Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni

Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni
EMITENT: PARLAMENT
Publicat în M.O. nr. 611 din 14 decembrie 1999

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Art. 1 - Exercitarea iniţiativei
(1) Iniţiativa legislativă a cetăţenilor se exercită cu respectarea prevederilor art. 73 sau, după caz, ale art. 146 din Constituţie, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
(2) Iniţiativa legislativă a cetăţenilor se exercită printr-o propunere legislativă întocmită în temeiul art. 73 din Constituţie în domeniul legilor organice sau ordinare, iar în temeiul art. 146 din Constituţie, în domeniul legilor constituţionale.

Art. 2 - Comitetul de iniţiativa
(1) Promovarea iniţiativei legislative a cetăţenilor se asigura de către un comitet de iniţiativa alcătuit din cel puţin 10 cetăţeni cu drept de vot.
(2) Nu pot face parte din comitetul de iniţiativa persoanele alese în funcţie prin vot universal, membrii Guvernului, persoanele numite în funcţie de primul-ministru sau care nu pot face parte, potrivit legii, din partide politice.
(3) Constituirea comitetului de iniţiativa se face printr-o declaraţie autentificată la un notar public, cuprinzând scopul iniţiativei, numele, prenumele, calitatea de alegator şi domiciliul membrilor, precum şi declaraţia ca aceştia nu încalcă prevederile alin. (2). Răspunderea pentru conţinutul declaraţiei este cea prevăzută de lege pentru înscrisurile oficiale.
(4) Comitetul de iniţiativa reprezintă cetăţenii care susţin propunerea legislativă, după semnarea de către aceştia a listelor de sustinatori prevăzute în prezenta lege. Componenta comitetului de iniţiativa se aduce la cunoştinţa, împreună cu propunerea legislativă care face obiectul iniţiativei, prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I. Publicarea este scutită de plată oricărei taxe.
(5) Comitetul de iniţiativa trebuie să asigure înregistrarea propunerii legislative la una dintre Camerele Parlamentului, în termen de cel mult 3 luni de la data publicării acesteia. După împlinirea acestui termen propunerea legislativă nu mai poate fi prezentată decât ca o noua iniţiativa, în condiţiile prezentei legi.
(6) Comitetul de iniţiativa va desemna dintre membrii săi, cu majoritate de voturi, un preşedinte care să rezolve problemele operative şi sa reprezinte comitetul în raporturile sale cu autorităţile publice centrale şi locale.

Art. 3 - Propunerea legislativă
(1) Propunerea legislativă care face obiectul iniţiativei legislative se întocmeşte de comitetul de iniţiativa în forma cerută pentru proiectele de lege şi va fi însoţită de o expunere de motive semnată de toţi membrii comitetului.
(2) În vederea publicării, propunerea legislativă se avizează, în prealabil, de Consiliul Legislativ.
(3) Avizul se emite în cel mult 30 de zile de la sesizare şi se publică o dată cu propunerea legislativă.
(4) Sesizarea Consiliului Legislativ se face de către un membru al comitetului de iniţiativa, împuternicit în acest scop. Împuternicirea se semnează de membrii comitetului de iniţiativa şi va fi însoţită de actul de constituire a acestuia, prevăzut la art. 2 alin. (3). Împuternicitul răspunde şi de publicarea propunerii legislative.

Art. 4 - Semnăturile susţinătorilor
(1) Promovarea propunerii legislative publicate potrivit art. 2 alin. (4) se face pe baza adeziunii cetăţenilor, prin semnarea de către aceştia a listelor de sustinatori.
(2) Listele de sustinatori se întocmesc cu respectarea organizării administrativ-teritoriale a tarii şi vor cuprinde: denumirea propunerii legislative ce face obiectul iniţiativei şi identificarea Monitorului Oficial al României în care aceasta a fost publicată, judeţul şi localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa sustinatorii; numele, prenumele şi domiciliul susţinătorilor, identificarea cărţilor de alegator, pentru cei care le poseda, a actului de identitate şi a codului numeric personal; semnăturile susţinătorilor. Este interzisă orice fel de delegare sau de reprezentare pentru semnarea listei de sustinatori.
(3) Lista de sustinatori întocmită, precum şi semnatura data, cu încălcarea prevederilor alin. (2), nu vor fi luate în considerare. Semnatura valabilă la data când a fost acordată nu poate fi infirmata ulterior.
(4) Pentru municipiul Bucureşti în loc de localitate se va trece sectorul; prevederile acestui alineat se aplică şi altor municipii alcătuite din subdiviziuni administrativ-teritoriale.
(5) Formularele pentru listele de sustinatori se imprima pe coli de hârtie format A4, detasabile şi numerotate. Formularele se imprima pe o singura faţa a colii şi cuprind prevederile menţionate la alin. (2), cu excepţia celor referitoare la sustinatori, care se completează de mana, atunci când aceştia semnează lista.
(6) Fiecare pagina imprimata a listei de sustinatori se semnează de către un membru al comitetului de iniţiativa sau de o altă persoană imputernicita în scris de comitet pentru a întocmi lista. Persoana imputernicita nu poate fi desemnată decât dintre sustinatori.
(7) Listele semnate de sustinatori se păstrează în dosare, pe localităţi, şnuruite şi semnate pentru atestarea conţinutului, pe coperta a doua, de către persoanele prevăzute la alin. (6).
(8) Listele şi dosarele se întocmesc în doua exemplare originale. Exemplarele originale ale listelor şi dosarelor se păstrează unul la Curtea Constituţională şi unul la Parlament.

Art. 5 - Atestarea listelor de sustinatori
(1) Atestarea calităţii de cetăţean cu drept de vot şi a domiciliului susţinătorilor se face de către primarul localităţii fie personal, fie, în localităţile urbane, şi prin funcţionarii primăriei împuterniciţi de primar în acest scop. Atestarea se face prin verificarea listei de sustinatori, iar în ceea ce priveşte domiciliul, în colaborare cu organul local de poliţie, dacă este cazul.
(2) În vederea atestării, un exemplar al dosarului cuprinzând listele de sustinatori din localitate se depune la primărie. Oricine poate consulta dosarul şi poate contesta realitatea semnăturii sau o alta prevedere cuprinsă în liste. Contestaţia se face numai în scris şi se adresează primarului. Acesta, în cazul în care contestaţia priveşte realitatea semnăturii, o va soluţiona, solicitând susţinătorului sa confirme semnatura. Dacă sustinatorul nu poate sau refuza sa confirme semnatura, se aplică prevederile art. 4 alin. (3). Dispoziţia primarului poate fi contestată la judecătorie, care o va soluţiona cu citarea părţilor, potrivit procedurii ordonanţei preşedinţiale.
(3) Atestarea de către primar a listei de sustinatori se face prin semnatura persoanei care a efectuat controlul, cu indicarea actului de împuternicire, dacă este cazul, şi a datei când s-a făcut atestarea, precum şi prin aplicarea ştampilei. Dacă primarul a solicitat sprijinul organului local de poliţie, va semna şi reprezentantul acestuia, cu precizarea aspectelor pe care le-a verificat. Semnatura se aplică pe ultima coperta a dosarului cuprinzând listele verificate, aflat la comitetul de iniţiativa, după ce a fost confruntat cu cel depus la primărie. Aspectele neatestate se elimina din lista, făcându-se aplicarea dispoziţiilor art. 4 alin. (3).
(4) Termenul de atestare este de cel mult 15 zile lucrătoare de la înregistrarea dosarului la primărie. După atestare lista de sustinatori nu mai poate fi contestată potrivit alin. (2).

Art. 6 - Înregistrarea propunerii legislative
(1) Propunerea legislativă ce face obiectul iniţiativei cetăţenilor, însoţită de expunerea de motive şi de dosarele cuprinzând listele de sustinatori, se înregistrează la Camera Parlamentului la care a fost prezentată, la cererea semnată de membrii comitetului de iniţiativa. Cererea va cuprinde şi împuternicirea a cel mult 5 membri care să reprezinte comitetul de iniţiativa în vederea promovării şi sustinerii iniţiativei după înregistrare.
(2) Înregistrarea propunerii ca iniţiativa legislativă se face numai cu respectarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (5).
(3) În cazul în care, la data înregistrării, nu sunt atestate toate listele de sustinatori ca urmare a nerespectării termenului prevăzut la art. 5 alin. (4), preşedintele Camerei Parlamentului va solicita Guvernului urgentarea operaţiunilor de atestare. În acest caz, listele de sustinatori depuse în completare, dar nu mai târziu de 7 zile de la atestare, se considera în termen.
(4) Pentru verificarea de către Curtea Constituţională a condiţiilor de exercitare a iniţiativei se vor trimite acesteia numai liste de sustinatori atestate.

Art. 7 - Verificarea iniţiativei de către Curtea Constituţională
(1) Curtea Constituţională, din oficiu sau pe baza sesizării preşedintelui Camerei Parlamentului la care s-a înregistrat iniţiativa, va verifica:
a) caracterul constituţional al propunerii legislative ce face obiectul iniţiativei;
b) îndeplinirea condiţiilor referitoare la publicarea acestei propuneri şi dacă listele de sustinatori prezentate sunt atestate potrivit art. 5;
c) întrunirea numărului minim de sustinatori pentru promovarea iniţiativei, prevăzut la art. 73 şi, după caz, la art. 146 din Constituţie, precum şi respectarea dispersiei teritoriale în judeţe şi în municipiul Bucureşti, prevăzută de aceleaşi articole.
(2) Primind sesizarea, preşedintele Curţii Constituţionale va desemna un judecător ca raportor şi va stabili termenul pentru întrunirea judecătorilor, în vederea verificării iniţiativei.
(3) Curtea Constituţională se pronunţa în termen de 30 de zile de la sesizare asupra propunerii legislative şi în termen de 60 de zile de la sesizare asupra propunerii de revizuire a Constituţiei.
(4) Decizia sau, după caz, hotărârea Curţii Constituţionale se comunică preşedintelui Camerei Parlamentului care a sesizat-o şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(5) De la data primirii hotărârii Curţii Constituţionale, Camera Parlamentului sesizată cu iniţiativa legislativă începe procedura parlamentară de legiferare. În acest din urmă caz Curtea Constituţională se pronunţa şi asupra constituţionalităţii propunerii de revizuire a Constituţiei, potrivit art. 144 lit. a) din Constituţie.

Art. 8 - Raspunderi
În îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege membrii comitetului de iniţiativa şi persoanele împuternicite de acesta sunt considerate funcţionari publici şi se bucura de protecţia legii, acordată celor care exercită o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat. De asemenea, acestora le revine şi răspunderea prevăzută de lege pentru funcţionarii publici.

Art. 9 - Şantajul
Constrângerea unei persoane sau inducerea ei în eroare ori determinarea ei în orice alt mod ca împotriva voinţei sale să semneze lista de sustinatori constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Art. 10 - Uzurparea de calităţi oficiale
Folosirea fără drept a calităţii de membru al comitetului de iniţiativa sau de împuternicit al acestuia se pedepseşte, în condiţiile prevăzute la art. 240 din Codul penal privind uzurparea de calităţi oficiale, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai grava.

Art. 11 - Punerea în mişcare a acţiunii penale
Punerea în mişcare a acţiunii penale, în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 9 şi 10, se face din oficiu.

Art. 12 - Dispoziţii finale
Legea nu se aplică iniţiativelor legislative ale cetăţenilor,cu privire la care Curtea Constituţională s-a pronunţat până la data intrării ei în vigoare.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
DORU IOAN TARACILA

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucureşti, 9 decembrie 1999.
Nr. 189.