Hotărîrea de Guvern nr. 63/1991 privind constituirea Comitetului Roman pentru Adoptii

Hotărîrea de Guvern nr. 63/1991 privind constituirea Comitetului Roman pentru Adoptii
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 16 din 24 ianuarie 1991

Guvernul României hotărăşte:

Art. 1 - Pe data prezentei hotărîri se constituie Comitetul Roman pentru Adoptii, organ guvernamental avînd drept scop să contribuie la ocrotirea minorilor prin înfiere şi sa realizeze cooperarea internationala în materia infierilor.

Art. 2 - Comitetul funcţionează pe lîngă Ministerul Sănătăţii, care este coordonatorul activităţii sale şi îi asigura serviciile administrativ-gospodăreşti.
Comitetul este condus de un preşedinte, numit prin ordin al ministrului sănătăţii.
Preşedintele reprezintă Comitetul Roman pentru Adoptii în raporturile cu ministerele şi celelalte organe centrale sau locale din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.
Din comitet fac parte reprezentanţii unor ministere şi organe centrale de specialitate ale administraţiei de stat, prevăzute în anexa la prezenta hotărîre, numiţi prin ordin al conducerii acestor organe.
Comitetul are un Secretariat permanent, care funcţionează în cadrul Ministerului Sănătăţii, compus din medici, jurişti, specialişti în probleme de asistenţa socială, alţi specialişti şi funcţionari, numiţi prin ordin al ministrului sănătăţii.
Preşedintele Comitetului Naţional pentru Adoptii este director al Secretariatului permanent.
Numărul maxim de posturi al aparatul Ministerului Sănătăţii se majorează cu 8 posturi, corespunzător structurii Secretariatului permanent al Comitetului.

Art. 3 - Comitetul Roman pentru Adoptii are următoarele atribuţii principale:
a) constituie evidenta centralizata a copiilor ce pot fi ocrotiţi prin înfierea lor în ţara sau în străinătate;
b) tine evidenta cererilor familiilor sau persoanelor, din ţara sau străinătate, care şi-au manifestat dorinţa de a înfia copii şi le îndrumă în mod corespunzător pentru găsirea copiilor ce pot fi înfiaţi şi pentru efectuarea procedurii necesare;
c) colaborează cu organizaţii guvernamentale similare din alte tari şi cu organizaţii obşteşti, recunoscute de acestea, în orice probleme de interes reciproc din domeniul înfierii;
d) asigura un control deontologic pe timpul procedurii de înfiere şi ia măsuri în vederea evitării încheierii de infieri supuse esecului, inlaturarii oricăror profituri materiale şi a oricăror tendinte de trafic cu copii;
e) face propuneri avînd drept scop îmbunătăţirea reglementărilor legale în domeniul înfierii;
f) îndeplineşte şi alte atribuţii în materia înfierii, rezultind din tratate, convenţii sau înţelegeri internaţionale la care România este parte.

Art. 4 - Persoanele din ţara şi din străinătate, care doresc sa înfieze copii aflaţi în instituţii de ocrotire sau, după caz, în unitatiile medico-sanitare ale statului, se vor adresa, în acest scop, exclusiv Comitetului Roman pentru Adoptii.
Conducerile acestor instituţii şi unităţi nu pot stabili nemijlocit relaţii cu persoane particulare, agenţii private sau alte persoane juridice în vederea mijlocirii de infieri.

Art. 5 - Comitetul Roman pentru Adoptii este îndreptăţit să solicite şi, după caz, sa transmită ministerelor, organelor centrale de specialitate ale administraţiei de stat sau organizaţiilor obşteşti, documentaţii, date şi informaţii necesare realizării atribuţiilor comitetului.
În activitatea sa, Comitetul colaborează în mod direct cu prefecturile, organele de autoritate tutelara, comisiile pentru ocrotirea minorilor, serviciile de asistenţa socială şi inspectoratele de stat pentru handicapati judeţene şi al municipiului Bucureşti.

Art. 6 - Ministerul Finanţelor va modifica corespunzător indicatorii economico-financiari pe anul 1991 privind activitatea Ministerului Sănătăţii.

Art. 7 - Pe data prezentei hotărîri se abroga Hotărîrea Guvernului nr. 1331/1990.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

Bucureşti, 22 ianuarie 1991.
Nr. 63.

ANEXA
COMPONENTA Comitetului Roman pentru Adoptii
1. Reprezentantul Ministerului Sănătăţii – preşedintele Comitetului
2. Reprezentantul Ministerului Justiţiei
3. Reprezentantul Ministerului Finanţelor
4. Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe
5. Reprezentantul Ministerului de Interne
6. Reprezentantul Ministerului Învăţămîntului şi Ştiinţei
7. Reprezentantul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale
8. Reprezentantul Secretariatului de Stat pentru Handicapati
9. Reprezentantul Direcţiei pentru Administraţia Locală