Legea nr. 222/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenţilor economici care prestează servicii de reparatie, de reglare şi/sau desfăşoară activitate de reconstrucţie a vehiculelor rutiere
EMITENT: PARLAMENT
Publicat în M.O. nr. 367 din 29 mai 2003

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Art. 1 - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 82 din 24 august 2000 privind autorizarea agenţilor economici care prestează servicii de reparatie, de reglare şi/sau desfăşoară activitate de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, adoptată în temeiul art. 1 lit. F pct. 7 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, cu următoarele modificări şi completări:

1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:
„ORDONANTA privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor uzate”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
„Art. 1. – (1) Prevederile prezentei ordonanţe se aplică tuturor agenţilor economici care desfăşoară activităţi prin care se pot influenţa parametrii constructivi, funcţionali şi de calitate ai vehiculelor rutiere, faţă de reglementările legale referitoare la condiţiile tehnice privind admiterea şi menţinerea în circulaţie a acestora pe drumurile publice.
(2) În sensul prezentei ordonanţe, prin activităţi care pot influenţa parametrii constructivi, funcţionali şi de calitate ai vehiculelor rutiere se înţelege:
a) activităţi de reparaţii, întreţinere şi reglari functionale ale vehiculelor rutiere;
b) activităţi de reparaţii, reconditionari, montari, verificări şi etalonari ale componentelor şi echipamentelor vehiculelor rutiere;
c) modificări constructive şi reconstructia vehiculelor rutiere;
d) activităţi de dezmembrare a vehiculelor rutiere uzate, în vederea comercializării şi reciclarii.
(3) Activităţile menţionate la alin. (2) se pot desfăşura numai în ateliere specializate, în baza autorizaţiei tehnice de funcţionare.
(4) Autorizaţia tehnica de funcţionare este documentul prin care se atesta capabilitatea tehnica a agentului economic de a efectua, în conformitate cu legislaţia în vigoare, activităţile prevăzute la alin. (2).”

3. După articolul 1 se introduce articolul 1^1 cu următorul cuprins:
„Art. 1^1. – În sensul prezentei ordonanţe, termenii utilizaţi în cuprinsul acesteia au următoarele semnificatii:
a) agent economic – persoana fizica sau juridică autorizata să efectueze activităţile menţionate la art. 1 alin. (2);
b) activitate de reparaţii a vehiculelor rutiere – activitatea specifică ce presupune operaţii de înlocuire a cel puţin unei componente a vehiculului cu o componenta noua, identică sau similară cu componenta de prim montaj, de origine sau de uz general, şi/sau operaţii de reconditionare a unei componente din unul dintre sistemele vehiculului, efectuată în conformitate cu documentaţia tehnica specifică a producătorilor de vehicule;
c) activitate de reglare – activitatea specifică ce presupune realizarea sau refacerea stării unui sistem tehnic ale cărui marimi caracteristice s-au abătut de la anumite condiţii impuse;
d) activitate de reconstrucţie – activitatea de producţie industriala de vehicule rutiere în care se folosesc piese, ansambluri sau subansambluri noi ori reconditionate, pe un flux de fabricaţie, cu tehnologii şi sisteme de asigurare a calităţii certificate de organisme competente;
e) onorabilitate – situaţia în care se găseşte conducătorul activităţii autorizate, care nu a fost condamnat pentru infracţiuni penale grave şi care acţionează în mod etic şi responsabil în raport cu beneficiarii;
f) modificări constructive – activitatea ce are ca rezultat schimbarea parametrilor constructivi, funcţionali sau de calitate ai vehiculului rutier şi/sau a componentelor acestuia faţă de tipul omologat;
g) neutralitate – situaţia în care se găseşte un agent economic care, prin activitatea desfăşurată, nu generează conflict de interese;
h) dezmembrare – activitatea specifică ce presupune demontarea vehiculului rutier şi/sau a subansamblurilor acestuia în componente, în vederea comercializării sau a reciclarii acestora.”

4. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
„Art. 2. – (1) Autorizaţia tehnica de funcţionare se eliberează de către Regia Autonomă lt; lt;Registrul Auto Roman gt; gt;, organism tehnic specializat al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, denumit în continuare R.A.R., având în vedere raportul de evaluare a capabilităţii tehnice a agentului economic, întocmit de personalul propriu certificat pentru evaluarea conformitatii pe baza reglementărilor şi normelor tehnice elaborate de ministerul respectiv.
(2) Activitatea agenţilor economici care verifica şi/sau etaloneaza tahografe, aparate de taxat şi limitatoare de viteza este condiţionată de asigurarea cerinţelor de obiectivitate şi neutralitate a agentului respectiv în raport cu utilizatorii aparatelor.
(3) Autorizaţia tehnica de funcţionare se acordă agenţilor economici care îndeplinesc condiţiile de dotare, documentaţie tehnica şi tehnologii corespunzătoare, au angajat personal calificat corespunzător lucrărilor pe care le executa, iar conducătorul activităţilor prevăzute la art. 1 îndeplineşte condiţiile de onorabilitate şi de capacitate profesională.
(4) Autorizaţia tehnica de funcţionare diferentiaza agenţii economici pe clase, în funcţie de complexitatea activităţii pe care o executa şi/sau de mărcile ori tipurile de vehicule rutiere pentru care desfăşoară aceste activităţi.
(5) Agenţii economici care desfăşoară activităţi specifice în termenul de garanţie a vehiculelor noi trebuie să aibă şi abilitarea din partea producătorului vehiculului rutier respectiv sau din partea reprezentantului autorizat al acestuia.
(6) Valabilitatea autorizaţiei tehnice de funcţionare este condiţionată de menţinerea de către titularul acesteia a condiţiilor care au stat la baza acordării autorizaţiei tehnice de funcţionare.
(7) Autorizaţia tehnica de funcţionare poate fi suspendată, parţial sau total, în cazul nerespectării uneia dintre condiţiile care au stat la baza acordării acesteia, până la remedierea deficienţelor semnalate.
(8) Autorizaţia tehnica de funcţionare se anulează în cazul în care deficientele semnalate, care au condus la suspendarea parţială sau totală a acesteia, nu au fost remediate la termenele stabilite în decizia de suspendare a autorizaţiei tehnice de funcţionare.”

5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
„Art. 3 – (1) Conformitatea activităţilor prevăzute la art. 1, executate, se verifica prin inspecţie cu dispozitive, echipamente şi tehnologii specifice, care să garanteze ca vehiculul supus acestor activităţi corespunde condiţiilor şi reglementărilor legale privind admiterea şi menţinerea în circulaţie a vehiculelor rutiere.
(2) Agenţii economici sunt obligaţi sa înregistreze şi sa menţină dovezi care să demonstreze conformitatea activităţilor executate cu condiţiile tehnice şi de calitate impuse. Registrele de evidenta a activităţilor vor conţine şi rezultatele inspecţiilor efectuate în condiţiile alin. (1).”

6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
„Art. 4. – Echipamentele, piesele de schimb şi materialele care pot afecta siguranţa circulaţiei şi/sau protecţia mediului, utilizate de agenţii economici care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 1, trebuie să fie certificate sau omologate în conformitate cu reglementările legale, după caz.”

7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
„Art. 5. – Agenţii economici care efectuează activităţile prevăzute la art. 1 sunt obligaţi sa elibereze beneficiarului certificate de garanţie pentru lucrările executate, care să includă, dacă este cazul, şi duratele de garanţie aferente componentelor noi ori reconditionate utilizate, în conformitate cu reglementările legale.”

8. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
„Art. 6. – (1) Activitatea de reconstrucţie a vehiculelor rutiere se poate efectua numai de agenţi economici – persoane juridice – care desfăşoară o activitate de producţie industriala în domeniu şi care au certificat un sistem de management al calităţii, în conformitate cu modelul aplicabil din seria de standarde SR EN ISO 9000.
(2) Autorizarea tehnica a activităţii de dezmembrare a vehiculelor rutiere uzate este condiţionată de respectarea condiţiilor speciale de reutilizare, reciclare sau valorificare a pieselor, componentelor şi materialelor de exploatare rezultate ca urmare a dezmembrarii, în scopul prezervarii şi ameliorării calităţii mediului, al siguranţei circulaţiei rutiere şi pentru conservarea energiei, după caz.”

9. După articolul 6 se introduce articolul 6^1 cu următorul cuprins:
„Art. 6^1. – (1) Constituie contravenţii, în măsura în care, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte:
a) efectuarea activităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) fără autorizaţia tehnica de funcţionare, cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei;
b) efectuarea activităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2), pentru care autorizaţia tehnica de funcţionare a fost suspendată total sau parţial, cu amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei;
c) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) şi ale art. 4, cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei;
d) nerespectarea prevederilor art. 5, cu amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei.
(2) Cuantumurile amenzilor prevăzute la alin. (1) pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei.
(3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se constata şi se sancţionează de către personalul împuternicit în acest scop de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, autoritatea competentă în domeniul transporturilor.
(4) Dispoziţiile referitoare la sancţionarea contravenţiilor la prezenta ordonanţă se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.
(5) Împotriva procesului-verbal de suspendare sau anulare a autorizaţiei tehnice de funcţionare agenţii economici pot face contestaţii adresate Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data inmanarii sau comunicării procesului-verbal.
(6) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei este obligat sa răspundă în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiilor menţionate la alin. (5).
(7) În cazul în care agenţii economici sancţionaţi nu sunt multumiti de modul de soluţionare a contestaţiilor de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, se pot adresa cu plângere instanţelor judecătoreşti, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

10. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
„Art. 7. – (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei actualizează reglementările şi normele tehnice privind autorizarea agenţilor economici care prestează servicii de reparaţii, reglare şi/sau desfăşoară activitatea de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 536/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 9 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Reglementările şi normele tehnice prevăzute la alin. (1) se actualizează în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe.
(3) Normele tehnice prevăzute la alin. (1) se reactualizează periodic de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în funcţie de evoluţia legislaţiei din Uniunea Europeană.
(4) La actualizarea reglementărilor şi normelor tehnice Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va solicita şi punctul de vedere al asociaţiilor profesionale din domeniu, constituite conform legii.
(5) Autorizaţiile tehnice de funcţionare eliberate de R.A.R. înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe rămân valabile până la primul audit de supraveghere.”

Art. 2 - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3 - Ordonanţa Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenţilor economici care prestează servicii de reparatie, de reglare şi/sau desfăşoară activitate de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

Bucureşti, 22 mai 2003.
Nr. 222.