Hotărîrea de Guvern nr. 462/1990 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii şi organizării direcţiilor sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti

Hotărîrea de Guvern nr. 462/1990 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii şi organizării direcţiilor sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 75 din 24 aprilie 1992

Guvernul României hotărăşte:

Art. 1 - Direcţia sanitară judeteana şi cea a municipiului Bucureşti, organe de specialitate ale administraţiei de stat, se organizează ca unităţi cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii.

Art. 2 - Structura organizatorică tip a direcţiilor sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti se aproba de Ministerul Sănătăţii, cu avizul Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale.
În cadrul direcţiilor sanitare se pot utiliza următoarele funcţii de conducere: medic director, medic director adjunct şi contabil şef. La Direcţia Sanitară a municipiului Bucureşti se mai utilizează şi un post de medic director adjunct şi un post de director adjunct economic.

Art. 3 - Personalul sanitar din direcţiile sanitare va fi salarizat potrivit funcţiei sanitare şi gradelor profesionale dobîndite, iar cel care îndeplineşte funcţii de conducere primeşte şi o indemnizaţie lunară, diferenţiată în raport cu mărimea unităţii, care face parte din salariul tarifar. Personalul tehnic, economic, de alta specialitate şi administrativ va fi salarizat potrivit grupei IV de ramuri, gradul de organizare pentru personalul de conducere fiind cel aprobat în prezent.

Art. 4 - Centrul sanitaro-antiepidemic judeţean şi al municipiului Bucureşti se organizează ca Centru de Medicina Preventivă, unitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătăţii. Centrul de Medicina Preventivă îndeplineşte şi atribuţiile de inspecţie sanitară de stat. Structura şi numărul de posturi se stabilesc de Ministerul Sănătăţii.

Art. 5 - Compartimentele functionale se constituie conform prevederilor Decretului-lege nr. 65/1990.

Art. 6 - Finanţarea cheltuielilor unităţilor sanitare de stat locale se va face de Ministerul Sănătăţii de la bugetul de stat prin direcţiile sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti.
Pe data prezentei hotărîri, unităţile sanitare locale teritoriale cu personalitate juridică trec din subordinea organelor locale ale administraţiei de stat în subordinea direcţiilor sanitare respective.

Art. 7 - Ministerul Sănătăţii va emite regulamentul privind funcţionarea şi atribuţiile direcţiei sanitare şi ale Centrului de Medicina Preventivă.

Art. 8 - Medicul director al direcţiei sanitare şi medicul director al Centrului de Medicina Preventivă se numesc de Ministerul Sănătăţii, cu avizul primăriei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Art. 9 - Ministerul Economiei Naţionale şi Ministerul Finanţelor vor modifica corespunzător indicatorii economici şi financiari pe anul 1990.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

Bucureşti, 2 mai 1990.
Nr. 462.