Decret-lege nr. 140/1990 privind încadrarea şi salarizarea personalului din unităţile de justiţie şi procuratura

Decret-lege nr. 140/1990 privind încadrarea şi salarizarea personalului din unităţile de justiţie şi procuratura
EMITENT: CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALA
Publicat în M.O. nr. 65 din 12 mai 1990

Promovarea principiului separarii puterilor în stat a determinat reasezarea justiţiei, ca instituţie principala, într-o societate cu adevărat democratica, menita să asigure apărarea statului, a valorilor morale şi materiale ale societăţii şi drepturile fundamentale ale cetăţenilor, conducind la creşterea rolului, importantei şi răspunderii celor ce participa la înfăptuirea actului de justiţie.
Pentru asigurarea independentei depline a judecătorilor şi procurorilor în aplicarea legilor, fără imixtiuni sau influente din partea organelor puterii legislative, executive ori politice, pentru creşterea prestigiului justiţiei, în raport cu misiunea pe care o are de îndeplinit, Consiliul Provizoriu de Uniune Naţionala decretează:

Art. 1 - Încadrarea şi salarizarea judecătorilor de la judecătorii şi tribunale, a procurorilor, notarilor şi experţilor criminalisti se fac prin ordin al ministrului justiţiei şi, respectiv, al procurorului general, iar a celuilalt personal de specialitate din unităţile de justiţie şi procuratura se fac de către preşedintele tribunalului judeţean sau al municipiului Bucureşti, respectiv de procurorul şef al judeţului sau al municipiului Bucureşti, avînd în vedere aptitudinile profesionale şi comportarea în societate.

Art. 2 - Judecătorii şi procurorii se încadrează pe patru grade profesionale, gradul I, II, III şi IV, potrivit anexei nr. 1.
Gradul profesional superior se obţine numai pe bază de examen, potrivit legii, după trecerea a minimum 4 ani de activitate în gradul profesional imediat inferior, inclusiv pe baza principiului avansarii pe post.
La tribunalele şi procuraturile judeţene şi ale municipiului Bucureşti se încadrează numai judecători şi, respectiv, procurori de gradul I, II şi III.

Art. 3 - Judecătorii şi procurorii stagiari, după promovarea examenului de definitivare, sînt încadraţi la gradul IV.

Art. 4 - În cadrul fiecărui grad profesional se instituie trei trepte de salarizare, potrivit anexei nr. 1.
Trecerea la treapta de salarizare imediat superioară se face după o perioadă de cel puţin 3 ani, în raport cu capacitatea profesională şi comportarea în societate.

Art. 5 - Judecătorii şi procurorii care deţin funcţii de conducere la unităţile de justiţie şi procuratura sînt salarizaţi corespunzător gradului lor profesional, la care se adauga o indemnizaţie de conducere, diferenţiată după complexitatea activităţii fiecărei unităţi.
Indemnizaţia face parte din salariul tarifar.

Art. 6 - Încadrarea, promovarea şi salarizarea notarilor de stat şi experţilor criminalisti se fac pe trei grade profesionale şi trei trepte de salarizare, potrivit principiilor prevăzute pentru judecători şi procurori, conform anexelor nr. 2 şi nr. 3. În aceleaşi condiţii vor fi salarizaţi şi notarii de stat şi experţii criminalisti care îndeplinesc funcţii de conducere.

Art. 7 - Salarizarea personalului de specialitate juridică din Ministerul Justiţiei şi Procuratura Generală se stabileşte prin asimilarea funcţiilor acestuia cu gradele profesionale ale judecătorilor şi procurorilor, în raport cu pregătirea profesională şi vechimea în munca, prin ordin al ministrului justiţiei şi, respectiv, al procurorului general.

Art. 8 - Salarizarea personalului de specialitate cu pregătire medie din unităţile de justiţie, procuratura, notariatele de stat şi laboratoarele de expertize criminalistice se face corespunzător claselor de salarizare din anexele nr. 1-3.
Trecerea de la o treapta la alta se face după o perioadă de minimum 3 ani, în raport cu capacitatea profesională şi comportarea în societate.

Art. 9 - Personalul de conducere şi execuţie, tehnic, economic, administrativ, de deservire şi paza din unităţile de justiţie şi procuratura va fi salarizat, potrivit legii, la grupa V de ramuri din economie, gradul III de organizare a unităţii. Salariile muncitorilor calificaţi şi ale soferilor din unităţile de justiţie, procuratura şi Laboratorul central de expertize criminalistice se stabilesc cu 5% mai mult, iar salariile celor din aparatul Ministerului Justiţiei şi Procuraturii Generale se stabilesc cu 10% mai mult decît beneficiază în prezent potrivit legii.

Art. 10 - Toate categoriile de personal beneficiază de sporul pentru vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate, în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 11 - Dispoziţiile prezentului decret-lege se intregesc cu reglementările privind drepturile de personal prevăzute în legislaţia muncii.

Art. 12 - Anexele nr. 1-3 privind indicatorii funcţiilor şi salariilor fac parte integrantă din prezentul decret-lege.

Art. 13 - Ministerul Finanţelor va introduce modificările corespunzătoare în indicatorii financiari pe anul 1990 ai Ministerului Justiţiei şi Procuraturii României în conformitate cu prevederile prezentului decret-lege.

Art. 14 - Salarizarea potrivit prezentului decret-lege se va aplica începînd cu data de 1 iunie 1990.
Pînă la data prevăzută la alin. 1, se va asigura verificarea şi selecţia personalului unităţilor de justiţie şi procuratura, în scopul inlaturarii persoanelor necorespunzătoare profesional sau moral, precum şi recrutarea de noi specialişti, de certa valoare, în scopul realizării condiţiilor pentru instituirea principiului inamovibilităţii.

Art. 15 - Orice dispoziţii contrare prezentului decret-lege se abroga.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALA
ION ILIESCU

București, 11 mai 1990.
Nr. 140.

ANEXA Nr. 1
INDICATORUL funcţiilor şi salariilor din instanţele judecătoreşti şi unităţile de procuratura valabil de la 1 iunie 1990
anexa-1-decret-lege-nr-140-1990
NOTĂ:
a) Conducătorii unităţilor de justiţie şi procuratura judeţene şi locale vor fi desemnaţi, în funcţie de calităţile profesionale şi organizatorice, prin ordin al ministrului justiţiei şi procurorului general, din rindul judecătorilor şi procurorilor, indiferent de gradul acestora.
b) Salarizarea funcţiilor de conducere se va face prin indemnizaţia de conducere care face parte din salariul tarifar, după cum urmează:
– preşedinte tribunal, procuror şef procuratură judeţeană 500 – 1.200 lei
– vicepreşedinte tribunal, procuror şef adjunct 300 – 900 lei
– preşedinte secţie tribunal, procuror şef birou 250 – 800 lei
– preşedinte judecătorie, procuror şef procuratură locală 200 – 700 lei
– vicepreşedinte judecătorie, procuror şef adjunct procuratură locală 200 – 600 lei
c) Trecerea de la treapta de salarizare inferioară la cea superioară în cadrul gradului profesional se face după o perioadă de 3 ani, în condiţiile legii.
d) Promovarea în grade profesionale se face pe bază de examen, după trecerea unei perioade minime de 4 ani în gradul inferior.

ANEXA Nr. 2
INDICATORUL funcţiilor şi salariilor din notariatele de stat valabil de la 1 iunie 1990
anexa-2-decret-lege-nr-140-1990
NOTĂ:
a) Şefii notariatelor de stat judeţene şi locale, precum şi notarii şefi adjuncţi, vor fi desemnaţi prin ordin al ministrului justiţiei, din rindul notarilor, indiferent de gradul profesional, în funcţie de calităţile profesionale şi organizatorice ale acestora.
b) Indemnizaţiile de conducere în notariatele de stat sînt următoarele:
– notar şef 300 – 800 lei
– notar şef adjunct 200 – 700 lei.

ANEXA Nr. 3
INDICATORUL funcţiilor şi salariilor din laboratoarele de expertize criminalistice valabil de la 1 iunie 1990
anexa-3-decret-lege-nr-140-1990
NOTĂ:
a) Şeful Laboratorului central de expertize criminalistice şi şeful adjunct, precum şi cei de la laboratoarele interjudetene, vor fi desemnaţi în funcţie de calităţile profesionale şi organizatorice, prin ordin al ministrului justiţiei, din rindul experţilor criminalisti cu studii superioare juridice.
b) În situaţia în care natura expertizelor criminalistice impune şi alta pregătire decît cea juridică, pot fi încadrate şi alte persoane cu pregătire superioară tehnica, cu aceleaşi condiţii de vechime în specialitate.
c) Indemnizaţiile de conducere pentru funcţiile prevăzute la lit. a) vor fi cuprinse între:
– 300 – 800 lei pentru şefii laboratoarelor de expertize criminalistice;
– 200 – 700 lei pentru adjunctii acestora.
d) Trecerea de la treapta inferioară la cea superioară de salarizare se face din 3 în 3 ani, iar trecerea în grade profesionale din 4 în 4 ani, pe bază de examen.