Decret-lege nr. 8/1989 privind înregistrarea şi funcţionarea partidelor politice şi a organizaţiilor obşteşti în România
EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 9 din 31 decembrie 1989

Pentru realizarea unei societăţi cu adevărat democratice în România, asigurarea şi apărarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor şi înfăptuirea principiului pluralismului politic, în temeiul art. 2 lit. a) din Decretul-lege privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Frontului Salvării Naţionale şi a consiliilor teritoriale ale Frontului Salvării Naţionale, Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Art. 1 - În România este libera constituirea partidelor politice, cu excepţia partidelor fasciste sau care propaga concepţii contrare ordinii de stat şi de drept în România.
Nici o alta ingradire pe motiv de rasa, naţionalitate, religie, grad de cultura, sex sau convingeri politice nu poate împiedica constituirea şi funcţionarea partidelor politice.
Înregistrarea şi funcţionarea partidelor politice se fac în conformitate cu prevederile prezentului decret-lege.

Art. 2 - Organizarea şi funcţionarea partidelor politice se fac, potrivit statutelor acestora, numai pe baza teritorială.
O persoana nu poate face parte în acelaşi timp din două sau mai multe partide politice.
Scopurile partidelor politice şi organizaţiilor obşteşti trebuie să se întemeieze pe respectul suveranităţii, independentei şi integrităţii naţionale, al democraţiei, în vederea asigurării libertăţilor şi drepturilor cetăţenilor şi afirmarii demnităţii naţiunii române.
Mijloacele de realizare a scopurilor partidelor politice şi organizaţiilor obşteşti trebuie să fie în conformitate cu ordinea de stat şi de drept din România.

Art. 3 - În vederea înregistrării, fiecare partid şi organizaţie obsteasca trebuie să-şi prezinte statutele de organizare şi funcţionare, programul politic, să-şi declare sediul şi mijloacele financiare de care dispun şi să facă dovada ca are cel puţin 251 de membri.

Art. 4 - Înregistrarea partidelor politice se face la Tribunalul municipiului Bucureşti, care, în termen de 5 zile, se pronunţa asupra legalităţii constituirii lor.
Împotriva deciziei Tribunalului municipiului Bucureşti se poate face contestaţie la Curtea Suprema de Justiţie, în termen de 3 zile de la comunicarea deciziei.
Curtea Suprema de Justiţie se pronunţa în termen de 5 zile de la data înregistrării contestaţiei.
De la data rămînerii definitive a deciziei de admitere a înregistrării partidele politice dobîndesc personalitate juridică.

Art. 5 - Cadrele militare şi personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne, judecătorii, procurorii şi diplomatii, precum şi personalul operativ al Radioteleviziunii Române Libere, nu pot face parte din partide politice.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 31 decembrie 1989.
Nr. 8.