Decret-lege nr. 149/1990 privind declararea ca abrogate a unor acte normative
EMITENT: CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALA
Publicat în M.O. nr. 66 din 12 mai 1990

Consiliul Provizoriu de Uniune Naţionala decretează:

Articolul UNIC - Sînt şi rămîn abrogate următoarele acte normative:

– Regulamentul de funcţionare a Marii Adunări Naţionale;
– Legea nr. 24/1969 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Miniştri al Republicii Socialiste România;
– Legea nr. 15/1971 pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ;
– Legea nr. 15/1972 cu privire la organizarea şi funcţionarea Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activităţii Economice şi Sociale;
– Legea nr. 10/1973 privind Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare;
– Hotărîrea nr. 10/1974 a Marii Adunări Naţionale referitoare la Raportul Guvernului Republicii Socialiste România asupra aplicării hotărîrilor de partid şi de stat cu privire la introducerea regimului de economii la energie, combustibil, materii prime, materiale şi cheltuieli administrativ-gospodăreşti;
– Legea nr. 5/1975 privind congresul, Camera legislativă şi conferinţele consiliilor populare;
– Legea nr. 32/1977 privind Consiliul Organizării Economico-Sociale;
– Legea nr. 13/1980 privind constituirea, repartizarea şi folosirea pe judeţe a resurselor pentru aprovizionarea populaţiei cu carne, lapte, legume şi fructe;
– Hotărîrea nr. 4/1983 a Marii Adunări Naţionale referitoare la Programul privind aplicarea ferma a principiilor autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii, perfecţionarea mecanismului economico-financiar, a sistemului de retribuire a muncii şi creşterea retributiei în acest cincinal;
– Hotărîrea nr. 5/1983 a Marii Adunări Naţionale referitoare la Programul naţional pentru asigurarea unor producţii agricole sigure şi stabile prin creşterea potenţialului productiv al pămîntului, mai buna organizare şi folosire în mod unitar a terenurilor agricole, a întregii suprafeţe a tarii, realizarea irigatiilor pe circa 55-60 la suta din suprafaţa arabila, a lucrărilor de desecări şi combatere a eroziunii solului;
– Hotărîrea nr. 1/1984 a Marii Adunări Naţionale referitoare la Programul privind creşterea mai accentuata a productivitatii muncii şi perfecţionarea organizării şi normarii muncii în perioada 1983-1985 şi pînă în 1990;
– Hotărîrea nr. 2/1984 a Marii Adunări Naţionale referitoare la Programul privind îmbunătăţirea nivelului tehnic şi calitativ, al produselor, reducerea consumurilor de materii prime, de combustibil şi energie şi valorificarea superioară a materiilor prime şi materialelor în perioada 1983-1985 şi pînă în 1990;
– Legea nr. 2/1986 – Legea Planului naţional unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe perioada 1986-1990;
– Legea nr. 3/1986 – Legea Planului de dezvoltare a agriculturii şi industriei alimentare pe perioada 1986-1990;
– Legea nr. 24/1986 privind organizarea congresului şi conferinţelor judeţene ale oamenilor muncii, alegerea şi atribuţiile organelor acestora;
– Legea nr. 6/1987 privind constituirea Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice şi Sociale a României, avînd rolul elaborării orientarilor de perspectiva şi a planurilor naţionale unice de dezvoltare economică şi socială a tarii;
– Hotărîrea nr. 6/1989 a Marii Adunări Naţionale referitoare la Programul privind autoconducerea şi autoaprovizionarea pentru asigurarea bunei aprovizionari a populaţiei cu produse agroalimentare şi bunuri industriale de consum pe anul 1990;
– Legea nr. 70/1934 pentru organizarea şi reglementarea comerţului de banca;
– Decretul nr. 269/1949 privind organizarea muncii de descărcare, manipulare şi încărcare a obiectelor şi mărfurilor în cadrul activităţii instituţiilor şi întreprinderilor de stat;
– Decretul nr. 131/1952 privind răspunderea pentru nepredarea în termen de către gospodăriile agricole individuale şi cetăţeni a produselor agricole supuse colectării, precum şi procedura de urmărire silită a executării acestor obligaţiuni;
– Decretul nr. 48/1959 privind cursurile de scurta durata pentru pregătirea muncitorilor şi a personalului tehnico-administrativ;
– Decretul nr. 466/1960 privind reglementarea transmiterii bunurilor de la şi către Partidul Comunist Roman;
– Decretul nr. 139/1964 privind reglementarea transmiterii unor bunuri mobile proprietate de stat în proprietatea persoanelor fizice;
– Decretul nr. 406/1968 privind înfiinţarea Protocolului de Stat de pe lîngă Consiliul de Stat;
– Decretul nr. 972/1968 privind însemnele Republicii Socialiste România;
– Decretul nr. 674/1969 pentru stabilirea unor măsuri privind îndrumarea, coordonarea şi controlul în domeniul construcţiilor, arhitecturii şi sistematizării;
– Decretul nr. 127/1970 privind reglementarea transmiterii unor bunuri mobile proprietate de stat în proprietatea Organizaţiei Pionierilor;
– Decretul nr. 149/1970 privind reglementarea transmiterii bunurilor de la şi către Uniunea Tineretului Comunist;
– Decretul nr. 414/1970 privind trecerea Direcţiei Centrale de Statistica ca organ al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România;
– Hotărîrea Consiliului de Stat nr. 25/1971 privind analizele care se efectuează de comisiile permanente ale Marii Adunări Naţionale, din însărcinarea Consiliului de Stat, asupra activităţii organelor administraţiei de stat şi a celorlalte organe ale statului;
– Decretul nr. 77/1971 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor;
– Decretul nr. 76/1973 privind conducerea ministerelor şi a celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat pe baza principiului conducerii colective;
– Decretul nr. 167/1973 privind structura organizatorică a aparatului Marii Adunări Naţionale;
– Decretul nr. 168/1973 privind structura organizatorică a aparatului Consiliului de Stat;
– Decretul nr. 80/1974 privind componenta şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Protecţia Mediului Înconjurător;
– Decretul nr. 111/1974 privind structura organizatorică a aparatului Consiliului de Miniştri;
– Decretul nr. 21/1975 cu privire la compunerea comitetelor şi birourilor executive ale consiliilor populare;
– Decretul nr. 100/1975 privind elaborarea de noi standarde de stat şi norme interne departamentale pentru bunurile de consum din ramura industriei uşoare;
– Decretul nr. 159/1975 privind înlocuirea denumirii unor funcţii;
– Decretul nr. 11/1976 privind regimul de înălţime a clădirilor de locuit;
– Decretul nr. 204/1976 privind interpretarea general-obligatorie a legilor;
– Decretul nr. 303/1977 privind schimbarea subordonarii unor întreprinderi industriale;
– Decretul nr. 414/1977 privind înlocuirea unor notiuni în legislaţia Republicii Socialiste România;
– Decretul nr. 71/1978 privind organizarea şi desfăşurarea intrecerii socialiste între consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale;
– Decretul nr. 113/1978 privind schimbarea subordonarii Întreprinderii de utilaj greu Craiova;
– Decretul nr. 51/1979 privind aprobarea influentelor asupra indicatorilor de plan pe anul 1979 pe industria socialistă şi ai Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, ca urmare a nerealizarii resurselor de materii prime din recolta pe 1978;
– Decretul nr. 60/1980 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie;
– Decretul nr. 273/1981 privind înfiinţarea unor centrale industriale şi unităţi de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi de proiectare în subordinea Ministerului Industriei de Maşini-Unelte, Electrotehnica şi Electronică;
– Decretul nr. 30/1983 privind trecerea Comitetului de Stat pentru Energie Nucleara din subordinea Consiliului de Miniştri în subordinea Comitetului Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie;
– Decretul nr. 32/1983 privind trecerea Institutului central pentru conducere şi informatica din subordinea Consiliului Organizării Economico-Sociale în subordinea Comitetului Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie;
– Decretul nr. 337/1983 privind aprobarea conţinutului contractului-angajament pentru întreprinderi, centrale, ministere, alte organe centrale şi comitete executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi a conţinutului angajamentelor individuale;
– Decretul nr. 151/1984 privind condiţiile de preluare spre execuţie, prin acţiuni de muncă patriotica, a unor lucrări, de către organizaţiile Uniunii Tineretului Comunist şi Uniunii Asociaţiilor Studenţilor Comunisti din România;
– Decretul nr. 395/1984 privind reorganizarea Centralei industriei bumbacului;
– Decretul nr. 25/1985 privind stabilirea normei de reprezentare pentru alegerea deputaţilor în Marea Adunare Naţionala;
– Decretul nr. 26/1985 privind stabilirea modelului listei de alegatori, al buletinelor de vot şi al ştampilei de control pentru alegerea deputaţilor în Marea Adunare Naţionala şi în consiliile populare;
– Decretul nr. 27/1985 privind delimitarea, numerotarea şi denumirea circumscriptiilor electorale pentru alegerea deputaţilor în Marea Adunare Naţionala;
– Decretul nr. 28/1985 privind stabilirea numărului circumscriptiilor electorale pentru alegerea deputaţilor în consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti;
– Decretul nr. 219/1985 privind înfiinţarea Ministerului Industriei de Utilaj Greu, Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini şi a Ministerului Industriei Electrotehnice;
– Decretul nr. 242/1985 privind înfiinţarea Ministerului Industriei Chimice şi Ministerului Industriei Petrochimice;
– Decretul nr. 439/1985 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Ştiinţei şi Învăţămîntului şi a consiliilor ştiinţei şi învăţămîntului judeţene şi al municipiului Bucureşti;
– Decretul nr. 251/1986 privind modificarea şi completarea statutului cooperaţiei meşteşugăreşti şi al cooperativei de invalizi;
– Decretul nr. 23/1987 privind constituirea aparatului de specialitate al Consiliului Naţional al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Gospodăririi Apelor;
– Decretul nr. 2/1988 privind înfiinţarea Ministerului Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole;
– Decretul nr. 315/1988 privind asigurarea producţiei de energie, folosirea raţională a energiei electrice, termice şi a gazelor naturale şi regimul de lucru al unităţilor economice şi sociale pe perioada de iarna 1988-1989;
– Decretul nr. 261/1989 privind aprovizionarea populaţiei cu ulei comestibil şi zahăr;
– Decretul nr. 272/1989 privind reorganizarea Comitetului de Stat al Planificarii şi Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe;
– Decretul nr. 280/1989 privind stabilirea normelor de consum la carne şi peste pentru desfacerile prin comerţul socialist, precum şi pentru cantine, unităţi sanitare, unităţi de administraţie publică şi de turism.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALA
ION ILIESCU

Bucureşti, 11 mai 1990.
Nr. 149.