Decret-lege nr. 30/1990 privind trecerea în proprietatea statului a patrimoniului fostului Partid Comunist Roman
EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 12 din 19 ianuarie 1990

În timpul dictaturii ceausiste fostul Partid Comunist Roman a acumulat bunuri materiale şi fonduri băneşti care i-au dat o forta economică puternica şi l-au situat practic în afară economiei naţionale.
Toate mijloacele economice acumulate erau folosite pentru a servi pe dictator şi clanul acestuia, nomenclatura superioară de partid, precum şi pentru realizarea unor obiective politice pe plan intern şi extern fixate de dictator.
Numai la dispoziţia dictatorului şi familiei sale se găseau în Bucureşti şi în împrejurimile acestuia 21 palate şi vile, iar în judeţele tarii 41 palate şi vile rezidentiale, precum şi 22 cabane de vinatoare.
Din circuitul agricol al tarii au fost scoase circa 55.000 hectare de teren agricol care au fost utilizate pentru organizarea a 45 unităţi agroindustriale, producţia realizată fiind folosită în mare măsura pentru interesele organelor superioare de partid, pentru încasări valutare care nu erau supuse regimului legal ce se aplică în economie.
În plus, fostul Partid Comunist Roman avea întreprinderi economice de producţie, construcţii-montaj, transporturi, poligrafice, de turism şi prestări de servicii, de comerţ exterior, institute de proiectare şi altele. Toate aceste unităţi erau reunite în cadrul Oficiului economic central „Carpaţi” şi foloseau peste 48.000 salariaţi, realizind anual un volum de circa 16.000.000.000 lei producţie marfa, prestaţii şi desfaceri.
Ţinînd seama de aceasta situaţie anormala din punct de vedere economic şi social şi avînd în vedere ca fostul Partid Comunist Roman, în forma, structura şi cu regimul vieţii interne din timpul dictaturii ceausiste, a încetat sa mai existe o dată cu revoluţia din 22 decembrie 1989, precum şi necesitatea ca bunurile aparţinînd acestuia să fie preluate în interesul întregii societăţi, Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează :

Art. 1 - Întregul patrimoniu care a aparţinut fostului Partid Comunist Roman trece în proprietatea statului, ca bunuri ale întregului popor.
Patrimoniul ce se preia în proprietatea statului cuprinde unităţile economice, mijloacele de producţie şi de transport, terenurile, indiferent de destinaţie, clădirile şi dotările acestora, bunurile cu caracter cultural şi artistic, instituţiile de învăţămînt, sanitare, muzeistice, bazele sportive, de odihnă şi turism şi altele asemenea, precum şi orice alte bunuri materiale şi fonduri băneşti şi valutare, inclusiv creanţele care au aparţinut fostului Partid Comunist Roman, organizaţiilor şi unităţilor din subordinea acestuia, indiferent de data şi de sursa dobîndirii lor.

Art. 2 - Identificarea şi preluarea în patrimoniul statului a unităţilor economice, instituţiilor, bunurilor şi fondurilor băneşti şi valutare prevăzute la art. 1 se fac de către o comisie stabilită prin hotărîre a guvernului.
Comisia va fi alcătuită din specialişti din domeniul economiei, finanţelor, transporturilor, culturii, sănătăţii publice, învăţămîntului şi din alte sectoare de activitate, în funcţie de natura bunurilor ce urmează să fie preluate.
Preluarea bunurilor se face pe baza bilanţului ce se va întocmi pentru fiecare unitate în parte, potrivit legii.

Art. 3 - Trec în proprietatea statului şi bunurile a căror apartenenţa la patrimoniul fostului Partid Comunist Roman va fi stabilită ulterior identificarii şi preluării, potrivit art. 2.

Art. 4 - Guvernul va stabili, la propunerea comisiei instituite potrivit art. 2, modul de folosire a fiecărei categorii de bunuri trecute în proprietatea statului, precum şi repartizarea, în subordinea unor ministere şi altor organe centrale şi locale de profil, a unităţilor economice şi instituţiilor preluate.
De asemenea, guvernul va asigura reintroducerea în circuitul public a valorilor culturale şi artistice de interes naţional.

Art. 5 - Guvernul va prezenta Consiliului Frontului Salvării Naţionale, pînă la data de 1 martie 1990, un raport privind trecerea în patrimoniul statului a bunurilor ce au aparţinut fostului Partid Comunist Roman şi modul în care aceste bunuri urmează să fie folosite în interesul poporului.
De asemenea, guvernul va lua măsuri pentru informarea opiniei publice asupra valorii bunurilor trecute în proprietatea statului potrivit prezentului decret-lege, precum şi cu privire la modul de punere în valoare şi utilizare a principalelor categorii ale acestor bunuri.

Art. 6 - Personalul unităţilor economice şi instituţiilor trecute în proprietatea statului în condiţiile prezentului decret-lege, preluat o dată cu acestea, se considera transferat în interesul serviciului.
Personalul devenit disponibil primeşte, timp de trei luni, 50 la suta din drepturile băneşti cuvenite anterior.
Personalul disponibil care se încadrează în alte unităţi în termen de trei luni beneficiază, pe această perioadă, de vechime în munca şi îşi păstrează vechimea neîntreruptă în aceeaşi unitate.
Nu beneficiază de prevederile prezentului articol personalul care a îndeplinit funcţii de conducere politica.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 18 ianuarie 1990.
Nr. 30.