Hotărîrea de Guvern nr. 1625/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 68 din 27 ianuarie 2004

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 65^1 din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Capitolul I - Dispoziţii generale

Art. 1 - (1) Se înfiinţează Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, denumită în continuare A.N.P.M., instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.
(2) A.N.P.M. are sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6.

Art. 2 - A.N.P.M., ca organ de specialitate al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, coordonează la nivel regional şi local autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului din punct de vedere tehnic, asigurând şi procesul de instruire necesar.

Capitolul II - Obiectivele şi atribuţiile A.N.P.M.

Art. 3 - (1) În realizarea obiectului său de activitate, A.N.P.M. are următoarele atribuţii principale:
a) coordonează Sistemul naţional de monitorizare integrată a factorilor de mediu;
b) fundamentează tehnic politicile, strategiile şi planurile de acţiune în domeniul protecţiei mediului, având la bază conceptul privind dezvoltarea durabilă;
c) fundamentează tehnic proiectele actelor de reglementare specifice, în scopul elaborării şi promovării acestora de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului;
d) îndrumă şi asistă agenţiile regionale pentru protecţia mediului în procesul de autorizare a activităţilor aflate sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002;
e) coordonează activitatea laboratoarelor naţionale de referinţă pentru: aer, apă, deşeuri, zgomot, radioactivitate;
f) asigură, în baza împuternicirii autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, legătura cu Agenţia Europeană de Mediu, cu agenţiile naţionale şi federale de mediu din statele membre sau asociate la Uniunea Europeană şi cu alte organisme de specialitate din ţară şi din străinătate; elaborează rapoarte de sinteză pentru a răspunde obligaţiilor interne şi internaţionale în limita competenţelor atribuite de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului;
g) sprijină autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului în fundamentarea documentelor necesare procesului de negociere cu Uniunea Europeană a cap. 22 „Protecţia mediului”;
h) monitorizează implementarea legislaţiei de mediu în România;
i) monitorizează cheltuielile anuale de protecţie a mediului;
j) execută programe şi proiecte interne şi internaţionale şi orientează activitatea de cercetare în domeniul mediului;
k) elaborează rapoartele sectoriale privind stadiul realizării implementării acquisului comunitar de mediu şi le transmite Comisiei Europene după avizarea acestora de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului;
l) realizează instruirea personalului aparţinând autorităţilor publice regionale şi locale pentru protecţia mediului, Gărzii Naţionale de Mediu, pe baza programului anual aprobat de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului;
m) coordonează activitatea de inventariere la nivel naţional şi local a viitoarelor arii speciale de conservare – arii de importanţă comunitară – şi a ariilor de protecţie avifaunistică, în scopul realizării Reţelei europene de arii naturale protejate – NATURA 2000;
n) coordonează activităţile specifice domeniului biosecurităţii;
o) coordonează activităţile legate de implementarea planurilor de acţiune la nivel naţional, regional şi local; îndeplineşte funcţia de secretariat tehnic al Planului naţional de acţiune pentru protecţia mediului şi al altor planuri şi programe de acţiune specifice domeniului;
p) aplică, revizuieşte şi dezvoltă sistemul de raportare sectorială către Uniunea Europeană, conform cerinţelor acesteia;
q) încurajează schimbul de experienţă la nivelul specialiştilor A.N.P.M. cu cei ai agenţiilor omoloage internaţionale pe domenii specifice de activitate.
(2) Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), A.N.P.M. colaborează cu autorităţile publice centrale, regionale şi locale, cu instituţiile publice, instituţiile de cercetare şi cu alte persoane juridice de drept public sau privat, române ori străine.
(4) Autorităţile şi instituţiile publice, inclusiv instituţiile teritoriale, sunt obligate să comunice A.N.P.M., la termenele stabilite de aceasta, informaţiile de mediu solicitate, în condiţiile legii.
(5) A.N.P.M. comunică, cu acceptul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, autorităţilor şi instituţiilor publice date şi informaţii de mediu, în măsura în care acestea nu au caracter secret sau nu se încalcă confidenţialitatea datelor.
(6) A.N.P.M. poate edita buletine informative şi alte publicaţii de specialitate, în limita alocaţiilor bugetare.

Art. 4 - A.N.P.M. organizează şi ţine la zi sistemul informaţional şi baza de date referitoare la informaţia de mediu.

Art. 5 - A.N.P.M. organizează, cel puţin trimestrial, cursuri de instruire a personalului autorităţilor publice regionale şi locale pentru protecţia mediului şi eliberează, la sfârşitul lor, certificate de perfecţionare conform prevederilor legale.

Art. 6 - În scopul realizării obiectivelor şi atribuţiilor ce îi revin, A.N.P.M. poate beneficia de consultanţă şi asistenţă din străinătate, precum şi de programe de formare şi perfecţionare a pregătirii personalului, în limita fondurilor bugetare alocate sau a altor surse atrase din ţară ori din străinătate, potrivit legii.

Capitolul III - Conducerea şi structura organizatorică a A.N.P.M.

Art. 7 - (1) A.N.P.M. este condusă de un preşedinte cu rang de subsecretar de stat.
(2) Preşedintele este numit şi revocat din funcţie, în condiţiile legii, prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului.
(3) Numirea în funcţiile de director general şi director se face prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului.
(4) Preşedintele A.N.P.M. numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul acesteia.
(5) În exercitarea conducerii A.N.P.M. preşedintele emite decizii cu caracter individual, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
(6) Preşedintele reprezintă A.N.P.M. în raporturile cu autoritatea centrală şi cu autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului, cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu persoane juridice şi persoane fizice române şi străine, precum şi în justiţie.

Art. 8 - (1) Pe lângă preşedintele A.N.P.M. se organizează şi funcţionează Colegiul A.N.P.M., ca organ decizional.
(2) Colegiul A.N.P.M. este format din 9 persoane şi va avea următoarea componenţă: 3 reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului; preşedintele şi directorul general ai A.N.P.M.; 3 directori executivi ai agenţiilor regionale pentru protecţia mediului, care vor fi nominalizaţi pentru o perioadă de un an din rândul agenţiilor regionale pentru protecţia mediului; un reprezentant al sindicatelor din domeniul protecţiei mediului.
(3) Colegiul A.N.P.M. este condus de secretarul de stat care coordonează activitatea de protecţie a mediului din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.

Art. 9 - (1) Structura organizatorică a A.N.P.M. este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Prin decizie a preşedintelui A.N.P.M., în cadrul structurii organizatorice se pot organiza colective temporare, în condiţiile legii.
(3) Numărul maxim de posturi al A.N.P.M. este de 339, exclusiv preşedintele.
(4) Regulamentul de organizare şi funcţionare, structura organizatorică detaliată şi statul de funcţii se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 10 - (1) Personalul din cadrul A.N.P.M. are calitatea de funcţionar public, cu excepţia personalului care exercită activităţi de secretariat, administrative, protocol, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire.
(2) Selectarea şi încadrarea personalului în aparatul propriu al A.N.P.M. se fac în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform legislaţiei în vigoare.
(3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului se stabilesc prin fişa postului, pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare al A.N.P.M.

Capitolul IV - Dispoziţii finale

Art. 11 - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale A.N.P.M. se asigură din alocaţii de la bugetul de stat prin autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.
(2) A.N.P.M. poate beneficia de granturi, vărsăminte, donaţii şi asistenţă financiară din partea unor organisme internaţionale publice.
(3) A.N.P.M. are în anul înfiinţării 100 de posturi, urmând ca până în anul 2006 să ajungă la un număr maxim de 339 de posturi. Numărul de posturi se acordă prin suplimentarea numărului de posturi al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.

Art. 12 - Salarizarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul A.N.P.M. se face potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 13 - Parcul auto al A.N.P.M. se stabileşte în condiţiile legii.

Art. 14 - În capitolul I „Instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat” din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 9 iulie 2003, cu modificările ulterioare, după punctul 8 se introduce punctul 8^1 cu următorul cuprins:
„8^1. – Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului”.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
—————
Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului,
Petre Daea,
secretar de stat

Ministrul administraţiei şi internelor
Ioan Rus
Ministrul delegat pentru administraţia publică
Gabriel Oprea

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei
Elena Dumitru

Ministrul finanţelor publice
Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucureşti, 23 decembrie 2003.
Nr. 1625.

ANEXA
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului
Număr de posturi = 339
ANEXA - Hotararea nr. 1625/2003

Legenda:
A = Direcţia implementare politici de mediu
B = Direcţia controlul poluării şi managementul riscului
C = Direcţia gestiune deşeuri şi chimicale
D = Direcţia biodiversitate şi biosecuritate
E = Direcţia sisteme informaţionale
F = Direcţia monitoring integrat
G = Direcţia elaborări rapoarte
H = Direcţia baze de date
I = Direcţia coordonare unităţi teritoriale de mediu
J = Direcţia instruire personal
K = Compartiment resurse umane, salarizare, învăţământ, buget-finanţe