Legea nr. 43/1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 54/1993 pentru organizarea instanţelor şi parchetelor militare

Legea nr. 43/1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 54/1993 pentru organizarea instanţelor şi parchetelor militare
EMITENT: PARLAMENT
Publicat în M.O. nr. 130 din 31 martie 1999

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Art. 1 - Legea nr. 54/1993 pentru organizarea instanţelor şi parchetelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 14 iulie 1993, se modifica şi se completează după cum urmează:

1. Alineatul 2 al articolului 2 se abroga.

2. Alineatul 1 al articolului 5 va avea următorul cuprins:
„Când inculpatul este militar activ, judecătorul sau, după caz, preşedintele completului de judecată, la instanţele militare prevăzute la art. 2, precum şi procurorul care participa la judecarea cauzei trebuie să fie cel puţin egali în grad cu acesta. Când inculpatul este ofiţer superior, judecătorul sau, după caz, preşedintele completului de judecată, la instanţele militare prevăzute la art. 2, precum şi procurorul care participa la judecarea cauzei trebuie să fie ofiţeri superiori.”

3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
„Art. 6. – Instanţele şi parchetele militare se încadrează cu numărul necesar de magistraţi militari, precum şi cu personalul auxiliar de specialitate, economic, administrativ şi de serviciu, stabilit de ministrul justiţiei, cu avizul consultativ al ministrului apărării naţionale, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată.”

4. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
„Art. 10. – Cauzele date, potrivit legii, în competenţa de prima instanţa tribunalelor militare se judeca de un singur judecător militar.
Judecătorii militari stagiari, care au obţinut dreptul de a participa la activitatea de judecată, vor putea judeca:
a) infracţiunile contra ordinii şi disciplinei militare, sancţionate cu pedeapsa închisorii de cel mult 2 ani;
b) sesizările comandantilor inchisorilor militare în legătură cu reducerea pedepsei care se executa în aceste inchisori, în cazul şi în condiţiile prevăzute la art. 62 alin. 2 din Codul penal;
c) infracţiunile la care face referire art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală;
d) cererile de reabilitare.”

5. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
„Art. 13. – Cauzele date, potrivit legii, în competenţa tribunalului militar teritorial se judeca în prima instanţa de un singur judecător militar, în apel, în complet format din doi judecători militari, iar în recurs, în complet format din trei judecători militari.”

6. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
„Art. 16. – Cauzele date, potrivit legii, în competenţa Curţii Militare de Apel se judeca în prima instanţa de un singur judecător militar, în apel, în complet format din doi judecători militari, iar în recurs, în complet format din trei judecători militari.”

7. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
„Art. 19. – Atribuţiile parchetelor militare sunt cele prevăzute la art. 27 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, care se aplică în mod corespunzător.”

8. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
„Art. 20. – Parchetele de pe lângă tribunalele militare şi de pe lângă tribunalul militar teritorial sunt conduse de către prim-procurori militari, ajutaţi de prim-procurori militari adjuncţi.
Parchetul militar de pe lângă Curtea Militară de Apel este condus de un procuror general militar, ajutat de un adjunct.”

9. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
„Art. 22. – Procurorul general militar al Parchetului de pe lângă Curtea Militară de Apel exercita, direct sau prin procurori militari inspectori, controlul asupra parchetelor militare din subordine.”

10. Articolul 26 se completează cu alineatul 2 cu următorul cuprins:
„Judecătorii şi procurorii militari de la tribunalele militare, tribunalele militare teritoriale şi de la parchetele de pe lângă aceste instanţe pot fi mentinuti în funcţie până la împlinirea vârstei de 65 de ani, cei de la Curtea Militară de Apel şi de la Parchetul de pe lângă aceasta Curte, până la împlinirea vârstei de 68 de ani, iar procurorii militari de la Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Menţinerea în funcţie se face pentru judecătorii militari de către ministrul justiţiei, iar pentru procurorii militari, de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, în toate cazurile, cu avizul conducătorului instanţei sau al parchetului.”

11. Alineatul 2 al articolului 27 va avea următorul cuprins:
„Magistraţii militari nu pot fi cercetati, reţinuţi, arestaţi, perchezitionati sau trimişi în judecata fără avizul ministrului justiţiei.”

12. Articolul 28 va avea următorul cuprins:
„Art. 28. – Dispoziţiile din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, referitoare la drepturile şi îndatoririle magistraţilor, sunt aplicabile şi magistraţilor militari.”

13. Titlul capitolului VII va avea următoarea redactare:
„CAPITOLUL VII – Personalul auxiliar de specialitate, economic, administrativ şi de serviciu”

14. Articolul 32 va avea următorul cuprins:
„Art. 32. – Toate instanţele şi parchetele militare vor avea câte o grefa, o registratura, o arhiva, un compartiment economico-administrativ şi un compartiment de documentare.”

15. Articolul 33 va avea următorul cuprins:
„Art. 33. – Personalul auxiliar de specialitate, economic, administrativ şi de serviciu de la instanţele şi parchetele militare poate fi numit şi din rândul subofiţerilor activi.”

16. Articolul 34 va avea următorul cuprins:
„Art. 34. – Numirea personalului prevăzut în prezentul capitol se face de către preşedintele Curţii Militare de Apel, pentru instanţele militare, şi de către procurorul general militar al Parchetului de pe lângă Curtea Militară de Apel, pentru parchetele militare.”

17. Alineatul 1 al articolului 36 va avea următorul cuprins:
„Numărul total al magistraţilor militari, precum şi al personalului auxiliar de specialitate, economic, administrativ şi de serviciu de la instanţele şi parchetele militare se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului justiţiei, cu avizul consultativ al ministrului apărării naţionale.”

18. Articolul 37 se abroga.

Art. 2 - (1) Orice dispoziţie contrară prezentei legi se abroga.
(2) Legea nr. 54/1993 pentru organizarea instanţelor şi parchetelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 14 iulie 1993, se va republica, dându-se articolelor numerotarea corespunzătoare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 februarie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
PAULA IVANESCU

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 februarie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
DORU IOAN TARACILA

București, 26 martie 1999.
Nr. 43.