Hotărîrea de Guvern nr. 574/1991 privind atribuţiile Oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare

Hotărîrea de Guvern nr. 574/1991 privind atribuţiile Oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 182 din 11 septembrie 1991

Guvernul României hotărăşte:

Art. 1 - În vederea supravegherii aplicării dispoziţiilor legale cu privire la activitatea de asigurare, pentru prevenirea stării de insolvabilitate a societăţii comerciale din domeniul asigurărilor şi apărarea drepturilor asiguraţilor, Oficiul de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor are următoarele atribuţii:
a) avizează constituirea societăţii comerciale din domeniul asigurărilor şi autorizeaza, de la caz la caz, includerea asigurărilor prin efectul legii în obiectul de activitate al societăţilor;
b) stabileşte perioadele sau termenele de vărsare a capitalului pînă la limita nivelului subscris.
c) elaborează propuneri de acte normative cu privire la asigurările prin efectul legii, stabileşte tarifele de prime şi emite norme tehnice de aplicare a acestor asigurări;
d) avizează elementele de calcul ale tarifelor de prime la asigurările de viaţa şi la asigurările la care constituie rezerva de prime;
e) analizează bilanţurile anuale ale societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor examinează situaţiile financiare ale reprezentantelor societăţilor comerciale străine înfiinţate în România;
f) stabileşte marja de solvabilitate a societăţilor de asigurare, a societăţilor de asigurare-reasigurare şi a societăţilor de reasigurare, în limitele prevăzute de lege;
g) avizează modificarea statutelor, majorarea şi micşorarea capitalurilor, transferurile de portofoliu, dizolvarea, fuziunea sau alte forme de încetare a societăţii comerciale din domeniul asigurărilor, în realizarea scopului de apărare a drepturilor asiguraţilor;
h) publică, anual, un raport asupra situaţiei financiare a societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor;
i) primeşte şi rezolva reclamaţii împotriva societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor, luînd măsuri pentru respectarea drepturilor asiguraţilor, precum şi a celor care apelează la serviciile prestate de asiguratori;
j) constituie şi administrează fondul de protejare a asigurărilor, destinat plăţilor de despăgubiri şi sume asigurate în cazuri de faliment ale societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor;
k) îndeplineşte alte atribuţii referitoare la buna desfăşurare a activităţii de asigurare.

Art. 2 - În îndeplinirea atribuţiilor sale, Oficiul de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare are dreptul:
a) să solicite adunărilor generale ale acţionarilor sau consiliilor de administraţie ale societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor, anularea sau suspendarea provizorie a deciziilor care sînt contrare legilor ori care nu au avizul Oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare în situaţiile stabilite prin lege, precum şi schimbarea din consiliile de administraţie şi din funcţii de conducere a celor care au încălcat normele legale în vigoare privind constituirea şi funcţionarea acestor societăţi;
b) sa dispună interzicerea sau limitarea operaţiunilor societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor, pe o durată limitată de timp, pentru ansamblul activităţii sau pentru anumite feluri de asigurări, în vederea menţinerii solvabilităţii;
c) să solicite tribunalului declararea stării de faliment a societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor, în lipsa solicitării societăţilor în cauza.

Art. 3 - Oficiul de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare este coordonat de ministrul bugetului, veniturilor statului şi controlului financiar şi este condus de un director general.

Art. 4 - Structura organizatorică a Oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare se aproba prin ordin al ministrului bugetului, veniturilor statului şi controlului financiar.

Art. 5 - Prezenta hotărîre intră în vigoare odată cu Legea nr. 47/1991 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

Bucuresti, 23 august 1991.
Nr. 574.