Hotărîrea de Guvern nr. 339/2001 pentru constituirea, în cadrul Ministerului Integrării Europene, a Autorităţii de Management pentru Programul SAPARD

Hotărîrea de Guvern nr. 339/2001 pentru constituirea, în cadrul Ministerului Integrării Europene, a Autorităţii de Management pentru Programul SAPARD
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 161 din 30 martie 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Art. 1 - Se constituie, în cadrul Ministerului Integrării Europene, Autoritatea de Management pentru Programul SAPARD, organism specializat, având rolul de a asigura coordonarea procesului de monitorizare şi de evaluare a implementarii Programului SAPARD la nivel naţional, regional şi local.

Art. 2 - În exercitarea atribuţiilor sale Autoritatea de Management pentru Programul SAPARD cooperează cu Agenţia SAPARD şi, după caz, cu celelalte instituţii implicate.

Art. 3 - Autoritatea de Management pentru Programul SAPARD va întocmi rapoarte lunare asupra modului de derulare a Programului SAPARD, pe care le va prezenta ministrului integrării europene în vederea informării Guvernului, şi, după caz, va elabora propuneri pentru eficientizarea implementarii acestuia.

Art. 4 - Comunicarea către Comisia Europeană a rapoartelor de implementare şi de evaluare, precum şi a propunerilor de ajustare a Programului SAPARD se realizează în conformitate cu prevederile Acordului multianual de finanţare.

Art. 5 - Cheltuielile necesare în vederea funcţionarii Autorităţii de Management pentru Programul SAPARD se suporta din bugetul Ministerului Integrării Europene, precum şi din alte surse, în condiţiile legii.

Art. 6 - Responsabilităţile, atribuţiile şi structura Autorităţii de Management pentru Programul SAPARD se stabilesc prin ordin al ministrului integrării europene în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemnează:
—————
Ministrul integrării europene
Hildegard Carola Puwak

Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor
Ilie Sarbu

Ministrul finanţelor publice
Mihai Nicolae Tanasescu

Bucureşti, 22 martie 2001.
Nr. 339.