Hotărîrea de Guvern nr. 805/1990 privind organizarea şi atribuţiile Ministerului Comerţului şi Turismului

Hotărîrea de Guvern nr. 805/1990 privind organizarea şi atribuţiile Ministerului Comerţului şi Turismului
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 191 din 24 septembrie 1991

Guvernul României hotărăşte:

Art. 1 - Începînd cu data de 20 iulie 1990 se înfiinţează Ministerul Comerţului şi Turismului, ca organ central al administraţiei de stat, persoana juridică.
Pe aceeaşi dată, Ministerul Comerţului Interior, Ministerul Comerţului Exterior şi Ministerul Turismului îşi încetează activitatea.

Art. 2 - Ministerul Comerţului şi Turismului elaborează şi aplica, în baza programului economic al Guvernului României, politica dezvoltării comerţului interior, exterior şi turismului.

Art. 3 - În realizarea obiectivelor sale, Ministerul Comerţului şi Turismului are următoarele atribuţii şi sarcini generale:
– elaborează strategia dezvoltării comerţului şi turismului intern şi internaţional al tarii, orienteaza prin norme şi mecanisme ale economiei de piaţa, activitatea agenţilor economici spre satisfacerea cerinţelor populaţiei în condiţii de competitivitate şi profitabilitate;
– iniţiază, promovează sau, după caz, avizează norme şi reglementări vizind dezvoltarea activităţii de comerţ interior, comerţ exterior şi turism;
– asigura condiţiile pentru desfăşurarea rapida a procesului de automatizare şi de privatizare în domeniile sale de activitate;
– licentiaza sau, după caz, participa la licentierea agenţilor economici care desfăşoară activitate de comerţ interior, comerţ exterior şi turism, indiferent de forma de proprietate şi supraveghează modul de funcţionarea a acestora în conformitate cu licentele eliberate;
– avizează propunerile privind dezvoltarea bazei tehnico-materiale din domeniul comerţului interior, comerţului exterior şi turismului, din sectorul public şi privat;
– urmăreşte aplicarea legislaţiei de comerţ şi turism, precum şi a înţelegerilor internaţionale din acest domeniu, la care România este parte;
– veghează asupra păstrării climatului de concurenta loiala şi ia măsuri pentru protejarea intereselor consumatorilor şi ale agenţilor economici;
– organizează, participa sau, după caz, colaborează la acţiunile de promovare a schimburilor comerciale şi turistice cu alte state;
– organizează şi coordonează activitatea centrelor teritoriale de expansiune a comerţului şi turismului;
– sprijină formarea şi perfecţionarea profesională a personalului care acţionează în domeniul comerţului şi turismului.

Art. 4 - Ministerul Comerţului şi Turismului are în componenta:
– Departamentul comerţului interior;
– Departamentul comerţului exterior;
– Departamentul turismului.

Art. 5 - Ministerul Comerţului şi Turismului, prin departamentele sale, are următoarele atribuţii şi sarcini specifice:
a) Departamentul comerţului interior, în calitatea sa de organ de promovare a politicii de comerţ interior:
– studiază conjunctura pieţei interne a bunurilor de consum, în vederea definirii tendinţelor de evoluţie şi a modificărilor structurale în opţiunile sociale ale populaţiei, pentru orientarea structurii, innoirii şi diversificării ofertei de mărfuri;
– urmăreşte asigurarea protecţiei consumatorului, promovarea progresului tehnic în procesul comercial intern; inspecteaza activitatea de control al produselor alimentare care se comercializează şi, împreună cu Ministerul Sănătăţii, urmăreşte aplicarea normelor sanitare de prevenire a imbolnavirilor şi de promovare a sănătăţii;
– stabileşte marje de adaos în grile pe diferite verigi ale comerţului cu ridicată şi amănuntul, precum şi preţuri maxime la produsele esenţiale, controlează sistematic respectarea acestora de către agenţii comerciali;
– stabileşte programe de lucru obligatorii pentru unităţile comerciale, pentru a se asigura o buna şi continua aprovizionare a cumparatorilor;
– organizează inspecţia comercială de stat în scopul realizării de către agenţii comerciali a activităţii pe piaţa interna în concordanta cu dispoziţiile legale şi condiţiile licenţei de comerţ.
b) Departamentul comerţului exterior, în calitatea sa de organ de promovare a politicii şi a schimburilor comerciale în relaţiile cu strainatatea:
– organizează şi coordonează studierea tendinţelor pieţelor externe în vederea informării şi orientarii agenţilor economici din ţara;
– iniţiază măsuri pentru stimularea exportului şi asigurarea echilibrului valutar în activitatea de comerţ exterior;
– negociaza, după caz, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, tratate, acorduri şi alte înţelegeri cu caracter comercial, pentru stabilirea cadrului juridic necesar desfăşurării relaţiilor comerciale externe ale României;
– promovează şi reprezintă interesele comerciale ale României în relaţiile cu organizaţiile economice cu vocaţie universala, precum şi cu caracter regional şi cu gruparile economice;
– desfăşoară activitate de reprezentare comercială oficială permanenta în străinătate, prin reprezentanţi proprii incluşi în cadrul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, de regula în limita a 1-3 specialişti, în scopul facilitării dezvoltării şi diversificării relaţiilor comerciale cu ţările de reşedinţa. Atribuţiile reprezentanţilor respectivi şi numărul acestora pe fiecare ţara se vor stabili prin acord cu Ministerul Afacerilor Externe, cu respectarea regulilor de drept internaţional aplicabile;
– eliberează licentele de import şi export în conformitate cu necesităţile şi interesele economiei naţionale;
– elaborează şi aplica, împreună cu Ministerul Finanţelor, politica vamală a României.
c) Departamentul turismului, ca organ de promovare a politicii în domeniul turismului:
– elaborează programe pentru valorificarea eficienta a potenţialului turistic al tarii şi stabileşte mijloacele şi căile pentru dezvoltarea turismului prin unităţi specializate, indiferent de subordonare şi de forma de proprietate;
– avizează studiile şi planurile de sistematizare pentru dezvoltarea zonelor, staţiunilor şi localităţilor turistice, amplasarea obiectivelor turistice în cadrul acestora, precum şi initiativele de construcţii şi amenajări de obiective turistice;
– organizează activităţi de informare şi documentare cu privire la dezvoltarea turismului şi tendintele acestuia pe plan mondial, efectuează studii de marketing în vederea promovării produsului turistic românesc pe piaţa externa şi pentru dezvoltarea bazei materiale turistice;
– realizează promovarea turistica în ţara şi în străinătate, iniţiază, împreună cu Ministerul Sănătăţii, acţiuni pentru promovarea turismului medical;
– negociaza, după caz, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, acorduri, protocoale şi convenţii internaţionale, în vederea creării cadrului juridic necesar, pentru facilitarea şi încurajarea schimbului turistic internaţional, sprijină şi îndrumă cooperarea economică internationala privind construirea şi exploatarea de obiective turistice în ţara şi în străinătate;
– elaborează regulamente şi normative de dotare şi clasificare a unităţilor ce prestează servicii turistice, clasifica unităţile de cazare şi alimentaţie publică şi exercită controlul respectării acestora, indiferent de subordonare şi de forma de proprietate a acestora;
– înfiinţează şi organizează birouri şi agenţii turistice în străinătate şi asigura funcţionarea acestora în conformitate cu normele legale în vigoare;
– avizează limite minime şi maxime de tarife, preţuri şi comisioane pentru prestarea de servicii turistice de către unităţile de profil.

Art. 6 - Structura organizatorică a Ministerului Comerţului şi Turismului este cea prevăzută în anexa nr. 1*), cu un număr maxim de 649 posturi, exclusiv personalul de deservire şi muncitori, repartizate astfel:
– Departamentul comerţului interior – maxim 237 persoane;
– Departamentul comerţului exterior – maxim 251 persoane;
– Departamentul turismului – maxim 161 persoane.

Art. 7 - În structura organizatorică a departamentelor funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii, birouri şi oficii (grup) cu un număr minim de personal, după cum urmează:
– direcţie generală – cu minim 15 persoane;
– direcţie – cu minim 10 persoane;
– serviciu – cu minim 5 persoane;
– birou – cu minim 3 persoane.

Art. 8 - Structura organizatorică a departamentelor se elaborează de Ministerul Comerţului şi Turismului şi se aproba de ministrul de stat.

Art. 9 - Numărul posturilor de secretar economic I, inspector general, consilier I, economist/inginer şi altele similare, principal I, este de cel mult 10% iar cel de secretar economic II, consilier/economist/inginer şi altele similare, principal II, este de cel mult 15% din numărul total de personal cu studii superioare.

Art. 10 - Ministerul Comerţului şi Turismului organizează centre teritoriale de expansiune a comerţului şi turismului, în care funcţionează reprezentanţi ai departamentelor, în calitate de inspectori generali pentru comerţ şi turism, în limita a 150 posturi şi se acordă peste proportiile prevăzute prevăzute la art. 9.
Salariile tarifare ale acestor funcţii sînt cele prevăzute în anexa nr. 6 la Legea nr. 57/1974.

Art. 11 - Ministerul Comerţului şi Turismului are reprezentanţi oficiali proprii în străinătate pentru activitatea de comerţ şi turism, în număr de cel mult 265 posturi pentru comerţul exterior şi de cel mult 25 posturi pentru comerţul internaţional.

Art. 12 - Pentru conducerea activităţii Ministerului Comerţului şi Turismului se constituie un consiliu de administraţie condus de ministru, în calitate de preşedinte al acestuia, a cărui componenta se stabileşte prin ordin al ministrului.

Art. 13 - Pe lîngă Ministerul Comerţului şi Turismului funcţionează un consiliu consultativ pentru probleme de comerţ şi turism, a cărui componenta se stabileşte de ministru.

Art. 14 - În subordinea Ministerului Comerţului şi Turismului se afla:
– Institutul naţional de conjunctura şi management comercial şi turistic, cu un număr total de maximum 270 posturi, organism semiguvernamental, cu personalitate juridică, desfasurindu-şi activitatea în regim de autonomie economică, 50% fiind finanţat din bugetul Ministerului Comerţului şi Turismului şi 50% din contracte cu terţi. Structura organizatorică şi salarizarea personalului se fac potrivit reglementărilor în vigoare pentru activitatea de cercetare.
Personalul din cadrul Institutului naţional de conjunctura şi management comercial şi turistic poate fi redimensionat în funcţie de volumul de activitate solicitat de agenţii economici, fiind finanţat din contracte încheiate cu aceştia.
Pentru activitatea de perfecţionare a personalului se pot utiliza funcţii de expert instructor şi expert instructor principal.
– Centre de calcul pe profilul activităţii departamentelor, ca unităţi cu autonomie proprie, care se înfiinţează prin ordin al ministrului comerţului şi turismului, potrivit legii.

Art. 15 - Posturile de inspector de specialitate principal I şi II, precum şi de referent de specialitate principal, existente la această dată, se menţin în structura organizatorică a ministerului şi se aplică în continuare prevederile pct. 20 din Decretul-lege nr. 9/7 ianuarie 1990.

Art. 16 - Ministerul Comerţului şi Turismului va utiliza în parcul propriu de transport un număr de 20 autovehicule.
Parcul de autovehicule al unităţilor Ministerului Comerţului şi Turismului se stabileşte prin ordin al ministrului.

Art. 17 - Activităţile, activul şi pasivul, care se preiau sau se predau unităţilor nou înfiinţate, se stabilesc pe bază de protocol încheiat în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărîri.

Art. 18 - Personalul care trece de la Ministerul Comerţului Interior, Ministerul Comerţului Exterior şi Ministerul Turismului la Ministerul Comerţului şi Turismului se considera transferat în interesul serviciului.
Personalul transferat în interesul serviciului la alte unităţi sau trecut, cu acordul fiecăruia, în cadrul Ministerului Comerţului şi Turismului sau în unităţile acestuia în funcţii cu niveluri de salarizare mai mici, are dreptul la salariul tarifar avut, sporul şi indemnizaţia de conducere, după caz, timp de 3 luni după intrarea în vigoare a noii structuri organizatorice.
De aceleaşi drepturi beneficiază şi personalul care este menţinut în activitate, în mod excepţional, în Ministerul Comerţului şi Turismului sau în unităţile acestuia peste numărul de posturi aprobat.

Art. 19 - Întreprinderea „Publiturism” se reorganizează sub denumirea de „Publirom” avînd ca obiect de activitate promovarea şi propaganda publicitara în domeniul comerţului exterior, comerţului interior şi turismului şi va include Editura pentru turism.

Art. 20 - Unităţile de învăţămînt subordonate Ministerului Comerţului Interior trec în subordinea Ministerului Învăţămîntului şi Ştiinţei.

Art. 21 - Unităţile economice din reţeaua comerţului interior, comerţului exterior şi turismului vor funcţiona pe principiile autonomizarii gestionare şi decizionale, precum şi ale privatizării, urmînd a se organiza în societăţi comerciale pe acţiuni şi companii, pe baza liberei asocieri, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 22 - Ministerul Finanţelor şi Ministerul Comerţului şi Turismului vor lua măsuri pentru introducerea modificărilor corespunzătoare care decurg din aplicarea prezentei hotărîri în indicatorii economici şi financiari pe anul 1990.

Art. 23 - Pe data prezentei hotărîri se abroga Hotărîrea Guvernului nr. 193 din 28 februarie 1990, precum şi Hotărîrile Guvernului privind înfiinţarea Ministerului Comerţului Interior, Ministerului Comerţului Exterior şi Ministerului Turismului.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

Bucureşti, 20 iulie 1990.
Nr. 805.