Decret-lege nr. 139/1990 privind camerele de comerţ şi industrie din România

Decret-lege nr. 139/1990 privind camerele de comerţ şi industrie din România
EMITENT: CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALA
Publicat în M.O. nr. 65 din 12 mai 1990

Consiliul Provizoriu de Uniune Naţionala decretează:

Capitolul 1 - Camere de comerţ şi industrie teritoriale

Art. 1 - Comercianţii, persoane juridice şi persoane fizice, pot constitui, în resedintele de judeţ şi în municipiul Bucureşti, camere de comerţ şi industrie teritoriale, organizaţii autonome, destinate promovării intereselor membrilor lor pentru dezvoltarea comerţului şi industriei, corespunzător cerinţelor economiei de piaţa.
Camerele de comerţ şi industrie teritoriale sprijină interesele membrilor lor în raporturile cu autorităţile române şi cu organismele din străinătate.

Art. 2 - Camerele de comerţ şi industrie teritoriale se înfiinţează din iniţiativa comercianţilor şi dobîndesc personalitate juridică pe data recunoaşterii infiintarii de către guvern.

Art. 3 - Camerele de comerţ şi industrie teritoriale se organizează şi funcţionează potrivit statutelor lor, aprobate de adunarea generală a membrilor lor.
Camerele de comerţ şi industrie teritoriale se pot organiza pe secţiuni şi au, după caz, următoarele organe de conducere:
a) adunarea generală;
b) adunările pe secţiuni;
c) colegiul de conducere;
d) preşedintele.

Art. 4 - Organele centrale şi locale de stat sînt obligate sa acorde sprijin camerelor de comerţ şi industrie teritoriale în vederea realizării scopului pentru care au fost înfiinţate şi realizării acţiunilor pe care le iniţiază.

Art. 5 - Camerele de comerţ şi industrie teritoriale desfăşoară, în principal, următoarele activităţi:
a) sprijină dezvoltarea activităţilor comerciale şi industriale ale membrilor lor şi colaborează cu reprezentantele din România ale camerelor de comerţ străine;
b) ţin registrul de comerţ şi asigura evidenta firmelor comerciale din unitatea administrativ-teritorială respectiva;
c) desfăşoară activităţi de informare şi documentare comercială;
d) eliberează certificate de origine a mărfurilor;
e) ţin evidenta marcilor de fabrica, de comerţ şi de servicii, legal înregistrate, a denumirilor de origine, indicaţiilor de provenienţă şi semnelor comerciale, precum şi a altor semne distinctive folosite de membrii lor;
f) colaborează cu Comisia Naţionala de Statistica la elaborarea rapoartelor şi publicaţiilor privind evoluţia comerţului şi industriei şi pentru problemele care constituie sfera lor de activitate;
g) sprijină realizarea proiectelor de dezvoltare a comerţului şi industriei, inclusiv a celor bazate pe libera iniţiativă;
h) sprijină activitatea de specializare profesională a membrilor;
i) certifica existenta şi obiectul de activitate a comercianţilor români, precum şi semnăturile persoanelor care îi angajează în mod valabil;
j) organizează, la cerere, arbitrajul ad-hoc.
În condiţiile prevăzute în statut, camerele de comerţ şi industrie teritoriale pot:
a) sa initieze şi sa participe la înfiinţarea de societăţi avînd ca scop prestarea de servicii în interesul membrilor lor;
b) sa organizeze şi sa administreze tîrguri, precum şi expoziţii specializate, şi să efectueze activităţi de reclama comercială;
c) sa publice un buletin oficial al camerei şi sa editeze publicaţii de informare şi reclama comercială.

Art. 6 - Sursele de finanţare ale camerelor de comerţ şi industrie teritoriale se constituie din cotizaţiile membrilor, taxe, tarife, comisioane, donaţii, legate şi orice alte venituri realizate din activitatea desfăşurată, în condiţiile prevăzute de statut.
Taxele şi tarifele se stabilesc de către camerele de comerţ şi industrie teritoriale, cu avizul Camerei de Comerţ şi Industrie a României.

Art. 7 - Camerele de comerţ şi industrie teritoriale pot sa înfiinţeze, cu avizul Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale, case de pensii pentru salariaţii lor, precum şi pentru persoane fizice care au calitatea de comerciant din cadrul membrilor camerei.
Pentru persoanele care nu fac parte din casele de pensii prevăzute la alin. 1, timpul lucrat în calitate de salariat la camerele de comerţ şi industrie teritoriale se considera vechime în munca dacă au fost vărsate pe toată această perioadă, la asigurările sociale de stat, contribuţia la asigurările sociale şi contribuţia pentru pensia suplimentară.
Salariaţii camerelor de comerţ şi industrie beneficiază, în condiţiile legii, de alocaţia de stat pentru copii, care se plăteşte de către camerele de comerţ şi industrie.
Salariaţii camerelor de comerţ şi industrie teritoriale care lucrează în domeniul lor de specialitate beneficiază de reglementările privind vechimea în acest domeniu.

Art. 8 - Camerele de comerţ şi industrie teritoriale pot stabili raporturi de cooperare, asociere sau afiliere cu Camera de Comerţ şi Industrie a României.
Asocierea sau afilierea atrage calitatea de membru de drept al Camerei de Comerţ şi Industrie a României.

Capitolul 2 - Camera de Comerţ şi Industrie a României

Art. 9 - Camera de Comerţ şi Industrie a României este o organizaţie neguvernamentala, de utilitate publică, cu caracter autonom, avînd drept scop promovarea comerţului şi industriei româneşti pe plan intern şi extern şi sprijinirea intereselor comercianţilor români în raporturile cu autorităţile din ţara şi cu organisme specializate din străinătate.
Membrii Camerei de Comerţ şi Industrie a României sînt comercianţii, persoane fizice şi juridice, care adera la statutul camerei, precum şi camerele de comerţ şi industrie teritoriale, potrivit art. 8.
Camera de Comerţ şi Industrie a României este persoana juridică, cu sediul în Bucureşti.

Art. 10 - Camera de Comerţ şi Industrie a României se organizează şi funcţionează potrivit statutului, aprobat de adunarea generală a membrilor săi. În scopul aprobării statutului, adunarea generală va avea loc în cel mult 3 luni de la data prezentului decret-lege, cu participarea membrilor existenţi la data convocării.

Art. 11 - Camera de Comerţ şi Industrie a României desfăşoară activităţile prevăzute la art. 5. Totodată, Camera de Comerţ şi Industrie a României asigura:
a) efectuarea de studii şi acordarea de informaţii şi consultaţii privind comerţul românesc, la cererea autorităţilor centrale de stat;
b) organizarea tirgului internaţional al României şi participarea tarii la tîrguri şi expoziţii în străinătate;
c) eliberarea pentru mărfurile româneşti de export de certificate de origine, certificate preferenţiale vamale şi carnete pentru admiterea temporară a mărfurilor, cu scutire de taxe vamale, precum şi avizarea facturilor, procurilor şi altor documente de comerţ exterior;
d) emiterea, pe bază de documentaţie, a certificatelor privind evenimentele ce pot fi considerate cazuri de forta majoră.

Art. 12 - Camera de Comerţ şi Industrie a României are şi poate constitui unităţi şi societăţi în domeniile privind activitatea de tîrguri şi expoziţii, reclama comercială, protecţia proprietăţii industriale şi alte prestări de servicii.
Prevederile art. 4, art. 6 alin. 1 şi art. 7 se aplică şi Camerei de Comerţ şi Industrie a României.

Art. 13 - Curtea de arbitraj comercial internaţional funcţionează pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a României. Curtea nu are personalitate juridică.
Organizarea şi funcţionarea Curţii de arbitraj comercial internaţional se stabilesc de adunarea generală a Camerei de Comerţ şi Industrie a României. Curtea este condusă de un colegiu.
Regulile de procedura ale Curţii de arbitraj comercial internaţional se aproba de colegiul acesteia.
Hotărîrile Curţii de arbitraj sînt titluri executorii şi se executa în ţara fără investire cu formula executorie.
Normele privind taxele arbitrale şi onorariile arbitrilor se aproba de organul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, prevăzut în statut.
Taxele arbitrale sînt destinate suportării cheltuielilor legate de activitatea de soluţionare a litigiilor, inclusiv de secretariat, plăţii onorariilor arbitrilor şi documentării acestora, precum şi suportării altor cheltuieli necesare funcţionarii curţii.

Capitolul 3 - Dispoziţii finale

Art. 14 - În termen de 30 de zile de la data prezentului decret-lege, prin hotărîre a Guvernului României se va stabili regimul juridic al registrului de comerţ.

Art. 15 - Din încasările valutare realizate de camerele de comerţ şi industrie teritoriale, precum şi de Camera de Comerţ şi Industrie a României şi unităţile sale, un procent de 50% rămîne la dispoziţia acestora, în conturi special deschise la Banca Română de Comerţ Exterior.

Art. 16 - Decretul nr. 623/1973 privind organizarea şi funcţionarea Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Socialiste România, cu modificările ulterioare, Decretul nr. 137/1976 pentru aprobarea tarifelor privind retribuirea arbitrilor Comisiei de arbitraj de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Socialiste România, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentului decret-lege, se abroga.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALA
ION ILIESCU

Bucureşti, 11 mai 1990.
Nr. 139.