Hotărîrea de Guvern nr. 360/1991 privind organizarea activităţii creselor şi gradinitelor şi stabilirea contribuţiei părinţilor la întreţinerea copiilor din aceste unităţi

Hotărîrea de Guvern nr. 360/1991 privind organizarea activităţii creselor şi gradinitelor şi stabilirea contribuţiei părinţilor la întreţinerea copiilor din aceste unităţi
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 119 din 31 mai 1991

Guvernul României hotărăşte:

Art. 1 - Creşele şi grădiniţele cu program prelungit şi săptămînal se organizează şi funcţionează în subordinea inspectoratelor şcolare şi direcţiilor sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti şi pe lîngă societăţi comerciale cu capital majoritar de stat şi regii autonome.

Art. 2 - Unităţile prevăzute la art. 1 asigura, în mod gratuit, asistenţa medicală, instruirea şi educarea copiilor, cheltuielile necesare suportindu-se de la bugetul administraţiei centrale de stat.

Art. 3 - Suma lunară reprezentind cheltuielile pentru hrana unui copil în crese şi grădiniţe se determina în funcţie de alocaţia zilnica de hrana legal aprobată şi numărul de zile de întreţinere în aceste unităţi.

Art. 4 - Contribuţia lunară a părinţilor sau a susţinătorilor legali la suportarea cheltuielilor prevăzute la art. 3 se stabileşte sub forma de cota procentuală diferenţiată în funcţie de veniturile lunare brute cumulate ale părinţilor sau susţinătorilor legali, precum şi de numărul de copii pe care aceştia îi au înscrişi în aceste unităţi.
Calculul se efectuează pentru fiecare copil în parte, iar procentele de determinare a contribuţiei părinţilor, în funcţie de numărul de copii aflaţi în întreţinere în crese şi grădiniţe, sînt următoarele:
Hotărîrea de Guvern nr. 360/1991
În cazul în care unităţile prevăzute la art. 1 asigura hrana copiilor cu o cheltuiala zilnica mai mica decît cea stabilită, contribuţia părinţilor se recalculează, aplicind aceleaşi procente la cheltuiala efectivă, iar regularizarea se face în perioada următoare.

Art. 5 - Finanţarea creselor şi gradinitelor organizate pe lîngă agenţii economici se asigura din contribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali şi, în completare, din sumele alocate de către agenţii respectivi, în condiţiile prevederilor legale privind suportarea din profit a cheltuielilor sociale.

Art. 6 - Finanţarea creselor şi gradinitelor din subordinea instituţiilor publice se asigura din fondurile constituite din contribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali, din alte venituri, inclusiv contribuţia unor sponsori şi, în completare, din alocaţii de la buget.

Art. 7 - Pentru anul 1991, influentele financiare determinate de majorarea alocaţiilor zilnice de hrana, neacoperite din venituri proprii, se asigura în cadrul fondurilor bugetare aprobate pe acest an la acţiunile de învăţămînt şi sănătate.

Art. 8 - În crese sau grădiniţe pot fi primiţi, în limita locurilor disponibile, copiii cetăţenilor străini aflaţi temporar pe teritoriul României, cu plata integrală a cheltuielilor, potrivit prevederilor legale.

Art. 9 - Prezenta hotărîre se aplică de la 1 aprilie 1991; pe aceeaşi dată se abroga orice alte dispoziţii contrare.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

Bucureşti, 20 mai 1991.
Nr. 360.