Decret-lege nr. 150/1990 privind înfiinţarea fundaţiilor pentru tineret

Decret-lege nr. 150/1990 privind înfiinţarea fundaţiilor pentru tineret
EMITENT: CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALA
Publicat în M.O. nr. 75 din 21 mai 1990

Consiliul Provizoriu de Uniune Naţionala decretează:

Art. 1 - Pe data prezentului decret-lege se înfiinţează în judeţe şi în municipiul Bucureşti fundaţii pentru tineret, persoane juridice de utilitate publică, cu sediul în resedintele de judeţ.

Art. 2 - Patrimoniul fundaţiilor pentru tineret se constituie din bunurile, inclusiv fondurile băneşti, ce au aparţinut fostelor organizaţii ale tineretului comunist din judeţe şi a municipiului Bucureşti, precum şi din donaţii, legate şi alte surse provenite în condiţiile legii.

Art. 3 - Scopul fundaţiilor pentru tineret este administrarea patrimoniului propriu în folosul tuturor tinerilor şi al organizaţiilor de tineret, cu excepţia organizaţiilor ce aparţin partidelor şi formatiunilor politice.
Fundaţiile pentru tineret nu pot avea scopuri contrare ordinii de drept, principiilor democraţiei şi asigurării drepturilor fundamentale ale omului.

Art. 4 - Conducerea fundaţiilor pentru tineret prevăzute la art. 1 se asigura de consilii formate din reprezentanţi ai tuturor organizaţiilor de tineret legal constituite la nivel de judeţe şi al municipiului Bucureşti, cu excepţia celor care aparţin partidelor şi formatiunilor politice.

Art. 5 - Normele cu privire la organizarea, funcţionarea, precum şi la reprezentarea fundaţiilor în raporturile cu organele de stat şi terţe persoane, se stabilesc de către consiliul fundaţiei, prin regulament.

Art. 6 - Bunurile, inclusiv fondurile băneşti, ale fostelor organizaţii ale tineretului comunist din întreprinderi şi instituţii trec în proprietatea organizaţiilor de tineret nou înfiinţate în cadrul acestora.
Bunurile, inclusiv fondurile băneşti, aflate în patrimoniul fostei organizaţii a tineretului comunist, administrate în trecut pe plan central, trec în conservare la stat; regimul juridic al acestora urmează a fi stabilit ulterior, cu consultarea organizaţiilor de tineret legal constituite la nivel naţional şi a reprezentanţilor consiliilor fundaţiilor pentru tineret din judeţe şi municipiul Bucureşti.

Art. 7 - Predarea bunurilor fostei organizaţii a tineretului comunist către fundaţiile pentru tineret înfiinţate potrivit art. 1 se face de către cei care le au în conservare sau administrare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului decret-lege, iar preluarea se asigura de comisii desemnate de consiliile fundaţiilor din fiecare judeţ şi municipiul Bucureşti.

Art. 8 - Orice dispoziţie contrară prezentului decret-lege se abroga.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALA
ION ILIESCU

Bucureşti, 11 mai 1990.
Nr. 150.