 47 din 1 aprilie 1990

Potrivit principiului separaţiei puterilor în stat şi în vederea asigurării condiţiilor pentru ca guvernul, organ suprem al administraţiei de stat, sa realizeze puterea executivă ce-i revine în temeiul legii, Consiliul Provizoriu de Uniune Naţionala decretează:

Art. 1 - În aplicarea şi executarea legii, Guvernul României emite hotărîri pentru:
a) aprobarea programelor de dezvoltare economico-socială pe ramuri şi domenii de activitate, a balanţei comerciale şi de plati externe şi a planului de încasări şi plati în numerar pe economie, adaptarea regimului creditelor şi dobinzilor la creditele acordate de bănci, precum şi al preţurilor şi tarifelor, în concordanta cu cerinţele pieţei;
b) organizarea realizării sarcinilor economico-financiare şi de comerţ exterior, precum şi urmărirea îndeplinirii acestora;
c) aprobarea iniţierii şi încheierii de tratate, acorduri şi convenţii internaţionale şi supunerea spre ratificare, potrivit legii;
d) realizarea reglementărilor referitoare la salarizare, pensii, acordarea de ajutoare materiale şi a altor drepturi băneşti, precum şi adaptarea acestora la specificul unor ramuri şi domenii de activitate;
e) aprobarea de norme în domeniile învăţămîntului, culturii, ştiinţei, sănătăţii, turismului, sportului, comerţului, serviciilor, administraţiei locale şi în alte domenii de activitate;
f) stabilirea structurii organizatorice şi a numărului de posturi la ministere şi celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat; numirea şi eliberarea din funcţie a prim-adjunctilor şi adjunctilor de miniştri, secretarilor de stat şi a persoanelor ce urmează sa îndeplinească funcţii asimilate acestora;
g) stabilirea măsurilor concrete de aplicare a reglementărilor referitoare la apărarea secretului de stat;
h) înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de centrale, întreprinderi, institute şi instituţii de stat de interes republican; aprobarea infiintarii sau desfiinţării de societăţi comerciale cu participare străină în ţara, precum şi a participării la societăţi comerciale în străinătate;
i) stabilirea modului de constituire a comisiilor de recepţie pentru obiectivele de investiţii;
j) stabilirea altor măsuri în cadrul atribuţiilor prevăzute de dispoziţiile legale pentru guvern.

Art. 2 - Orice prevedere contrară prezentului decret-lege se abroga.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALA
ION ILIESCU

Bucuresti, 30 martie 1990.
Nr. 104.