Hotărîrea de Guvern nr. 417/19991 privind constituirea Comitetului Român pentru Probleme de Migrări

Hotărîrea de Guvern nr. 417/19991 privind constituirea Comitetului Român pentru Probleme de Migrări
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 149 din 18 iulie 1991

Guvernul României hotărăşte:

Art. 1 - (1) Pe data prezentei hotărîri se constituie Comitetul Român pentru Probleme de Migrări, organ guvernamental, însărcinat cu coordonarea îndeplinirii tuturor activităţilor pe plan intern şi a celor ce rezultă din raporturile cu alte state şi cu organismele internaţionale de profil, în legătură cu migrările de persoane fizice în şi din România.
(2) Comitetul Român pentru Probleme de Migrări are componenţa prevăzută în anexă.

Art. 2 - Activitatea Comitetului Român pentru Probleme de Migrări este condusă de ministrul de stat însărcinat cu calitatea vieţii şi protecţia socială.

Art. 3 - Comitetul Român pentru Probleme de Migrări are următoarele atribuţii principale:
– convenirea şi punerea în aplicare a programelor de cooperare bilaterală şi multilaterală cu alte ţări, în scopul facilitării revenirii în ţară şi reintegrării socio-profesionale a migranţilor români, precum şi a prevenirii unor noi cazuri de migrare;
– asigurarea pregătirii şi participării la reuniuni, consultări şi alte acţiuni internaţionale bilaterale şi multilaterale, vizînd stabilirea cadrului juridic al exercitării libertăţii de deplasare a persoanelor fizice, uniformizarea reglementărilor şi a practicilor în materie de paşapoarte şi vize pentru regimul străinilor, statutul refugiaţilor şi altor categorii de migranţi;
– participarea la acţiunile care au ca scop convenirea unui sistem de informare reciprocă între statele de emigrare şi cele de imigrare, asupra situaţiei economico-sociale din fiecare ţară, îndeosebi în privinţa pieţei forţei de muncă;
– elaborarea de propuneri vizînd completarea şi îmbunătăţirea reglementărilor legale privind statutul refugiaţilor şi al altor categorii de migranţi, regimul străinilor, regimul paşapoartelor şi vizelor şi alte aspecte referitoare la migrări;
– încheierea şi aplicarea înţelegerilor departamentale cu alte ţări privind revenirea în ţară a migranţilor români, respectiv retrimiterea în ţările de origine sau în alte ţări a migranţilor aflaţi în România;
– asigurarea, în caz de nevoie, a mijloacelor de subzistenţă şi sprijinirea reintegrării în societate a migranţilor români reveniţi în ţară, în afara programelor de cooperare cu alte state sau organisme internaţionale;
– adoptarea măsurilor necesare pentru acordarea unor ajutoare umanitare de urgenţă migranţilor străini aflaţi pe teritoriul României;
– asigurarea participării la organismele internaţionale guvernamentale şi neguvernamentale cu atribuţii în materie de refugiaţi şi alte categorii de migranţi, perfectarea unor programe de cooperare cu asemenea organisme şi urmărirea realizării acestor programe;
– îndeplinirea altor atribuţii rezultînd din convenţii şi înţelegeri internaţionale în materie de refugiaţi sau alte categorii de migranţi, la care România este parte, precum şi din legile adoptate în aplicarea acestor convenţii.

Art. 4 - Fiecare dintre instituţiile reprezentate în Comitetul Român pentru Probleme de Migrări, precum şi unităţile lor de subordonare judeţeană şi a municipiului Bucureşti răspund de îndeplinirea sarcinilor specifice comitetului, ce le revin conform competenţelor şi atribuţiilor lor generale, inclusiv de aspectele care implică cheltuieli băneşti sau asigurarea unor condiţii materiale de subzistenţă pentru migranţi.

Art. 5 - Prefecturile şi Primăria municipiului Bucureşti vor constitui comitete locale pentru probleme de migrări, incluzînd reprezentanţi locali ai instituţiilor care fac parte din Comitetul Român pentru Probleme de Migrări, care vor soluţiona problemele derivînd din prezenţa în unităţile administrativ-teritoriale a unor migranţi români reveniţi în ţară sau a unor migranţi străini aflaţi în situaţii deosebite, în aşteptarea elucidării statutului lor în România.

Art. 6 - Ministerul Economiei şi Finanţelor va sprijini realizarea programelor de cooperare cu alte state şi cu organizaţii internaţionale, destinate revenirii în ţară şi integrării în societate a migranţilor români sau acordării unor ajutoare umanitare de urgenţă migranţilor străini aflaţi în România şi care sînt în situaţii deosebite.

Art. 7 - Cheltuielile care depăşesc posibilităţile instituţiilor ce compun Comitetul Român pentru Probleme de Migrări şi ale prefecturilor sau Primăriei municipiului Bucureşti vor fi suportate din fondurile Guvernului, la propunerea ministrului de stat coordonator al activităţii comitetului.

Art. 8 - (1) Comitetul Român pentru Probleme de Migrări este îndreptăţit să solicite şi, după caz, să transmită altor, ministere şi organe centrale documentaţii, date şi informaţii necesare în îndeplinirea atribuţiilor sale.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi comitetelor locale constituite la prefecturi şi Primăria municipiului Bucureşti.

Art. 9 - Comitetul Român pentru Probleme de Migrări, în îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, colaborează cu Societatea Română de Cruce Roşie, precum şi cu alte organisme guvernamentale sau neguvernamentale din ţară şi din străinătate, cu preocupări în domeniul protecţie sociale.

Art. 10 - Modul de aducere la îndeplinire a atribuţiilor ce revin Comitetului Român pentru Probleme de Migrări şi comitetelor locale, potrivit specificului activităţii fiecărei instituţii reprezentate, se stabileşte prin regulament aprobat de ministrul de stat însărcinat cu calitatea vieţii şi protecţia socială.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

Bucureşti, 14 iunie 1991.
Nr. 417.

ANEXA
COMPONENŢA Comitetului Român pentru Probleme de Migrări

1. Secretarii de stat sau, după caz, subsecretarii de stat care se ocupă de problematica migrării în următoarele ministere:
– Ministerul Afacerilor Externe;
– Ministerul de Interne;
– Ministerul Justiţiei;
– Ministerul Economiei şi Finanţelor;
– Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale;
– Ministerul Sănătăţii;
– Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei.

2. Reprezentanţi ai:
1. Sectorului de muncă şi protecţie socială de la cabinetul ministrului de stat însărcinat cu calitatea vieţii şi protecţia socială;
2. Direcţiei generale a administraţiei locale din cadrul Secretariatului general al Guvernului.
NOTĂ:
1. Activitatea de secretariat a Comitetului Român pentru Probleme de Migrări se asigură de către Sectorul de muncă şi protecţie socială de la cabinetul ministrului de stat însărcinat cu calitatea vieţii şi protecţia socială, Direcţia generală pentru paşapoarte, controlul trecerii frontierei şi evidenţa străinilor din Ministerul de Interne şi Compartimentul pentru drepturile omului din Ministerul Afacerilor Externe.
2. Conducătorii ministerelor prevăzute la pct. 1 din anexă vor desemna cîte un supleant, care va fi comunicat secretariatului comitetului.