Hotărîrea de Guvern nr. 277/1990 privind atribuţiile şi modul de funcţionare a Oficiului pentru Administraţia Locală

Hotărîrea de Guvern nr. 277/1990 privind atribuţiile şi modul de funcţionare a Oficiului pentru Administraţia Locală
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 44 din 30 martie 1990

Guvernul României hotărăşte:

Art. 1 - Oficiul pentru Administraţia Locală, organ central în subordinea guvernului, în colaborare cu ministerele şi alte organe centrale ale administraţiei de stat, acţionează pentru soluţionarea problemelor specifice din unităţile administrativ-teritoriale, în care scop îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) analizează modul în care primăriile îşi realizează atribuţiile ce le revin în domeniile de activitate prevăzute de lege şi, după caz, propune guvernului sa ia măsuri pentru lărgirea autonomiei şi democratizarea continua a întregii activităţi a organelor locale ale administraţiei de stat, modernizarea sistemului informaţional şi de evidenta a formularisticii, circulaţia actelor, organizarea expertizarii şi arhivarii documentelor emise de primării, introducerea mijloacelor moderne de prelucrare a informaţiilor, perfecţionarea pregătirii profesionale a salariaţilor din sistemul organelor locale ale administraţiei de stat, potrivit specificului sau de activitate;
b) pe baza consultării organelor locale, prezintă propuneri cu privire la organizarea administrativ-teritorială a tarii şi structura aparatului propriu al primăriilor; propune guvernului suspendarea sau anularea actelor emise de primării, cînd acestea contravin legilor; prezintă guvernului proiecte de acte normative propuse de primăriile judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru soluţionarea unor probleme din sfera sa de activitate;
c) elaborează, împreună cu alte organe centrale ale administraţiei de stat, norme metodologice referitoare la organizarea de către primării a relaţiilor cu publicul, exercitarea atribuţiilor de stare civilă şi activitatea notarială, autoritate tutelara şi asistenţa socială, avizează regulamentele elaborate de ministere şi alte organe centrale ale administraţiei de stat pentru organele locale de specialitate ale administraţiei de stat;
d) avizează editarea hartilor care conţin elemente ale organizării administrativ-teritoriale a tarii, precum şi propunerile pentru stemele judeţelor, municipiului Bucureşti şi ale celorlalte municipii;
e) sprijină activitatea primăriilor în legătură cu efectuarea lucrărilor tehnice privind alegerile pentru organele de stat;
f) avizează propunerile primăriilor judeţene şi a municipiului Bucureşti în legătură cu trecerea în categoria superioară a unităţilor administrativ-teritoriale;
g) avizează numirea şi schimbarea din funcţie a secretarilor primăriilor judeţene şi a municipiului Bucureşti;
h) sprijină activitatea de colaborare a primăriilor cu organele similare ale unor localităţi din alte tari, precum şi de amplificare şi largire a cooperării în cadrul acţiunilor de înfrăţire şi de legături directe cu aceste localităţi;
i) conlucreaza cu Ministerul de Interne în legătură cu stabilirea de măsuri pentru buna desfăşurare a activităţii de stare civilă, organizarea pazei obşteşti, precum şi cu alte probleme care, potrivit legii, intră în competenţa primăriilor; colaborează cu ministerele şi celelalte organe centrale de stat în probleme din sfera de activitate a primăriilor;
j) avizează proiectele de acte normative emise de ministere şi alte organe centrale ale administraţiei de stat care se referă la activitatea primăriilor.

Art. 2 - Oficiul pentru Administraţia Locală are în conducerea sa un preşedinte şi un vicepreşedinte.

Art. 3 - Preşedintele reprezintă Oficiul pentru Administraţia Locală în raporturile cu celelalte organe de stat şi alte organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.

Art. 4 - În exercitarea atribuţiilor ce revin Oficiului pentru Administraţia Locală, preşedintele emite, potrivit legii, ordine, instrucţiuni şi alte acte prevăzute de lege.

Art. 5 - Oficiul pentru Administraţia Locală are în subordinea sa Centrul de perfecţionare a cadrelor din aparatul primăriilor.

Art. 6 - Oficiul pentru Administraţia Locală se doteaza cu doua autoturisme de transport persoane pentru parcul comun propriu.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

Bucureşti, 16 martie 1990.
Nr. 277.