Legea nr. 36/1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1996 privind modificarea şi completarea reglementărilor referitoare la majorarea capitalului social al societăţilor bancare
EMITENT: PARLAMENT
Publicat în M.O. nr. 54 din 1 aprilie 1997

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Articolul UNIC - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 40 din 29 august 1996 privind modificarea şi completarea reglementărilor referitoare la majorarea capitalului social al societăţilor bancare, emisă în temeiul art. 1 lit. d) din Legea nr. 65/1996 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 30 august 1996, cu următoarea modificare:

Articolul 8 alineatul ultim din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară, astfel cum a fost modificat şi completat prin art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 40/1996, va avea următorul cuprins:
„Majorarea capitalului social prin utilizarea surselor prevăzute mai sus se poate efectua pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor şi cu acordul prealabil al Băncii Naţionale a României.”

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 februarie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ION DIACONESCU

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 martie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Bucureşti, 31 martie 1997.
Nr. 36.