Hotărîrea de Guvern nr. 520/1994 privind organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului Românie

Hotărîrea de Guvern nr. 520/1994 privind organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului României
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 236 din 26 august 1994

În temeiul prevederilor art. 115 din Constituţia României şi al celorlalte reglementări legale, Guvernul României hotărăşte:

Art. 1 - (1) Guvernul României – organ central al puterii executive – asigură realizarea coerenta a politicii interne şi externe a tarii şi exercită conducerea generală a administraţiei publice, fiind organizat în conformitate cu prevederile Constituţiei şi ale Legii nr. 37/1990, precum şi cu Hotărârea Parlamentului României nr. 11 din 19 septembrie 1992.
(2) Structura aparatului de lucru al Guvernului României şi numărul total de posturi de specialitate, exclusiv demnitarii, sunt prevăzute în anexa.

Art. 2 - (1) Consiliul pentru Coordonare, Strategie şi Reforma Economică este condus de preşedintele consiliului, ministru de stat.
(2) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, preşedintele Consiliului pentru Coordonare, Strategie şi Reforma Economică emite ordine.
(3) Atribuţiile Consiliului pentru Coordonare, Strategie şi Reforma Economică se aproba prin decizie a primului-ministru.

Art. 3 - (1) Secretariatul General al Guvernului este condus de secretarul general al Guvernului, cu rang de ministru.
(2) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, secretarul general al Guvernului emite ordine.
(3) Atribuţiile Secretariatului General al Guvernului se aproba prin decizie a primului-ministru.

Art. 4 - Atribuţiile specifice şi structura pe direcţii, servicii şi birouri ale aparatului de lucru al Guvernului se stabilesc prin decizie a primului-ministru.

Art. 5 - (1) Organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, subordonate Guvernului, sunt organizate şi funcţionează prin hotărâri ale Guvernului.
(2) Coordonarea, de către primul-ministru, miniştrii de stat, alţi membri ai Guvernului sau secretarul general al Guvernului, a organelor de specialitate menţionate la alin. (1) se stabileşte prin decizia primului-ministru.

Art. 6 - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 515/1993 privind structura Guvernului României şi a aparatului sau de lucru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 15 octombrie 1993, cu modificările ulterioare.
(2) Încadrarea în numărul de posturi aprobate se va încheia în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM – MINISTRU
NICOLAE VACAROIU
Contrasemnează:
—————
Secretarul general al Guvernului
Viorel Hrebenciuc

Ministru de stat,
ministrul finanţelor,
Florin Georgescu

Ministru de stat,
ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Dan Mircea Popescu

Bucureşti, 8 august 1994.
Nr. 520.

ANEXA
Numărul maxim de posturi de specialitate : 471
(exclusiv demnitarii)*)
STRUCTURA PARATULUI DE LUCRU AL GUVERNULUI ROMÂNIEI
ANEXA - Hotărîrea de Guvern nr. 520/1994

LEGENDA:
A – DEPARTAMENTUL PENTRU REFORMA
B – DEPARTAMENTUL PENTRU STRATEGIA PRIVATIZĂRII SOCIETĂŢILOR COMERCIALE
C – AGENŢIA DE RESTRUCTURARE
D – SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
E – DEPARTAMENTUL PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALĂ
F – DEPARTAMENTUL DE CONTROL
G – DEPARTAMENTUL INFORMAŢII PUBLICE
H – PURTĂTOR DE CUVINT ŞI RELAŢII CU PRESA
I – DEPARTAMENTUL PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ
J – DEPARTAMENTUL PENTRU RELAŢIILE CU SINDICATELE ŞI PATRONATUL
K – APARATUL MINISTRILOR DE STAT ŞI AL MINISTRULUI PENTRU RELAŢIA CU PARLAMENTUL
L – AGENŢIA NAŢIONALA DE CONTROL AL EXPORTURILOR STRATEGICE ŞI AL INTERZICERII ARMELOR CHIMICE
M – SECRETARIATUL COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU PROTECŢIA COPILULUI
Notă *) Numărul acestora se stabileşte prin decizia primului-ministru.
Numărul personalului muncitor şi de deservire se stabileşte pe bază de normativ de personal aprobat prin decizia primului-ministru.