Decret-lege nr. 57/1990 cu privire la salarizarea personalului din organele, instituţiile şi organizaţiile care şi-au încetat activitatea

Decret-lege nr. 57/1990 cu privire la salarizarea personalului din organele, instituţiile şi organizaţiile care şi-au încetat activitatea

EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 21 din 8 februarie 1990

Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Art. 1 - Persoanele din cadrul organelor centrale şi locale de stat desfiinţate, care sînt necesare la vechile locuri de muncă pentru predarea lucrărilor, a gestiunilor, întreţinerea clădirilor şi alte activităţi, primesc, pînă la trecerea pe o noua funcţie, dar nu mai mult de trei luni de la data desfiinţării, salariul tarifar avut, fără alte sporuri sau indemnizaţii.
Persoanele din aceste organe care, pînă la trecerea pe o noua funcţie, rămîn la domiciliu, primesc, în limita termenului de trei luni, 50% din salariul tarifar avut.
Prevederile prezentului articol se aplică şi personalului din cadrul fostelor organe supreme ale puterii de stat şi organe centrale şi locale, cu dubla subordonare, de partid şi de stat, care şi-au încetat activitatea.
După reincadrarea pe funcţii corespunzătoare pregătirii lor, persoanele prevăzute la alin. 1-3 vor fi salarizate potrivit legii.

Art. 2 - Prevederile art. 1 se aplică şi persoanelor ale căror posturi s-au desfiinţat prin reorganizarea unor ministere, altor organe centrale şi instituţii de stat. Aceste persoane vor primi, după reincadrarea pe o noua funcţie, şi diferenţa pînă la salariul tarifar avut, în perioada de trei luni de la data reorganizării organului sau instituţiei în care au fost încadrate anterior.

Art. 3 - Persoanele înlocuite din funcţii, ca urmare a măsurilor luate de consiliul de administraţie cu consultarea colectivelor de muncă, vor fi încadrate pe funcţii corespunzătoare pregătirii şi salarizate potrivit legii, fără a mai primi diferenţa pînă la salariul tarifar avut.

Art. 4 - Pentru persoanele din organele şi instituţiile care au fost desfiinţate, şi-au încetat activitatea sau au fost reorganizate şi care la acea data erau înscrise la pensie, decizia de pensionare va fi pusă în plata cu începere de la 1 ianuarie 1990, fără menţinerea salariului tarifar avut.
În cazul persoanelor care au îndeplinit condiţiile de pensionare pînă la 1 ianuarie 1990 şi solicita ieşirea la pensie, organele competente le vor emite de îndată decizia de pensionare, care va fi pusă în plata de la data de 1 ianuarie 1990, fără menţinerea salariului tarifar avut.
Persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare, dar nu doresc ieşirea la pensie şi se încadrează în unităţi care apreciază ca necesară menţinerea lor în activitate, li se aplică, după caz, prevederile art. 1 sau 2.

Art. 5 - Personalul încadrat pe funcţii specifice muncii politice, din cadrul fostelor organe de partid, sindicale, de femei şi altor organizaţii obşteşti al căror obiect de activitate era cel politic şi s-au autodizolvat, nu beneficiază de prevederile prezentului decret-lege.
Personalului din cadrul organelor şi organizaţiilor menţionate la alin. 1, care era încadrat pe funcţii prevăzute în Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii, nr. 57/1974, i se aplică prevederile art. 1
Comisiile de inventariere, gestionare, întocmire a bilanţurilor şi predare a bunurilor acestor foste organe şi organizaţii vor funcţiona pe baza statelor de funcţii ce vor fi avizate de Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale.

Art. 6 - Perioadele în care personalul menţionat în prezentul decret-lege urmează sa primească salariul tarifar integral sau parţial pe perioada pînă la reincadrarea în alte funcţii, în limita termenului de trei luni, se considera vechime neîntreruptă în munca şi în aceeaşi unitate. Pentru aceste perioade, personalul respectiv beneficiază de alocaţia de stat pentru copii.

Art. 7 - Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale va putea da instrucţiuni în aplicarea prezentului decret-lege.

Art. 8 - Prevederile art. 1 şi art. 3 din Decretul-lege nr. 1/1990 se modifica în mod corespunzător.

Art. 9 - Prezentul decret-lege se aplică de la 1 ianuarie 1990.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

București, 7 februarie 1990.
Nr. 57.