Hotărîrea de Guvern nr. 1767/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

Hotărîrea de Guvern nr. 1767/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 1048 din 12 noiembrie 2004

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11^3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Capitolul I - Structura organizatorică a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

Art. 1 - În cadrul aparatului propriu al fiecărei prefecturi se organizează câte un serviciu public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.

Art. 2 - Serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor pot avea în structură servicii, birouri sau, după caz, compartimente pentru emiterea şi evidenţa permiselor de conducere, pentru examinarea conducătorilor de vehicule, pentru înmatriculare şi evidenţă a vehiculelor, precum şi de informatică, stabilite prin ordin al prefectului, cu respectarea prevederilor art. XVI din titlul III al cărţii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3 - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, precum şi structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de posturi se stabilesc prin ordin al prefectului, cu avizul Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în limita numărului maxim de posturi stabilit anual pentru prefectură, cu această destinaţie, de către acest minister.
(2) Numărul de posturi aferent serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se stabileşte în condiţiile prevăzute la alin. (1), pe baza următoarelor criterii:
a) pentru activitatea de examinare în vederea obţinerii permisului de conducere, câte un post la fiecare 4.000 de candidaţi;
b) pentru activitatea de regim permise de conducere, câte un post la fiecare 16.000 de posesori de permise de conducere aflaţi în evidenţă;
c) pentru activitatea de înmatriculare şi evidenţă a vehiculelor, câte un post la fiecare 10.000 de vehicule aflate în evidenţă.
(3) Numărul de posturi normate pe baza criteriilor menţionate la alin. (2) se stabileşte în număr întreg. Fracţiunile de la 0,01-0,50 se neglijează, iar cele de la 0,51-0,99 se întregesc la un post.
(4) În cadrul unui serviciu public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor numărul de posturi stabilit pentru fiecare dintre activităţile prevăzute la alin. (2) lit. a)-c) nu poate fi mai mic de 2, indiferent de numărul de candidaţi, posesori de permise de conducere sau, după caz, de vehicule aflate în evidenţa serviciului.
(5) Pentru stabilirea numărului de posturi necesare activităţii de examinare în vederea obţinerii permisului de conducere în condiţiile alin. (1) şi alin. (2) lit. a) se va avea în vedere media anuală a numărului candidaţilor din ultimii 3 ani anteriori celui pentru care se aprobă numărul de posturi.

Art. 4 - (1) Posturile necesare constituirii serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se asigură prin redistribuirea posturilor aflate în statele de funcţii ale structurilor teritoriale de regim permise auto şi certificate de înmatriculare din cadrul serviciilor de evidenţă informatizată a persoanei, din cele aferente activităţii de examinare a conducătorilor auto, desfăşurate de structurile de poliţie rutieră, precum şi din cele aprobate pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor, în condiţiile legii.
(2) Personalul care deserveşte sistemul informatic de emitere şi evidenţă a permiselor de conducere, precum şi a certificatelor de înmatriculare a vehiculelor îşi va desfăşura în continuare activitatea în cadrul noilor structuri, fiind încadrat pe posturi la compartimentele de informatică ale serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.

Art. 5 - Coordonarea şi controlul metodologic al serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se asigură în condiţiile stabilite prin ordin al şefului Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.

Capitolul II - Personalul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

Art. 6 - Personalul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor este constituit din poliţişti, funcţionari publici şi personal contractual.

Art. 7 - Poliţiştii şi funcţionarii publici prevăzuţi la art. 6 beneficiază de stabilitate în funcţie, păstrându-şi toate drepturile dobândite anterior.

Art. 8 - Cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut la art. 6 se asigură în limita bugetului aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Art. 9 - Încadrarea şi eliberarea din funcţie a personalului serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se efectuează prin ordin al prefectului, în condiţiile legii, cu avizul Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.

Art. 10 - Numirea şi eliberarea din funcţie a şefilor serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se fac de către prefect, cu avizul Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.

Art. 11 - (1) Funcţiile vacante din cadrul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se ocupă în condiţiile legii.
(2) Criteriile privind selecţionarea personalului şi organizarea concursurilor sau a examenelor pentru ocuparea funcţiilor prevăzute în statele de funcţii ale serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se stabilesc în mod unitar, la nivelul întregii ţări, după cum urmează:
a) de către Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, în cazul poliţiştilor şi personalului contractual;
b) de către Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor împreună cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în cazul funcţionarilor publici.

Capitolul III - Asigurarea logistică şi financiară

Art. 12 - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţii serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(2) Resursele bugetare prevăzute la alin. (1) se pot completa cu donaţii, sponsorizări şi alte surse interne şi externe, în condiţiile legii.

Art. 13 - (1) Serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor utilizează Sistemul informatic naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate şi sistemul de confecţionare a plăcilor cu numere de înmatriculare, în condiţiile stabilite în mod unitar, la nivelul întregii ţări, de către Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
(2) Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor pune la dispoziţie serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor imprimatele necesare personalizării permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare şi coordonează acţiunea de distribuire în mod unitar a plăcilor cu numere de înmatriculare.

Capitolul IV - Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 14 - Drepturile şi obligaţiile Direcţiei Generale de Evidenţă Informatizată a Persoanei, rezultate din contractele încheiate în domeniul emiterii şi evidenţei permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se preiau de către Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
—————
Ministrul de stat,
ministrul administraţiei şi internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat

Ministrul delegat pentru administraţia publică
Gheorghe Emacu

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei
Dan Mircea Popescu

Ministrul finanţelor publice
Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucureşti, 21 octombrie 2004.
Nr. 1767.