Decret-lege nr. 9/1990 privind abrogarea unor legi şi decrete
EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 4 din 8 ianuarie 1990

În vederea continuării acţiunii de eliminare din legislaţia tarii a legilor şi decretelor antidemocratice, administrativist-birocratice, demagogice, profund dăunătoare intereselor poporului român, emise de fostul regim dictatorial, Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Sînt şi rămîn abrogate următoarele legi şi decrete:
1. Legea nr. 25 din 15 decembrie 1986 privind organizarea Congresului şi conferinţelor judeţene ale ţărănimii, ale tuturor oamenilor muncii din agricultura, industria alimentara, silvicultura şi gospodărirea apelor, alegerea şi atribuţiile organelor acestora.
2. Decretul nr. 397 din 1 noiembrie 1982 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Gospodărirea Unitară a Fondului Funciar.
3. Decretul nr. 326 din 15 octombrie 1986 privind instituirea titlului de „Erou al Noii Revoluţii Agrare” din Republica Socialistă România.
4. Decretul nr. 327 din 16 octombrie 1986 privind stabilirea criteriilor de conferire a titlului de „Erou al Noii Revoluţii Agrare” şi a altor distincţii judeţelor şi unitatiilor agricole socialiste, pentru realizari deosebite în sporirea producţiei agricole.
5. Decretul nr. 313 din 17 octombrie 1981 privind unele măsuri referitoare la întărirea autoconducerii şi autoaprovizionarii teritoriale, precum şi la asigurarea autoaprovizionarii în bune condiţii a populaţiei cu pîine, făina şi malai.
6. Decretul nr. 245 din 13 iulie 1978 privind aprobarea statutelor asociaţiilor producătorilor agricoli cu gospodării individuale din localităţile necooperativizate: Statutul asociaţiei crescatorilor de bovine şi ovine din localităţile necooperativizate şi Statutul asociaţiei pomicultorilor din localităţile necooperativizate.
7. Decretul nr. 95 din 9 martie 1982 privind unele măsuri pentru asigurarea tăierii la greutatea economică a ovinelor.
8. Decretul nr. 158 din 10 iunie 1988 privind unele măsuri de imbunatatire a activităţii de contractare şi livrare a linii – art. 2.
9. Decretul nr. 370 din 7 decembrie 1988 privind îmbunătăţirea organizării activităţii de contractare şi achizitionare a legumelor şi fructelor – art. 3.
10. Decretul nr. 77 din 10 martie 1986 privind evaluarea în cimp a producţiei agricole şi vegetale.
11. Decretul nr. 78 din 11 martie 1986 privind elaborarea şi executarea planurilor de cultura şi de producţie, precum şi a planurilor de producţie în zootehnie ale unitatiilor agricole socialiste, gospodariilor membrilor cooperativelor agricole de producţie şi producătorilor particulari.
12. Decretul nr. 236 din 30 iunie 1986 privind normativele financiare la produsele agricole vegetale şi animale din unitatiile agricole socialiste.
13. Decretul nr. 362 din 8 decembrie 1981 privind distanţele de plantare la viţă de vie.
14. Decretul nr. 154/1988 pentru aprobarea măsurilor cu privire la perfecţionarea mecanismului economico-financiar prin îmbunătăţirea sistemului de formare a preţurilor şi tarifelor – art. 3.
15. Decretul nr. 78 din 7 martie 1988 privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului valutar centralizat al statului.
16. Decretul nr. 163 din 11 iulie 1989 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de comerţ exterior şi cooperare economică internationala.
17. Decretul nr. 3 din 5 ianuarie 1989 privind unele măsuri referitoare la negocierea şi semnarea contractelor externe.
18. Decretul nr. 381 din 19 decembrie 1988 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării unitatiilor de comerţ exterior – art. 2-5.
19. Decretul nr. 164 din 8 mai 1979, cu modificările ulterioare, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale – art. 21.
20. Decretul nr. 299 din 17 mai 1973 privind constituirea la Consiliul de Miniştri a Grupului de jurişti pentru asistenţa juridică în raporturile de comerţ exterior, personalul şi funcţiile acestui grup trecind în structura Ministerului Comerţului Exterior, cu aceeaşi încadrare.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 7 ianuarie 1990.
Nr. 9.