Decret nr. 221/1990 privind funcţionarea şi atribuţiile Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

Decret nr. 221/1990 privind funcţionarea şi atribuţiile Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare
EMITENT: CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALA
Publicat în M.O. nr. 66 din 12 mai 1990

Consiliul Provizoriu de Uniune Naţionala decretează:

Capitolul 1 - Dispoziţii generale

Art. 1 - Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare este organ central de specialitate al administraţiei de stat, care îndeplineşte funcţia de organism naţional de autorizare şi control cu privire la toate activităţile de introducere, dezvoltare şi folosire în scopuri paşnice a energiei nucleare.

Art. 2 - Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare autoriza amplasarea, construcţia şi exploatarea obiectivelor nucleare şi controlează realizarea protecţiei faţă de radiatii a personalului, populaţiei şi mediului înconjurător.

Art. 3 - Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare asigura, în domeniul sau de activitate, aplicarea legilor şi decretelor, precum şi a hotărîrilor guvernului.

Art. 4 - În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare colaborează cu celelalte organisme naţionale care au atribuţii specifice de autorizare şi control.

Capitolul 2 - Atribuţii

Art. 5 - Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare are următoarele atribuţii principale:
a) emite norme tehnice şi instrucţiuni cu caracter obligatoriu, precum şi ghiduri de securitate nucleara privind asigurarea calităţii şi funcţionarea în condiţii de siguranţă la radiatii a obiectivelor şi instalaţiilor nucleare, protecţia împotriva radiatiilor nucleare a personalului expus profesional, a populaţiei, mediului înconjurător şi bunurilor materiale, protecţia fizica, evidenta, păstrarea şi transportul materialelor radioactive şi materialelor fisionabile speciale, precum şi gestiunea deşeurilor radioactive;
b) eliberează autorizaţii de asigurare a calităţii şi de securitate nucleara unităţilor care desfăşoară activităţi în domeniul nuclear şi acorda personalului permisul de exercitare a acestor activităţi, în condiţiile prevăzute de lege şi normele tehnice specifice;
c) controlează respectarea legii şi a normelor de securitate nucleara cu privire la desfăşurarea activităţilor în domeniul nuclear de către unităţile şi persoanele autorizate sa exercite aceste activităţi;
d) avizează planurile de intervenţie pentru cazurile de accident nuclear şi participa, potrivit legii, la asigurarea intervenţiei;
e) controlează aplicarea prevederilor Programului de asigurare a calităţii la beneficiarii obiectivelor şi instalaţiilor nucleare, precum şi la întreprinderile şi unităţile care proiectează, produc şi monteaza echipamentele, sistemele şi construcţiile cu funcţii de securitate nucleara;
f) controlează, la beneficiarii obiectivelor şi instalaţiilor nucleare, listele de furnizori acceptaţi de produse şi servicii şi actualizarea corecta a acestor liste în ceea ce priveşte respectarea cerinţelor de asigurare a calităţii de către beneficiari, furnizori şi subfurnizorii acestora, la toate nivelurile de derulare a raporturilor contractuale, efectuind şi controalele prin sondaj necesare în acest scop;
g) aproba planurile anuale de examinari tehnice pentru asigurarea calităţii elaborate de beneficiarii obiectivelor şi instalaţiilor nucleare cu privire la activitatea proprie şi a furnizorilor de produse şi servicii şi inspecteaza modul de aplicare a acestora;
h) în îndeplinirea sarcinilor de control stabileşte măsurile necesare, cu termene de îndeplinire a acestora, şi aplica sancţiunile prevăzute de lege;
i) stabileşte şi percepe taxe pentru efectuarea evaluărilor, expertizelor, analizelor şi controalelor în vederea emiterii autorizaţiilor prevăzute de lege. Taxele se stabilesc cu acordul Ministerului Finanţelor şi se fac venit la bugetul statului;
j) stabileşte relaţii cu alte ministere şi organisme naţionale specializate din ţara, precum şi cu organisme naţionale din alte tari şi cu organizaţii internaţionale de profil;
k) avizează importul de licenţe, documentaţii, tehnologii de fabricaţie, echipamente, aparatura, surse de radiatii şi asistenţa tehnica necesare obiectivelor şi instalaţiilor nucleare din ţara;
l) controlează aplicarea prevederilor acordurilor internaţionale în vigoare privind controlul garanţiilor, protecţia fizica, transportul materialelor fisionabile şi radioactive, protecţia contra radiatiilor, asigurarea calităţii şi securitatea nucleara a instalaţiilor;
m) face propuneri cu privire la probleme de standardizare şi avizează standardele naţionale în domeniul sau de activitate;
n) avizează proiectele actelor normative care au implicaţii în domeniul nuclear, elaborate de organele competente;
o) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.

Capitolul 3 - Organizare şi funcţionare

Art. 6 - Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare are un colegiu de conducere care hotărăşte în problemele generale privind activitatea comisiei.

Art. 7 - La şedinţele colegiului de conducere pot fi invitaţi delegaţi ai unor ministere, instituţii şi organizaţii, ai unor institute de cercetare şi proiectare interesate în examinarea problemelor supuse dezbaterii, precum şi alţi specialişti.

Art. 8 - Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare are în conducerea sa un preşedinte cu rang de ministru secretar de stat.
Preşedintele îndeplineşte şi atribuţiile inspectorului de stat şef al activităţilor nucleare, împreună cu un inspector de stat şef adjunct.

Art. 9 - Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare reprezintă comisia în raporturile cu alte organe, organizaţii şi persoane fizice din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.

Art. 10 - În exercitarea atribuţiilor comisiei, preşedintele emite ordine, instrucţiuni şi alte acte prevăzute de lege.

Art. 11 - Atribuţiile şi normele de funcţionare ale compartimentelor din structura Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aproba de colegiul de conducere.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALA
ION ILIESCU

București, 11 mai 1990.
Nr. 221.