Decret-lege nr. 114/1990 privind încadrarea unor categorii de salariaţi în grupele I şi II de muncă
EMITENT: CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALA
Publicat în M.O. nr. 48 din 2 aprilie 1990

Consiliul Provizoriu de Uniune Naţionala decretează:

Art. 1 - (1) Personalul artistic care a lucrat în instituţii de arta, în funcţiile prevăzute în anexa nr. 1, se încadrează în grupa I de muncă.
(2) Vîrsta de pensionare a persoanelor prevăzute la alin. 1 este aceea ce rezultă din aplicarea prevederilor Legii nr. 3/1977, fără a fi scăzută sub 50 ani, cu excepţia balerinilor, dansatorilor şi acrobatilor, la care vîrsta de pensionare nu va fi mai mica de 40 ani pentru femei şi de 45 ani pentru bărbaţi.

Art. 2 - Personalul artistic care a lucrat în instituţii de arta, în funcţiile prevăzute în anexa nr. 2, se încadrează în grupa II de muncă.

Art. 3 - Instituţiile de arta prevăzute la art. 1 şi 2 sînt cele menţionate în anexa nr. 3.

Art. 4 - (1) Personalul navigant din aviaţia civilă care realizează anual un număr de ore de zbor, de salturi ori starturi, în raport de funcţia îndeplinită, se încadrează în grupa I de muncă sau grupa II de muncă, potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 4.
(2) Pentru personalul navigant din aviaţia civilă, la stabilirea pensiei se va lua în calcul, pentru fiecare an lucrat în grupa I sau II de muncă, cîte:
a) 2 ani pentru grupa I de muncă;
b) 1 an şi 6 luni pentru grupa II de muncă.

Art. 5 - Pentru persoanele care au lucrat atît în condiţiile grupei I, cît şi în condiţiile grupei II de muncă, fără a realiza în fiecare din aceste grupe cel puţin 20 ani, respectiv 25 ani, vîrsta de pensionare se reduce în mod proporţional cu timpul efectiv prestat în grupele de mai sus, în raport de prevederile art. 14 alin. 4 din Legea nr. 3/1977.

Art. 6 - Pilotii care au în grupa I de muncă o vechime efectivă de cel puţin 15 ani bărbaţii şi 10 ani femeile şi care sînt opriti de organele competente sa mai efectueze ore de zbor în aceasta calitate, deoarece nu mai corespund din punct de vedere psiho-fizic, vor fi trecuţi într-o alta munca corespunzătoare pregătirii. Pe această perioadă, vor primi, pe lîngă salariul pentru munca efectiv prestată, şi o sumă plătită din fondurile asigurărilor sociale de stat pînă la nivelul salariului tarifar al funcţiei avute la data trecerii în alta munca. La împlinirea virstei de pensionare se poate cere stabilirea pensiei pentru munca depusa şi limita de vîrsta.

Art. 7 - Alineatul 3 de la Articolul 17 din Legea nr. 3/1977 se modifica şi va avea următorul cuprins:
„(3) Personalul navigant care nu are vechimea în munca prevăzută la alin. (1) are dreptul sa i se ia în calcul vechimea stabilită, potrivit legii, pentru persoanele care au lucrat în grupele I şi II de muncă.”

Art. 8 - Anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezentul decret-lege.

Art. 9 - Decretul nr. 215/1977 cu privire la încadrarea personalului muncitor în grupele I, II sau III de muncă se abroga.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALA
ION ILIESCU

Bucureşti, 30 martie 1990.
Nr. 114.

ANEXA Nr. 1
PERSONALUL ARTISTIC din instituţiile de arta care se încadrează în grupa I de muncă
– balerin
– dansator
– acrobat
– jongler
– clovn
– calaret de circ
– dresor de animale sălbatice
– solist vocal de opera şi opereta
– instrumentist la instrumente de suflat.

ANEXA Nr. 2
PERSONALUL ARTISTIC din instituţiile de arta care se încadrează în grupa II de muncă
– solist vocal (altul decît cel de la opera şi opereta)
– concert-maestru
– instrumentist (altul decît cel de la instrumente de suflat)
– corist
– crainic televiziune
– actor
– sufleur
– minuitor de papusi şi marionete
– maestru de balet şi dansuri
– dresor (altul decît pentru animale sălbatice)
– iluzionist.

ANEXA Nr. 3
LISTA instituţiilor de arta
– teatre de opera şi balet
– teatre de opereta
– teatre de papusi şi marionete
– teatre de ansambluri de estrada
– teatre de varietati
– teatre dramatice
– circuri
– filarmonici şi orchestre simfonice
– ansambluri profesioniste de cîntece şi dansuri
– orchestre populare profesioniste
– fanfare profesioniste şi militare
– şcoli şi instituţii de arta.

ANEXA Nr. 4
CRITERII privind încadrarea personalului navigant din aviaţia civilă în grupa I sau II de muncă
Personalul navigant din aviaţia civilă se încadrează în grupa I de muncă dacă efectuează numărul minim de ore de zbor, salturi sau starturi stabilite de Departamentul aviaţiei civile, cu avizul Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale.
Cei care realizează jumătate din numărul de ore de zbor, salturi sau starturi se încadrează în grupa II de muncă.
Dovada efectuării numărului de ore de zbor, al salturilor, al starturilor sau receptiilor de aeronave se face cu carnetul de zbor. Pentru perioadele anterioare datei de 11 iunie 1954, dovada se face cu adeverintele eliberate de Departamentul aviaţiei civile.