Hotărîrea de Guvern nr. 763/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional de Prevenire a Criminalitatii

Hotărîrea de Guvern nr. 763/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional de Prevenire a Criminalitatii
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 490 din 23 august 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 12 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Art. 1 - (1) Se înfiinţează Comitetul Naţional de Prevenire a Criminalitatii, organism interministerial, fără personalitate juridică, sub autoritatea primului-ministru şi în coordonarea ministrului justiţiei.
(2) Comitetul Naţional de Prevenire a Criminalitatii are rolul de elaborare, integrare, corelare şi monitorizare a politicii Guvernului de prevenire a criminalitatii la nivel naţional.

Art. 2 - Comitetul Naţional de Prevenire a Criminalitatii, denumit în continuare Comitetul, are următoarele atribuţii principale:
a) analizează cauzele criminalitatii şi condiţiile care favorizează fenomenul criminalitatii, precum şi structura, starea şi dinamica acestuia;
b) evalueaza efectele măsurilor legislative şi ale măsurilor de politica penală asupra criminalitatii;
c) formulează propuneri privind modificarea şi completarea legislaţiei, precum şi propuneri privind elaborarea de noi acte normative;
d) elaborează, împreună cu instituţiile interesate, şi prezintă Guvernului spre aprobare strategiile şi programele naţionale de prevenire a criminalitatii;
e) coordonează şi evalueaza punerea în aplicare a strategiilor şi a programelor prevăzute la lit. d);
f) dezvolta, sprijină şi evalueaza strategiile şi programele de prevenire a criminalitatii la nivel local;
g) acorda asistenţa autorităţilor competente pentru elaborarea strategiilor sectoriale de prevenire şi control al criminalitatii;
h) identifica metodele şi mijloacele practice care pot fi folosite de autorităţile competente în scopul prevenirii criminalitatii şi formulează propuneri privind utilizarea acestor metode şi mijloace de către aceste autorităţi;
i) informează periodic Guvernul şi autorităţile competente cu privire la activitatea şi rezultatele obţinute de Comitet;
j) elaborează şi da publicităţii anual un raport privind evoluţia fenomenului criminalitatii.

Art. 3 - În exercitarea atribuţiilor sale Comitetul colaborează cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile publice locale, cu instituţiile publice, precum şi cu alte organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale interesate.

Art. 4 - (1) Comitetul este alcătuit din câte un reprezentant, la nivel de secretar de stat, din cadrul următoarelor autorităţi publice:
a) Ministerul Justiţiei;
b) Ministerul de Interne;
c) Ministerul Afacerilor Externe;
d) Ministerul Integrării Europene;
e) Ministerul Finanţelor Publice;
f) Ministerul Administraţiei Publice;
g) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei;
h) Ministerul Informaţiilor Publice;
i) Ministerul Dezvoltării şi Prognozei;
j) Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
k) Ministerul Sănătăţii şi Familiei;
l) Ministerul Culturii şi Cultelor;
m) Corpul de control al primului-ministru;
n) Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Copilului şi Adopţie;
o) Consiliul Minorităţilor Naţionale;
p) Serviciul de Informaţii Externe.
(2) Lucrările Comitetului sunt conduse de ministrul justiţiei.

Art. 5 - (1) Comitetul se întruneşte lunar şi ori de câte ori este nevoie.
(2) La lucrările Comitetului pot participa, la invitaţia acestuia, reprezentanţi ai altor autorităţi sau instituţii publice decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1), specialişti şi reprezentanţi ai societăţii civile.

Art. 6 - Secretariatul Comitetului este asigurat de Secretariatul general al Ministerului Justiţiei.

Art. 7 - (1) Pentru elaborarea strategiilor şi a programelor naţionale de prevenire a criminalitatii Comitetul poate constitui comisii sau grupuri de lucru formate din specialişti.
(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Comitetul îşi va stabili regulamentul de funcţionare, astfel încât activitatea sa să se desfăşoare în mod operativ şi eficient.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemnează:
—————
Ministrul justiţiei,
Doru Crin Trifoi,
secretar de stat

Bucureşti, 26 iulie 2001.
Nr. 763.