Hotărîrea de Guvern nr. 16/1997 privind reorganizarea Comitetului Naţional pentru Protecţia Copilului ca departament în cadrul aparatului de lucru al Guvernului

Hotărîrea de Guvern nr. 16/1997 privind reorganizarea Comitetului Naţional pentru Protecţia Copilului ca departament în cadrul aparatului de lucru al Guvernului
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 17 din 5 februarie 1997

Guvernul României hotărăşte:

Art. 1 - (1) Se reorganizează Comitetul Naţional pentru Protecţia Copilului şi secretariatul sau permanent, ca departament pentru protecţia copilului în cadrul aparatului de lucru al Guvernului.
(2) Departamentul pentru Protecţia Copilului va coordona şi activitatea Comitetului Roman pentru Adoptii.

Art. 2 - Departamentul pentru Protecţia Copilului este condus de un secretar de stat, care este şi preşedintele Comitetului Roman pentru Adoptii.

Art. 3 - (1) Principalele atribuţii ale Departamentului pentru Protecţia Copilului sunt:
a) elaborarea de strategii guvernamentale în domeniul ocrotirii şi al drepturilor copilului şi urmărirea activităţii de punere în aplicare a acestora;
b) monitorizarea respectării drepturilor copilului, centralizarea şi sintetizarea informaţiilor privind situaţia copiilor din România;
c) colaborarea cu organele administraţiei publice, cu organismele internaţionale şi cu organizaţiile neguvernamentale române şi străine pe problemele protecţiei copilului;
d) propunerea de amortizare a legislaţiei interne cu acordurile internaţionale privind drepturile copilului, la care România este parte;
e) propunerea de acte normative, în vederea perfecţionării reglementărilor legale în domeniul protecţiei copilului;
f) participarea la derularea programelor umanitare de urgenta şi pe termen lung, vizind ocrotirea copilului şi a familiei.
(2) Celelalte atribuţii şi structura departamentului pe direcţii, servicii, birouri se stabilesc prin decizie a primului-ministru.

Art. 4 - Departamentul pentru Protecţia Copilului are un număr de 17 posturi, exclusiv secretarul de stat, din care 9 posturi ale Secretariatului permanent al Comitetului Naţional pentru Protecţia Copilului şi 8 posturi ale Secretariatului permanent al Comitetului Roman pentru Adoptii din cadrul Ministerului Sănătăţii, diminuându-se, în mod corespunzător, numărul total de posturi al acestui minister.

Art. 5 - Preşedintele Comitetului Roman pentru Adoptii va elabora, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri, criteriile de acreditare a organismelor de adoptii prevăzute la art. 4 din Legea nr. 11/1990 privind încuviinţarea adopţiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 24 iulie 1995, care urmează a fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 6 - Pe data prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 103/1993 privind înfiinţarea Comitetului Naţional pentru Protecţia Copilului şi se modifica, în mod corespunzător, art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 63/1991 privind constituirea Comitetului Roman pentru Adoptii, anexa la Hotărârea Guvernului nr. 520/1994 privind organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului României şi anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului României nr. 460/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN
Contrasemnează:
—————
Ministru delegat pe lângă primul-ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi a Departamentului pentru Administraţie Publică Locală
Remus Opris

Ministrul sănătăţii
Ştefan Iosif Dragulescu

Bucureşti, 31 ianuarie 1997.
Nr. 16.