Legea nr. 286/2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului

Legea nr. 286/2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
EMITENT: PARLAMENT
Publicat în M.O. nr. 473 din 2 iulie 2003

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Art. I - Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:

1. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:
„Autoritatea Electorală Permanenta şi birourile electorale”

2. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
„Art. 23. – (1) În scopul asigurării condiţiilor logistice necesare aplicării întocmai a dispoziţiilor legale privitoare la exercitarea dreptului de vot, precum şi a condiţiilor corespunzătoare pentru buna desfăşurare a operaţiunilor electorale, se înfiinţează Autoritatea Electorală Permanenta. Pentru organizarea şi desfăşurarea fiecărei campanii electorale şi a fiecărui scrutin se organizează Biroul Electoral Central, birouri electorale de circumscripţie electorală şi birouri electorale ale secţiilor de votare.
(2) Organismele electorale prevăzute la alin. (1) sunt alcătuite numai din cetăţeni cu drept de vot. Candidaţii nu pot fi preşedinte sau vicepreşedinţi ai Autorităţii Electorale Permanente şi nici membri ai birourilor electorale.
(3) În îndeplinirea atribuţiilor ce revin organismelor electorale, membrii acestora exercita o funcţie ce implica autoritatea de stat. Exercitarea corecta şi impartiala a funcţiei de membru al organismelor electorale este obligatorie. Nerespectarea obligaţiei atrage răspunderea juridică.”

3. După articolul 23 se introduc articolele 23^1-23^4 cu următorul cuprins:
„Art. 23^1. – (1) Autoritatea Electorală Permanenta este o instituţie administrativă autonomă, cu competenţa generală, care asigura, la nivel naţional, aplicarea unitară, în intervalul dintre doua perioade electorale, a dispoziţiilor legale privitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, urmăreşte şi sprijină dotarea cu logistica necesară acestora, precum şi realizarea operaţiunilor specifice, în intervalul dintre doua perioade electorale.
(2) În înţelesul prezentei legi, perioada electorală este intervalul de timp care începe la data aducerii la cunoştinţa publică a datei alegerilor şi se încheie o dată cu comunicarea oficială a rezultatului scrutinului. Perioada electorală cuprinde campania electorală, desfăşurarea efectivă a votării, centralizarea voturilor, stabilirea rezultatului votării, atribuirea mandatelor şi publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Autoritatea Electorală Permanenta este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, numit prin hotărâre comuna a Senatului şi a Camerei Deputaţilor dintre personalitatile cu pregătire şi experienta în domeniul juridic sau administrativ.
(4) Preşedintele este ajutat de 2 vicepreşedinţi, cu rang de subsecretar de stat, unul numit de Preşedintele României, iar celălalt de primul-ministru.
(5) Preşedintele şi vicepreşedinţii nu pot fi membri ai unui partid politic.
(6) Mandatul preşedintelui şi mandatele vicepreşedinţilor Autorităţii Electorale Permanente sunt de câte 8 ani şi pot fi reînnoite.
(7) Preşedintele şi vicepreşedinţii pot fi revocaţi din funcţie, pentru motive temeinice, de către autorităţile care i-au numit.
(8) Cheltuielile curente şi de capital ale Autorităţii Electorale Permanente se asigura de la bugetul de stat.
Art. 23^2. – (1) Autoritatea Electorală Permanenta are un aparat propriu de specialitate.
(2) Organizarea şi funcţionarea aparatului propriu al Autorităţii Electorale Permanente, numărul de posturi, statutul personalului, atribuţiile acestuia şi structura organizatorică se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.
(3) Autoritatea Electorală Permanenta poate avea filiale de lucru în fiecare dintre regiunile de dezvoltare. Înfiinţarea filialelor de lucru, numărul de posturi, atribuţiile şi raporturile acestora cu Autoritatea Electorală Permanenta se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia.
(4) Salarizarea personalului din aparatul de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente se stabileşte prin lege.
Art. 23^3. – Autoritatea Electorală Permanenta prezintă Parlamentului, anual, un raport asupra activităţii sale.
Art. 23^4. – (1) Autoritatea Electorală Permanenta exercita următoarele atribuţii în intervalul dintre doua perioade electorale:
a) elaborează propuneri privitoare la asigurarea logisticii necesare desfăşurării alegerilor şi urmăreşte modul de îndeplinire a propunerilor;
b) urmăreşte modul de identificare a localurilor secţiilor de votare şi a sediilor birourilor electorale;
c) urmăreşte şi asigură realizarea din timp a dotărilor specifice secţiilor de votare: urne şi cabine tipizate, ştampile, tusiere, recipiente pentru transportul buletinelor de vot şi altele asemenea;
d) urmăreşte modul de asigurare a fondurilor necesare realizării eşalonate, din timp, a logisticii necesare;
e) elaborează sisteme de protecţie a secţiilor de votare, a buletinelor de vot şi a celorlalte documente specifice procesului electoral;
f) monitorizează şi controlează modul de întocmire, actualizare şi păstrare a registrelor cuprinzând listele electorale permanente, precum şi modul de efectuare a comunicărilor prevăzute de lege;
g) urmăreşte întocmirea şi eliberarea cărţilor de alegator, în concordanta cu listele electorale;
h) urmăreşte şi controlează modul de asigurare a concordanţei dintre conţinutul listelor electorale permanente păstrate la consiliile locale şi exemplarul existent la judecătorii;
i) asigura, în limita competentelor sale, aplicarea unitară a dispoziţiilor legale referitoare la organizarea alegerilor;
j) elaborează studii şi propuneri vizând îmbunătăţirea sistemului electoral, pe care le da publicităţii şi le prezintă autorităţilor publice, partidelor politice, precum şi organizaţiilor neguvernamentale interesate;
k) publică, în maximum 3 luni de la încheierea, după caz, a alegerilor parlamentare, prezidenţiale sau locale, o Carte Alba care va cuprinde o analiza a alegerilor, vizând participarea la scrutin, modul de desfăşurare a alegerilor, abaterile constatate şi rezultatul alegerilor;
l) elaborează programe de informare şi instruire a alegătorilor asupra sistemului electoral românesc şi asupra respectării deontologiei electorale şi asigura popularizarea acestora;
m) elaborează programe specifice de instruire pentru secretarii unităţilor administrativ-teritoriale, urmăreşte şi organizează desfăşurarea acestor programe;
n) elaborează programe şi stabileşte reguli unitare privind exercitarea votului de către persoanele nestiutoare de carte sau cu handicap şi asigura popularizarea acestora;
o) elaborează proiectul bugetului propriu, care va fi aprobat prin legea bugetului de stat;
p) întocmeşte lista cu personalul de specialitate atestat de Institutul Naţional de Statistica, care va participa la centralizarea, prelucrarea datelor şi constatarea rezultatelor alegerilor;
q) organizează şi asigura baza materială pentru sistemul informaţional la nivel naţional, în vederea stabilirii rezultatelor alegerilor;
r) organizează licitaţii în vederea selectionarii programelor de calculator ce vor fi utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării;
s) elaborează şi supune Guvernului spre aprobare calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale;
s) elaborează şi supune Guvernului spre aprobare proiectele de hotărâri specifice bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor;
t) elaborează propuneri de imbunatatire şi perfecţionare a sistemului electoral românesc, pe care le supune Guvernului spre însuşire şi exercitare a dreptului de iniţiativa legislativă;
t) prezintă Guvernului spre aprobare bugetul perioadei electorale; bugetul va fi aprobat în termen de cel mult 5 zile de la aducerea la cunoştinţa publică a zilei alegerilor;
u) certifica spre neschimbare, cu 10 zile înainte de data alegerilor, programele de calculator selecţionate în urma licitaţiei organizate potrivit prevederilor legale în vigoare şi le pune la dispoziţie partidelor înscrise în competiţia electorală, la cererea acestora.
(2) Autoritatea Electorală Permanenta îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.”

4. Alineatul (1) al articolului 24 va avea următorul cuprins:
„Art. 24. – (1) Biroul Electoral Central este alcătuit din 7 judecători ai Curţii Supreme de Justiţie, preşedintele Autorităţii Electorale Permanente şi 15 reprezentanţi ai partidelor politice şi aliantelor acestora, care participa la alegeri.”

5. După alineatul (1) al articolului 24 se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:
„(1^1) Aparatul de lucru al Autorităţii Electorale Permanente va sprijini Biroul Electoral Central în realizarea atribuţiilor ce îi revin şi a activităţilor pe care le desfăşoară în perioada electorală.”

6. La articolul 25 alineatul (1), după litera f) se introduce litera f^1) cu următorul cuprins:
„f^1) transmite Autorităţii Electorale Permanente, după publicarea rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, materialele necesare redactarii Cărţii Albe a alegerilor;”

7. După alineatul (1) al articolului 39 se introduc alineatele (1^1) şi (1^2) cu următorul cuprins:
„(1^1) Semnele electorale comunicate Biroului Electoral Central trebuie să se deosebeasca clar de cele anterior înregistrate, fiind interzisă utilizarea aceloraşi simboluri grafice, oricare ar fi figura geometrica în care sunt încadrate. Partidele şi alianţele politice pot întrebuinţa, ca semn electoral, semnul permanent cu care s-au înscris la Tribunalul Bucureşti.
(1^2) Semnele electorale nu pot reproduce sau combina simbolurile naţionale ale statului român, ale altor state, ale organismelor internaţionale ori ale cultelor religioase. Fac excepţie partidele politice care sunt membre ale unor organizaţii politice internaţionale, acestea putând utiliza semnul organizaţiei respective ca atare sau într-o combinaţie specifică.”

8. După alineatul (3) al articolului 39 se introduce alineatul (3^1) cu următorul cuprins:
„(3^1) Contestaţiile privind înregistrarea semnelor electorale se depun în termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) şi se soluţionează de către Tribunalul Bucureşti în cel mult două zile de la primirea contestaţiilor. Hotărârea nu se comunică părţilor. Prevederile art. 36 alin. (4)-(6) se aplică în mod corespunzător. Hotărârea definitivă şi irevocabilă se comunică de îndată Biroului Electoral Central.”

9. Alineatul (5) al articolului 39 va avea următorul cuprins:
„(5) Biroul Electoral Central va asigura aducerea la cunoştinţa publică a semnelor electorale a doua zi după expirarea termenului prevăzut la alin. (1) sau, după caz, după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti.”

10. După articolul 80 se introduce articolul 80^1 cu următorul cuprins:
„Art. 80^1. – (1) Introducerea în uz şi folosirea unui program de calculator cu vicii aparente sau ascunse, care altereaza înregistrarea rezultatelor obţinute în secţiile de votare, totalizează cu erori sau duce la repartizarea mandatelor în afară prevederilor legii, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.
(2) Cu aceeaşi pedeapsa se sancţionează introducerea de date, informaţii sau proceduri care duc la alterarea sistemului informaţional naţional.
(3) Tentativa infracţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseşte.”

Art. II - Prevederile prezentei legi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2004.

Art. III - Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 19 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

Bucureşti, 27 iunie 2003.
Nr. 286.